Skip to main content
search
Aktualności

30 lat samorządu gminy Zielonki – zmieniło się wszystko

By 26 maja 2020No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 26 maja 2020 przez admin

DJI 0675 HDR30 lat temu 27 maja odbyły się pierwsze wybory do samorządu terytorialnego w Polsce od jego przywrócenia, a 6 czerwca 1990 roku zebrała się po raz pierwszy Rada Gminy Zielonki I kadencji. Odtąd przez trzy dekady gmina Zielonki intensywnie się rozwijała. Ideą było stworzenie miejsca, gdzie się dobrze żyje, pracuje i odpoczywa. Efekt? Od lat gmina jest chętnie wybierana na miejsce zamieszkania – ma jedno z najwyższych sald migracji w Małopolsce i dziś już 22,5 tys. mieszkańców, czyli ponad dwa razy więcej niż w 1990 roku.  Działa tu blisko 2,5 tys. firm  – więcej w Małopolsce na tysiąc mieszkańców jest tylko w Krakowie i Zakopanem. W tym czasie trzykrotnie gmina Zielonki została uznana za najlepszą gminę wiejską w kraju przez dziennik Rzeczpospolita.

Oświata

Priorytetem odrodzonego samorządu gminy Zielonki była zaniedbana przez okres PRL-u oświata. Zbudowano nowe budynki oświatowe: w Korzkwi (1993), Woli Zachariaszowskiej (1996), Zielonkach (I człon: 1997, hala sportowa: 2001, II człon: 2009, III człon 2019), Bibicach (2004, nowy człon 2019), gruntownie wyremontowano szkołę w Owczarach.
Lata 2018-2020 to intensywne wysiłki, by rozbudować tę bazę i zwiększyć liczbę miejsc dla uczniów, których stale przybywa. W roku 2019 oddano do użytku dwa nowe człony szkół w Zielonkach i Bibicach – oba o pow. ponad 2 tys. m kwadr., każdy z basenem szkolnym. W tym samym roku rozpoczęto, mającą się zakończyć w roku 2021, budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Przybysławicach  o pow. 3,6 tys. m kwadr., również z basenem. Oświata to nie tylko budynki, ale i poziom nauczania, a ten według wyników egzaminów zewnętrznych osiąganych przez uczniów gminnych szkół, stał się w gminie Zielonki najwyższy w Małopolsce.

Opieka zdrowotna

Druga sprawa, która była 30 lat temu największym wyzwaniem, to przejęte od wojewody zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W latach 1996-97 gmina wdrożyła instytucję lekarza rodzinnego w 6 gabinetach. Zmodernizowano ośrodki zdrowia w Batowicach, Węgrzcach, Zielonkach i wybudowano nowy w Brzozówce. Bazę medyczną uzupełniają dwa zespoły wyjazdowe pogotowia ratunkowego ulokowane w gminnych budynkach: w Węgrzcach i Zielonkach. Niestety, od 1999 roku gmina z mocy ustawy przestała koordynować i finansować POZ. Pomimo to nakładem finansowym gminy w 2014 roku wybudowano  i oddano do użytku nowoczesny budynek Centrum Medycznego w Batowicach.

Budynki użyteczności publicznej

W miejscowościach tworzących gminę Zielonki powstawały budynki wielofunkcyjne mieszczące m.in. sale do użytku mieszkańców, remizy OSP; starsze budynki modernizowano. Powstały: budynek w Brzozówce, w latach 2003-2006 – drugi człon budynku w Przybysławicach, później budynek wielofunkcyjny w Woli Zachariaszowskiej i Węgrzcach. W 2006 roku otwarto nowe Centrum Integracji Społecznej w Owczarach. Zadbano o centrum Zielonek – w latach 1998–2008 powstał zespół obiektów handlowych oraz parking. W 2009 roku otwarto Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach, budynek administracyjny dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Od 1990 roku cztery jednostki OSP przeprowadziły się do nowych remiz, a piąta jest w trakcie projektowania.

Kanalizacja i wodociągi

Stale rozbudowywana sieć wodociągowa pokrywa gminę dziś prawie w całości (około 200 km długości). W 2015 r. wybudowano trzy ogromne zbiorniki na wodę pitną, by nie brakowało wody. Niemal od zera powstała sieć kanalizacyjna, która po zakończeniu w 2020 r. rozszerzonego 4. etapu projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Zielonki” liczyć będzie ok. 240 km i pokrywać 95 proc. gminy. Ta kosztowna inwestycja możliwa była przy współudziale środków europejskich. W 2015 r. zakończono 12-letni program likwidacji gminnych oczyszczalni i połączono sieć kanalizacyjną z siecią miejską Krakowa poprzez cztery punkty zrzutu. Łączna długość gazociągu na obszarze gminy wynosi ponad 230 km.

Drogi, chodniki, szlaki rowerowe

W okresie 1990-2020 wykonano, wyremontowano i zmodernizowano odcinki dróg o długości ok.  160 km na terenie gminy Zielonki, w tym: 117 km dróg gminnych, 25 km dróg powiatowych, 15 km dróg wojewódzkich. W ciągu 30 lat wybudowano ponad 25 km chodników przy drogach gminnych, dodatkowo powstawały chodniki przy drogach powiatowych, drodze wojewódzkiej i krajowej, których budowę gmina Zielonki współfinansowała. Teren gminy Zielonki obsługuje 17 dziennych i dwie nocne aglomeracyjne linie autobusowe – to najwięcej w aglomeracji krakowskiej, co gmina Zielonki współfinansuje ze swojego budżetu. W latach 2013-2014 zostały urządzone, zmodernizowane i oznakowane szlaki rowerowe, które liczą blisko 90 km, powstały przy nich 24 punkty spoczynkowe. W 2019 r. ukończono budowę ciągów pieszo-rowerowych w Bosutowie oraz w Bibicach i Woli Zachariaszowskiej, na granicy z gminą Michałowice.

Tereny rekreacyjne

W 2001 r. została wybudowana pełnowymiarowa hala sportowa w Zielonkach. W ciągu 30 lat w 19 miejscowościach gminy powstały 23 place zabaw oraz tereny rekreacyjne z kompleksami boisk: w Pękowicach (2011); w Brzozówce (2012 r.), a w 2014 roku kompleksy boisk przy szkole w Woli Zachariaszowskiej oraz w Dziekanowicach, z dofinansowaniem z UE. W 2008 roku została zakończona rewitalizacja terenu w Zielonkach, na którym powstał Park Wiejski. Powstało 18 siłowni zewnętrznych.  Dla dwóch klubów sportowych: w Bibicach i Zielonkach oddano komfortowe budynki zaplecza (2014 i 2018). W 2020 roku podpisano umowę na projekt i budowę hali z zapleczem dla TS Węgrzce.  Tuż przy szlaku rowerowym w sołectwie Bosutów-Boleń funkcjonuje teren rekreacyjny, w Garliczce zagospodarowano pod rekreację działkę sołecką. W 2019 roku dołączyły dwa boiska przyszkolne ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach w Zielonkach i Bibicach. W 2020 roku powstają place zabaw w Januszowicach, Przybysławicach, Dziekanowicach i Grębynicach.

Przedsiębiorczość

W gminie starano się też stworzyć dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, przez m.in. niższe podatki niż w sąsiednim Krakowie. W efekcie działa tu aktualnie blisko 2,5 tys. firm, głównie z branży usługowej i niewielkie zakłady wytwórcze – są to w większości mikro- i małe przedsiębiorstwa, co sprawia, że wszystkie niezbędne usługi mieszkańcy mają w pobliżu. Ze względu na położenie gminy – w większości w obszarach chronionych przyrodniczo – nie lokowano tu wielkich firm.

Ekologia

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed samorządem jest poprawa jakości powietrza. Gmina Zielonki, jako pierwsza w Polsce w 2016 r., utworzyła sieć monitoringu jakości powietrza (map.airly.eu). Gmina dofinansowuje mieszkańcom wymianę starych pieców węglowych – w latach 2017–2019 wymieniono z dofinansowaniem 402 piece węglowe, prawie wszystkie na gazowe. Wszystkie budynki komunalne ogrzewane są w sposób ekologiczny. Od roku 2018 wykonano termomodernizację budynków szkół w Woli Zachariaszowskiej, Owczarach i Zielonkach (najstarszy człon), Przedszkola Samorządowego w Bibicach i Forum Aktywności Lokalnej w Zielonkach. Odnawialne Źródła Energii (wśród nich panele fotowoltaiczne, solary i pompy ciepła) zamontowano już na wielu gminnych budynkach: oświatowych, klubu sportowego Zieleńczanka oraz  Forum Aktywności Lokalnej w Zielonkach.

Przez trzy dekady gmina Zielonki zmieniła się nie do poznania. Nie tylko poradziła sobie z zapaścią lat gospodarki planowej w Polsce, ale postawiła na wszechstronny rozwój, by stać się miejscem przyjaznym ludziom i środowisku, gdzie dogodnie się mieszka, pracuje i wypoczywa.

Bibice szk boisko.MP4 snapshot 02.58 2019.10.04 09.33.14
SP Zielonki
Batowice CM 4
Dron 2017 026pj
DSC01065
budowa wodociągu
DSC06895
DSCN9341
IMG 6173
sport i rekreeacja
GLS 6066
CCC 3108
CCC 7173 Panomos
Close Menu
 
4 marca 2024
Skip to content