Skip to main content
search
AktualnościBudżet i FinanseInformacje

Absolutorium za rok 2022

By 19 września 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 19 września 2023 przez Marek Skiba

Absolutorium za rok 2022

28 czerwca 2023 r. podczas LI sesji Rady Gminy Zielonki kadencji 2018-2024, radni udzielili wójtowi gminy absolutorium za rok 2022. Na 21 obecnych radnych wszyscy głosowali za. Nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zielonki za rok 2022 oraz zatwierdzenia sprawozdania budżetu za rok 2022 również głosowało 21 obecnych radnych, 21 za. Na tej sesji udzielono również wójtowi wotum zaufania.

Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 169 765 558,66 zł (99,78 proc. planu założonego w uchwale budżetowej na 2022 r.), a wydatki – w wysokości 166 738 567,08 zł (92,38 proc. planu). Na inwestycje wydatkowano kwotę 29 655 525,76 zł, co stanowiło około 18 proc. wszystkich wydatków.

Na koniec 2022 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką finansową wynoszącą 3 026 991,58 zł.

Wzorem lat ubiegłych najwyższy wpływ do budżetu odnotowano w grupie „Transfery z Budżetu Państwa” – 117 316 460,15 zł. W tej grupie dominującą wartością 59 228 097,72 zł były wpływy z podatku PIT i CIT. Tu warto przypomnieć, że gmina w 2022 roku otrzymała 38,34 proc. z podatku PIT płaconego przez osoby, które rozliczyły się na terenie gminy. Natomiast dotacje i środki pochodzące funduszy celowych zasiliły budżet gminy kwotą 31 482 019,43 zł, z czego dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone: 20 598 368,27 zł; środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy: 4 238 049,05 zł. W roku 2022 gmina otrzymała z budżetu państwa subwencję na zadania oświatowe w wysokości 26 606 343 zł.

W przypadku największego źródła dochodów, jakim jest udział gminy w podatkach PIT i CIT w roku 2022 nastąpił wzrost w stosunku do roku 2021 o kwotę 1 025 117,75 zł czyli o 1,8 proc., we wcześniejszych latach wskaźnik wzrostu wpływu środków z tej kategorii kształtował się na poziomie 11–16,5 proc.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów gminy były dochody własne, których wykonanie w roku 2022 zamknęło się kwotą 47 887 729,18 zł. Uzyskane w tej grupie wpływy to w szczególności podatki i opłaty: 23 584 193,73 zł, a także dochody z mienia: 16 572 190,55 zł, z czego odszkodowania za grunty przejęte pod POK: 10 907 341,90 zł.

Z kolei środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizowanych zadań wyniosły 4 561 369,33 zł.

W przypadku inwestycji, spośród wspomnianych wcześniej blisko 30 mln zł, najwięcej wydano na: projekt „Gospodarka wodno-ściekowa IV etap” – 7 892 421,45 zł; budowę dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzcach na działce nr 461/54 – 2 545 571,54 zł; modernizacje budynku Centrum Medycznego w Węgrzcach wraz z wyposażeniem pomieszczeń 2 096 837,47 zł; projekt i budowę budynku OSP Bosutów – 1 027 997,29 zł; przebudowę drogi gminnej nr K601501 w miejscowości Boleń (dofinansowane z Funduszu Rozwoju Dróg) – 2 682 016,91 zł; przebudowę drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice – 1 653 184,36 zł oraz przebudowę ulicy Widokowej w Zielonkach 977 814,36 zł.

Usługa komunikacji zbiorowej na terenie gminy Zielonki w 2022 r. realizowana była przez MPK S.A. w Krakowie na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 20 grudnia 2007 r. Całkowita wartość dotacji należnej Gminie Miejskiej Kraków za rok 2022 wyniosła 5 245 137,64 zł, co stanowi wzrost względem roku 2021 (3 729 663,65 zł) o kwotę 1 515 473,99 zł (40,6 proc.). Zimowe utrzymanie dróg i remonty cząstkowe obciążyły budżet kwotą w wysokości 1 611 904 zł, a koszt oświetlenie ulic wyniósł 1 596 605 zł.

Na finansowanie bieżących kosztów realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania (łącznie z wydatkami na świetlice szkolne) wydatkowano 51 652 086 zł, z czego, przedstawiana wcześniej, subwencja oświatowa wyniosła 26 606 343 zł, co stanowi 51,5 proc.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę w wysokości 13 677 201 zł, a z tytułu opłat za wywóz śmieci zanotowano wpływy w wysokości 10 378 356 zł. Tym samym gmina musiała dołożyć brakującą kwotę 3 298 845 zł.

Opracowano na podstawie „informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zielonki za rok 2023”

Sporz. MS, AA

Sprawozdanie dostępne pod adresem: zielonki.pl/budzet-2022

 

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content