Skip to main content
search
Ogłoszenia

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (357,54m²)

By 26 czerwca 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 czerwca 2018 przez admin

Wykaz dotyczący oddania w najem:
1. Lokal użytkowy o łącznej powierzchni 357,54m², z pełnym wyposażeniem gastronomicznym  stanowiący własność Gminy Zielonki, znajdujący się przyziemiu budynku przedszkolno- szklonego w Zielonkach przy ulicy Księdza Jana Michalika 2 , objęty księgą wieczystą nr KW KOO 105941/9. Lokal nie posiada bezpośredniego wejścia (wejście tylko przez przedszkole), brak jest możliwości wykonania drugiego wejścia do lokalu. 


Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną,   gazową,  centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacyjną mechaniczną nawiewno- wywiewną i alarmową. Przedmiotowy lokal oddany będzie w najem
 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej obejmującej przygotowywanie posiłków dla przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola i uczniów Szkoły Podstawowej w Zielonkach oraz wydawanie posiłków dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.
 Cena miesięcznego czynszu wynosi 3690,00 zł brutto (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt zł).
Kwota czynszu ustalonego podlegać będzie waloryzacji rocznej wg. wskaźnika wzrostu cen towarów i usług podawanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, publikowanego w Monitorze Polskim. Pierwsza waloryzacja nastąpi w roku 2019.Oprócz czynszu najemca ponosił będzie koszty opłat: za :pobór wody, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, zużycie energii elektrycznej, centralne ogrzewanie, koszty  oraz konserwacji wind towarowych
Ponadto najemca zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie wymaganych prawem zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności, zawarcia umowy ubezpieczenia prowadzonej działalności, ponoszenia kosztów remontów bieżących i przeglądów  technicznych, ponoszenia wszelkich kosztów związanych ze stratami powstałymi wskutek niewłaściwego korzystania z przedmiotu najmu, wykonania na własny koszt niezbędnych prac remontowych oraz wyposażeniowo- aranżacyjnych lokalu do potrzeb prowadzonej działalności po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu zakresu prowadzonych prac z wynajmującym, odnowienia lokalu i dokonania w nim napraw po zakończeniu najmu, utrzymywania lokalu we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
 Zagospodarowanie lokalu nastąpi od 1 września 2018 r. 

Zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r, poz.121 z póź. zm),

Close Menu
 
19 kwietnia 2024
Skip to content