Skip to main content
search
Aktualności

Dzikie zwierzęta w pobliżu domostw – uwaga!

By 17 maja 202220 lipca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 lipca 2022 przez KB

Na terenie gminy Zielonki występują dzikie zwierzęta, zwierzyna łowna. Aby regulować jej populację można podjąć trzy zasadnicze działania: odławianie z przemieszczeniem do innej lokalizacji, odstrzał redukcyjny oraz działania prewencyjne i edukacyjne co do zachowań w kontakcie z dzikimi zwierzętami. W gminie Zielonki dwa pierwsze działania z mocy prawa muszą być ograniczone.

Przepisy prawa nie pozwalają, aby Urząd Gminy Zielonki w porozumieniu z Nadleśnictwem Miechów prowadził akcję odławiania dzików występujących na obszarach zabudowanych gminy, tak aby zwierzęta zostały przetransportowane do oddalonych od zabudowań kompleksów leśnych. W §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń – ASF (Dz.U. z 2021 r., poz. 1485), został wprowadzony całkowity zakaz przemieszczania dzikich świń na terenie całego kraju co jest zgodne z art. 45 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r., ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń – ASF (Dz.U. UE. L. 2021.129.1).

Odstrzał redukcyjny dzików prowadzony jest na obszarze naszej gminy przez trzy koła łowieckie: Koło Łowieckie Diana Kraków (miejscowości: Batowice, Bosutów, Boleń, Dziekanowice i Węgrzce), Koło Łowieckie Podwawelskie Kraków (miejscowość Zielonki obszar pomiędzy ul. Długopolską a ul. Pękowicką w stronę miasta Krakowa) oraz Koło Łowieckie Żubr Kraków na pozostałym obszarze gminy. Zgodnie z art. 42aa Ustawy z 13 października 1994 r., Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.), zabrania się jednak strzelania do zwierzyny łownej w odległości mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych lub w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania. Nie można zatem prowadzić polowań w miejscach o intensywnej zabudowie.

Zatem w związku z nałożonymi przez ustawodawcę ograniczeniami dotyczącymi możliwości przeprowadzenia trwałej redukcji stad dzików oraz dzikich zwierząt przebywających na terenach silnie zurbanizowanych, koniecznym jest stosowanie działań i zachowań prewencyjnych.

Gmina Zielonki podjęła działania prewencyjne – na terenach gdzie obserwowano występowanie dzików rozłożone zostały repelenty, czyli środki zapachowe odstraszające dziką zwierzynę, w tym dziki, wraz z tablicami informacyjnymi w kolorze żółtym. Repelenty mają postać zielonych dozowników, zawieszonych ok. 1 m nad ziemią. Umieszczone zostały na ogrodzeniach i w okolicach placów zabaw w Zielonkach: przy ul. Lawendowej, na Podskalu; w Parku Wiejskim od strony ul. Kanadyjskiej i w obrębie cmentarza w Zielonkach oraz w Januszowicach przy ul. Młyńskiej. Prosimy o niedotykanie repelentów, zapach jest trudny do usunięcia.

W terenach zabudowanych, gdzie pojawiają się dzikie zwierzęta nie powinno się:
• wyrzucać resztek żywności na nieużytki, składować ich w miejscach, do których mają łatwy dostęp dzikie zwierzęta;
• gromadzić odpadów komunalnych w miejscach niezabezpieczonych przed zwierzętami;
• dokarmiać dzikiej zwierzyny;
• pozostawiać otwartej bramy ogrodzenia posesji.

Również wokół swojej posesji można zastosować środki zapachowe odstraszające dzikie zwierzęta (repelenty, kwas masłowy). W rejonie występowania stada dzików nie należy przemieszczać się samotnie, trzeba asystować dzieciom w czasie spaceru. Od dzikich zwierząt należy zachować dystans, a w przypadku ich zbliżania się należy oddalić się spokojnie w przeciwnym kierunku nie okazując strachu.

W przypadku zauważenia dziwnie zachowującego się lisa, który nie boi się człowieka lub nadmiernie się ślini, nie należy zbliżać się do niego, ponieważ może być zarażony wirusem wścieklizny! Należy zgłosić to zdarzenie do Urzędu Gminy Zielonki lub Powiatowego Lekarza Weterynarii, podając dokładną lokalizację zdarzenia.

W sprawach związanych z dzikimi zwierzętami można kontaktować się w godzinach pracy urzędu z pracownikiem Referatu Geodezji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok. 202, tel. 12 285 08 50, wew. 203. Tereny, gdzie w pobliżu miejsc gęsto zaludnionych pojawiają się dziki również prosimy zgłaszać pod nr tel. 12 285 08 50 wew. 203. Po godzinach pracy urzędu należy kontaktować się w tej sprawie z dyżurnym Komisariatu Policji w Zielonkach tel. 47 832 11 50.

Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UG Zielonki, red. IO, MKF

Opisujemy: fotografie przedstawiają place zabaw, na których zostały umieszczone środki zapachowe odstraszające dzikie zwierzęta. Na ostatnim zdjęciu – stado dzików.

Close Menu
 
14 kwietnia 2024
Skip to content