Skip to main content
search
Gops

Fundusz alimentacyjny

By 26 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 sierpnia 2013 przez admin

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – pobierz dokument

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

* osobie uprawnionej na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja w okresie ostatnich 2 miesięcy jest bezskuteczna

* osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo gdy się uczy w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, w przypadku posiadania przez osobę uprawnioną orzeczenia  o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo

* jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725,00 zł

* w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł miesięcznie na osobę uprawnioną

UWAGA!

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie będącej w związku małżeńskim, bądź wychowującej wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Wówczas prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się w oparciu o pełny skład rodziny i wszystkich jej członków, a więc także w oparciu  o dochód osoby, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólnie dziecko. Do składu rodziny nie wliczamy małżonka zobowiązanego przez Sąd do alimentacji.

Pełnoletnie osoby uprawnione same wnioskują o  ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

* obywatelom polskim, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia  z funduszu alimentacyjnego.

* cudzoziemcom  przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez   okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z Funduszu alimentacyjnego jeżeli:

– wynika to z wiążących Polskę umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym

– posiadają zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenie na pobyt czasowy udzielonego w związku  z okolicznościami określonymi w Ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od miesiąca, w którym został złożony wniosek  przez osobę  uprawnioną lub jej przedstawiciela ustawowego na Dzienniku Podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  wraz z wymaganą dokumentacją.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

* została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, albo pieczy zastępczej

* zawarła związek małżeński

UWAGA!

Przyjmowanie bezpośrednio od dłużnika lub za pośrednictwem komornika sądowego zaległych lub bieżących alimentów i równoczesne pobieranie funduszu alimentacyjnego jest traktowane jako świadczenie nienależnie pobrane podlegające zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami. Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty z funduszu alimentacyjnego do dnia spłaty.

Gdy wymagane dokumenty (z wyjątkiem oświadczeń) do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały dołączone do wniosku o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2016/2017 nie ma konieczności dostarczania ich powtórnie dla potrzeb funduszu alimentacyjnego.

Pamiętaj!!!

Jeżeli w Twojej sytuacji rodzinnej coś się zmieni np. wystąpią zmiany w liczbie członków rodziny, nastąpi utrata dochodu spowodowana np. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utracisz prawo do zasiłku lub stypendium dla  bezrobotnych, utracisz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, wyrejestrujesz pozarolniczą działalność gospodarczą,  czy też utracisz rentę rodzinną, emeryturę, utracisz zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny lub macierzyński, utracisz zasądzone świadczenia alimentacyjne, zakończysz lub przerwiesz naukę, albo zmienisz szkołę itd., ale także kiedy uzyskasz dochód spowodowany np. zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskasz zatrudnienie lub pracę zarobkową, uzyskasz zasiłek przedemerytalny lub świadczenia przedemerytalne, emeryturę, rentę rodzinną lub socjalną, rozpoczniesz pozarolniczą działalność gospodarczą, uzyskasz zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński itd. wówczas należy niezwłocznie powiadomić organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosków o przyznanie w/w świadczeń uzyskać można w:

GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 32 – 087 Zielonki ul. Galicyjska 17 Tel.: (012) 627-33-13, (012) 627-33-14 lub na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/

Godziny przyjmowania Stron:

Poniedziałek od 9.00 do 16.30

Wtorek, Środa, Piątek  od 8.00 do 15.00

Czwartek  jest dniem wewnętrznym bez przyjmowania Stron.

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content