Skip to main content
search
GZEAS

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Zielonkach

By 5 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 sierpnia 2013 przez admin

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach zwany “Zespołem” został utworzony na mocy Uchwały nr IV/32/96 Rady Gminy Zielonki w dniu 26 sierpnia 1996 roku. Zespół działa jako odrębna jednostka budżetowa realizująca zadania z zakresu oświaty.

 

Do zakresu działania Zespołu należy, m.in.:

1. Prowadzenie rejestru żłobków i kubów dziecięcych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną.
2. Prowadzenie ewidencji publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną,
3. Prowadzenie spraw dotyczących udzielania zezwoleń na założenie szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną.
4. Prowadzenie spraw dotyczących udzielania zezwoleń na likwidację szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez osobę prawną i fizyczną.
5. Naliczanie i rozliczanie wypłacanych dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zielonki przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
6. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Wójta Gminy Zielonki dla wyróżniających się w pracy nauczycieli i uczniów.
7. Obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek oświatowych.
8. Obsługa wynagrodzeń pracowników szkół, przedszkoli oraz Zespołu.
9. Obsługa rachunkowa funduszu świadczeń socjalnych samorządowych szkól, przedszkoli oraz rencistów i emerytowanych nauczycieli.
10. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Zielonki.
11. Sprawozdawczość oświatowa wynikająca z przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej, m.in.:
a) System Informacji Oświatowej (SIO),
b) sprawozdanie z realizacji rządowego programu pomocy uczniom – “Wyprawka szkolna”,
c) sprawozdanie z realizacji programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
d) sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny wraz z wynikami sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego.
12. Sporządzanie, przesyłanie deklaracji wpłat oraz informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
13. Realizacja zadań dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki:
a) stypendia szkolne,
b) zasiłki szkolne,
c) rządowy program pomocy uczniom – “Wyprawka szkolna”.
14. Kontrolowanie spełniania obowiązku nauki oraz prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Zielonki.
15. Kierowanie dzieci, uczniów i rodziców do właściwych instytucji z zakresu nauczania specjalnego, integracyjnego, wspomagania wczesnoszkolnego.
16. Organizacja dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Zielonki oraz do szkół lub ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
17. Prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
18. Opracowywanie wytycznych do arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli samorządowych.
19. Prowadzenie spraw z zakresu zatwierdzania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli samorządowych,
20. Prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego, w tym prowadzenie ewidencji nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
21. Organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów samorządowych placówek oświatowych,
22. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Zespołu oraz dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Zielonki.
23. Prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
24. Realizacja zadań wynikających z ustawy o sporcie, w tym:
a) prowadzenie umów o przyznaniu dotacji,
b) rozliczanie przyznanych dotacji.
25. Prowadzenie spraw w zakresie profilaktyki zdrowotnej uczniów w ramach programu „Badanie wad postawy uczniów klas I gimnazjów z powiatu krakowskiego oraz korekta wykrytej wady”.
26. Koordynowanie spraw z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez Zespół, szkoły i przedszkola z terenu Gminy Zielonki (pozwolenia wodno-prawne, sprawozdania za korzystanie ze środowiska).
27. Koordynowanie spraw z zakresu prawa budowlanego realizowanych przez Zespół, szkoły i przedszkola z terenu Gminy Zielonki (przeglądy dachów i budynków).

Dodatkowe informacje nt. GZEAS:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach
ul. Galicyjska 17
32-087 Zielonki

http://gzeas.zielonki.org/
tel./fax 012 285-02-98, 012 285-04-90

e-mail: gzeas@zielonki.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek: godz. 9.00 – 17.00
od wtorku do piątku: 7.45 – 15.45
czwartek: dzień wewnętrzny bez przyjmowania stron

Kierownik Zespołu:
mgr Anna Soblik-Milcz

Główny Księgowy Zespołu:
mgr Edyta Raźny

 

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content