Skip to main content
search
Aktualności

Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

By 29 października 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 29 października 2021 przez admin

Trwa konkurs grantowy w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, którego organizatorem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Z programu wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, mogą skorzystać gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Zakres pomocy

 1. nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (jedynie w przypadku podania przez Wnioskodawcę zapotrzebowania i uzasadnienia),
 2. usługa zapewniająca dostęp do Internetu – jedynie w przypadku braku możliwości zapewnienia przedmiotowej usługi we własnym zakresie.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do dzieci uczniów szkół podstawowych i średnich spełniający łącznie wszystkie warunki:

 1. uczeń zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;
 2. uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
 3. uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
 4. otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej (w tym nauki zdalnej).

 Co zrobić, aby wziąć udział w programie?

Aby przystąpić do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:
W przypadku ucznia niepełnoletniego:

 1. Załącznik Nr 7 – OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (opiekun prawny/rodzic dziecka)– do pobrania poniżej
 2. Uwaga! W celu ułatwienia weryfikacji Oświadczeń, prosimy o dołączanie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR*.

W przypadku ucznia pełnoletniego:

 1. Załącznik Nr 8 – OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ wraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania poniżej
 2. Uwaga! W celu ułatwienia weryfikacji Oświadczeń, prosimy o dołączanie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR*.
  *Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, których kopie można dołączyć do oświadczenia (świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie ERP-7).

Nabór zgłoszeń umożliwi określenie ilości osób uprawnionych do udziału w konkursie i złożenie przez gminę Zielonki wniosku o przyznanie grantu.

Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Ostateczny termin na złożenie dokumentów upływa w dniu 3 listopada 2021 roku do godz. 15:00.
Dokumenty należy składać na Dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach
Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Czy zakupiony sprzęt będzie własnością dzieci/uczniów pełnoletnich?

Zakupione komputery zostaną przekazane na własność na podstawie umowy, jednak w okresie 2 lat projekt będzie monitorowany.

 Do pobrania:

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.
Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany na własność Beneficjentom jedynie w przypadku otrzymania przez Gminę Zielonki dofinansowania na ten cel.

Close Menu
 
14 lipca 2024
Skip to content