Aktualności

wizualizacja szkolyPRZYB m18 marca 2019 r. nastąpiło otwarcie ofert  w przetargu na zadanie pn.: ,,Budowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z pływalnią szkolną, salą gimnastyczną, boiskiem sportowym wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod - kan, c.o., wentylacji mechanicznej i odzysku ciepła, technologii uzdatniania wody, gazową, elektrycznymi, teletechnicznymi oraz zewnętrznymi: gazową, kanalizacji deszczowej i elektryczną (oświetlenia terenu, stacją transformatorową), wewnętrzna linia zasilająca i odzysku ciepła w miejscowości Przybysławice, gmina Zielonki wraz z zagospodarowaniem terenu, układem komunikacji wewnętrznej i parkingiem, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w tym: plac zabaw dla dzieci, obiekty małej architektury (wiata śmietnikowa, ławeczki, murki oporowe, stojaki na rowery), zbiornik na wody opadowe, ogrodzenie boiska wys. 4,0 - 5,0m, na dz. nr ewid. 60/16, 60/17, 60/18, obr. 0014 Przybysławice oraz przyłącza niezbędne do prawidłowego działania inwestycji – II Postępowanie”. Złożono 6 ofert.

Najtańszą ofertę, opiewającą na 37 387 000 zł złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A. z Jędrzejowa, gwarancja to 84 miesiące. Drugą z kolei ofertę w wysokości 38 128 770 zł złożyła firma ERBUD S.A. z Warszawy, gwarancja to 84 miesiące. Trzeci - BUDIMEX S.A. z Krakowa zaoferował wykonanie inwestycji za 38 725 923,20 zł, z gwarancją 84 miesiące. POLIMEX Budownictwo Sp. z o.o. Sp. Kom. z Siedlc, przedstawił czwartą co do wysokości kwoty ofertę – 39 975 000 zł, gwarancja - 84 miesięcy. Piątą – Przedsiębiorstwo Budowlane MK-BUD Sp. z o.o. Sp. Kom. z Krakowa – 40 221 825,91 zł, z gwarancją 84 miesiące. Szóstą, najwyższą, opiewającą na 52 070 758,50 zł, z 60-miesięczną gwarancją – firma DOMBUD S.A. z KatowicZgodnie z zapisami przetargu czas wykonania inwestycji to 26 miesięcy od dnia podpisania umowy.  Szczegółowe informacje o przetargu na BIP

Czytaj więcej: Budowa placówki oświatowej w Przybysławicach – sześć ofert w II przetargu

roboty drogowezmniReferat Inwestycji Sieciowych informuje, że od 20 marca 2019 r. (środa) ul. Gielniówka w Przybysławicach oraz ulica Brzozowa w Bibicach będą zamknięte w związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o. o. robót kanalizacyjnych. Droga w obu lokalizacjach będzie całkowicie wyłączona z ruchu w godzinach od 07:00 do 17:00, w pozostałych godzinach będą występować utrudnienia w ruchu na odcinku wykonywanych prac.
W Przybysławicach roboty będą realizowane na odcinku od rejonu posesji ul. Gielniówka 16, w kierunku ulicy Zacisznej, do okolic posesji ul. Gielniówka 31 (mapa). Zwracamy się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie pionowe dróg oraz wyznaczone objazdy.
W Bibicach roboty będą realizowane na odcinku od rejonu posesji ul. Brzozowa 98 w kierunku ulicy Sezamkowej i Bajkowej (bez robót w tych ulicach) do okolic posesji ul. Brzozowa 107 (mapa).
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 693-338-069 lub 693-338-070. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bibice, Przybysławice i Garliczka jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Sołtys Sołectwa Bosutów Boleń informuje, że na podstawie § 24 statutu sołectwa (uchwała nr XIV/93/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 28.12.2007 r. ze zmianami) zwołuję: zebranie wiejskie Sołectwa Bosutów – Boleń. Termin zebrania: niedziela 31.03.2019 r. o godz. 15:00.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w perwszym terminie, zwołuję Zebranie Wiejskie w drugim terminie: niedziela 31.03.2019 r. o godz. 15:15. Miejsce zebrania: „Orchidea” Bosutów ul. Krakowska 56.
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej: Zebranie wiejskie Sołectwa Bosutów - Boleń w dniu 31 marca 2019 roku  

zaproszenie do II edycji działaj lokalnieStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne w ramach II edycji programu Działaj Lokalnie 10 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Michałowicach (Plac Józefa Piłsudskiego 1). Na stronie internetowej (link) oraz na Facebooku (link):  znajdą Państwo informacje o projektach realizowanych w ubiegłym roku w trakcie I edycji programu Działaj Lokalnie.

logo KORONA maleLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działająca na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki  informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Beneficjentami projektów grantowych mogą być: osoby fizyczne, organizacje społeczne, jednostki sektora finansów publicznych, osoby prawne, podmioty ekonomii społecznej, kościoły i związki wyznaniowe. Osoby te i organizacje nie mogą wykonywać działalności gospodarczej ani planować rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Planowane do realizacji projekty grantowe nie mogą przynosić dochodów. Tematyka najbliższego naboru na projekty grantowe to: 1. podnoszenie kompetencji społeczności lokalnych; 2. kształtowanie postaw i podnoszenie wiedzy lokalnych społeczności w zakresie ochrony środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu (projekty ekologiczne). Wnioski można składać w terminie 15.03.2019 do 2.04.2019.

Czytaj więcej: Nabór wniosków z zakresu ekologii i edukacji

Graniczna Dron GZ m12 marca 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Granicznej w Bibicach i Woli Zachariaszowskiej. Droga powiatowa, przy której ma powstać 2,5-kilometrowy ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m, oddziela gminy Zielonki i Michałowice. Oprócz ciągu asfaltowego dla rowerzystów i pieszych w ramach zadania, dofinansowanego ze środków UE w ramach ZIT, zostanie zrealizowane również odwodnienie na tym odcinku. Wykonawca został wybrany w postępowaniu przetargowym. Zadanie, na zlecenie inwestora, którym jest gmina Zielonki, realizować będzie Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” ze Spytkowic za kwotę 3 379 386,87 zł. Inwestycja jest realizowana w partnerstwie z powiatem krakowskim. Termin wykonania zamówienia to 15 października 2019 r.

Zgodnie z umową plac budowy zostanie przekazany wykonawcy w terminie 7 dni od złożenia przez wykonawcę wniosku, co stanie się po uzyskaniu przez wykonawcę uzgodnionego z Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego projektu organizacji ruchu drogowego.

Czytaj więcej: Powstaje ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Granicznej w Bibicach  - Woli Zachariaszowskiej 

okladka 1 2019Zapraszamy do lektury pierwszego w tym roku wydania "Wiadomości Lokalnych Gminy Zielonki". Podsumowujemy gminne inwestycje zrealizowane w roku 2018, piszemy też o tych, które trwają i do których się gmina przygotowuje. W numerze znajdziecie też Państwo artykuły dotyczące działań na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym podsumowanie dotychczasowych kontroli pieców. Nie zabraknie relacji z gminnych wydarzeń. Nie przegapcie również kącika profilaktyka – motywacji do lepszego postrzegania świata nigdy dość. Gazeta w wersji papierowej już niebawem, tymczasem wersja elektroniczna - prosimy kliknąć miniaturę. Życzymy miłej lektury.

doeko ozeGmina Zielonki uczestniczy w Partnerskim Projekcie Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego, w którym bierze udział blisko 200 gospodarstw domowych z gminy Zielonki. Lider Projektu - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zakłada, iż w ciągu najbliższych tygodni wszczęte zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy lub wykonawców realizujących budowę inwestycji w poszczególnych domach. Przybliżony termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego to maj-czerwiec 2019. W ramach projektu realizowanego w 41 gminach Małopolski ma powstać blisko 4 tys. instalacji na domach prywatnych. Więcej informacji na plakacie obok.

info o dyżurach Zielonki 2Kolejny dyżur konsultacyjny na temat rządowego programu „Czyste powietrze” będzie miał miejsce 1 kwietnia (poniedziałek) w godz. 8.00-15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zielonkach. Czekać na Państwa będą specjaliści z działającej na zlecenie gminy firmy Doekogroup. Zainteresowanych prosimy o zapisywanie się na konkretną godzinę pod nr tel. 12 2850 850 w. 316.

Urząd Gminy Zielonki na prośbę  Krakowskiej Fundacji Pomocy Zwierzętom Stawiamy na Łapy informuje o możliwości sterylizacji/kastracji właścicielskich psów i kotów będących pod opieka osób o niskich dochodach.

Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom Stawiamy na Łapy, która pomaga zwierzętom bezdomnym,porzuconym i skrzywdzonym przez los ale też i tym, które mają swoich opiekunów będących w trudnej sytuacji materialnej.

W chwili obecnej  ww. fundacja informuje, iż posiada fundusze z grantu o nazwie "Tniemy bezdomność, stawiamy na zdrowie", w ramach którego sterylizuje/kastruj właścicielskie psy i koty będące pod opieką osób o niskich dochodach. Zabieg ten ogranicza bezdomność zwierząt oraz zapobiega chorobom. Aby wziąć udział w projekcie i poddać zwierzę bezpłatnemu zabiegowi wystarczy udokumentować niski dochód (kopia ostatniego odcinka renty/emerytury, decyzji o przyznaniu świadczeń).
Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom Stawiamy na Łapy  zainteresowanych prosi o kontakt z Panią Prezes  pod nr telefonu 505 052 892.

logo KORONA maleZe względu na pojawienie się oszczędności z poprzednich naborów na tzw. działania przedsiębiorcze (Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie działalności gospodarczej) Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa planuje zorganizować jeszcze jeden nabór na te właśnie działania. Niestety, ze względu na trwającą ciągle weryfikację wniosków, w tym momencie (marzec 2019) nie jesteśmy w stanie podać konkretnej daty i budżetu dla naborów. Będzie to najprawdopodobniej II lub III kwartał 2019 roku.

Czytaj więcej: Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa - planowane nabory wniosków 

logo KORONA maleNiezmiernie miło jest nam poinformować Państwa o wielu ciekawych wydarzeniach i projektach, które będą realizowane przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w roku 2019.
Wraz z końcem 2018 roku Zarząd LGD Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa podpisał z Samorządem Województwa Małopolskiego umowy o dofinansowanie dla 3 projektów grantowych.

Czytaj więcej: Co nowego w Koronie Północnego Krakowa?

PAH1Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej zorganizował spotkanie dotyczące pomocy humanitarnej na świecie. Honorowym gościem była Janina Ochojska, założycielka i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. W wydarzeniu uczestniczyła również przedstawicielka Hospicjum Świętego Łazarza Katarzyna Wrońska – przeprowadziła ona dla uczniów prelekcję dotycząca opieki nad nieuleczalnie chorymi osobami.

Czytaj więcej: Spotkanie z Janiną Ochojską w Woli Zachariaszowskiej

PolicjaMW związku ze zwiększoną liczbą kradzieży z włamaniem do domów na terenie gminy Zielonki, odnotowanych w roku bieżącym, policja apeluje do mieszkańców o zachowanie wzmożonego bezpieczeństwa: zamykanie drzwi i okien, korzystanie z zabezpieczeń technicznych, oświetlenie terenu wokół domu, zwracanie uwagi na podejrzane osoby i pojazdy, w szczególności spoza terenu  naszego powiatu, parkujące w pobliżu domów  i wzajemne sąsiedzkie doglądanie posesji. Często bywa, że złodzieje przed dokonaniem włamania pod pretekstem sprzedaży różnego rodzaju artykułów czy roznoszenia ulotek dokonują rozpoznania terenu. 

Z uwagi na powyższe policjantów z  Komisariatu Policji w Zielonkach wspierają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, w efekcie czego zwiększono liczbę patroli - w teren skierowano patrole umundurowane i nieumundurowane, samochodowe oraz piesze. Policja uprzedza, że szczegółowej kontroli mogą być poddawane pojazdy, łącznie z przewożonymi bagażami. 

Wszelkie niepokojące informacje należy kierować bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji  w Zielonkach z siedzibą w Krakowie przy ul. Łokietka 205, dzwoniąc na nr alarmowy 997 lub 112 lub do dzielnicowych obsługujących mieszkańców gminy Zielonki: st. asp. Mateusza Kotowskiego nr tel. 608-561-720, sierż. sztab. Adama Jasiówki nr tel. 608-561-141, sierż. Kamila Kłęka nr tel. 608-561-550. 

Policja radzi też jak chronić swoją własność:  

Czytaj więcej: Uwaga włamania!