Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 9:00 XXVI SESJĘ ZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2014-2018.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy Zielonki.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXV sesji.
4. Dyskusja z udziałem zaproszonych przedstawicieli Policji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego w Gminie Zielonki w 2016 roku.
5. Sprawozdania z prac komisji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) nadania nazw ulic w miejscowości Dziekanowice;
2) nadania nazw ulic w miejscowości Garlica Murowana;
3) aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Zielonki na lata 2010-2020;
4) przekazania podania według właściwości;
5) zmiany Uchwały Nr XLI/35/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w
szkołach na terenie gminy Zielonki, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
97, poz. 674 z późniejszymi zmianami);
6) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Bibicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.
Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach;
7) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Korzkwi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.
Jerzego Kukuczki w Korzkwi;
8) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej;
9) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zielonkach;
10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Owczarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Owczarach;
11) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie
komunalne Gminy Zielonki, położonej w obrębie Zielonki;
12) wyrażenia woli przejęcia niektórych zadań publicznych od Województwa Małopolskiego
w 2017 roku;
13) wyrażenia woli przejęcia niektórych zadań publicznych od Województwa Małopolskiego oraz
udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu w 2017 roku;
14) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2017;
15) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki.
7. Informacja Wójta Gminy Zielonki z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i komunikaty.
10. Zamknięcie sesji.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki
(ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki).

Przewodniczący Rady Gminy Zielonki
(-) Ryszard Krawczyk