Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Sołtys  Sołectwa Dziekanowice zwołuje Zebranie wiejskie Sołectwa Dziekanowice w dniu 28 maja (niedziela) 2017 roku o godzinie 15.00.
Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym (budynek wielofunkcyjny) Dziekanowice 96

Porządek zebrania:
1.Otwarcie zebrania.
2. stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania (25.09.2016)
5. Podjęcie uchwały w spreawie nadania nazwy ulicy "Karola Wojtyły"- droga powiatowa przebiegająca przez sołectwo Batowice od wiaduktu kolejowego.
6. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2016  sołectwa Dziekanowice.
7. Informacje i komunikaty.
8. Dyskusja i wnioski.
9. Zamknięcie zebrania.
W przypadku braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 15.15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
Uwaga: Prawo do głosowania nad uchwałami mają osoby pełnoletnie (18 lat) zameldowane na pobyt stały, czasowy zamieszkujące w sołectwie z zamiarem stałego pobytu, które złożą w dniu zebrania stosowne oświadczenie przy podpisywaniu listy obecności. Protokół z poprzedniego spotkania znajduje się na stronie internetowej U.G.Z  protokołem można się również zapoznać pół godziny przed rozpoczęciem zebrania.

Sołtys Sołectwa