Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Sołtys Solectwa Przybysławice zaprasza na Zebranie Wiejskie  Sołectwa Przybysławice,  które odbędzie się 8 października 2017 roku  (niedziela) o  godzinie  17.00.  w Budynku Wielofunkcyjnym w Przybysławicach, ul Krakowska 39

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowanych uchwał.
3. Wybór protokolanta.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa na 2018 rok
- w sprawie przyporządkowania budynku 119 w Przybysławicach do ul. Zakole w Januszowicach i przyjęcia nazwy ul. Zakole  w Przybysławicach
7. Sprawy bieżące.
8. Dyskusja, wnioski mieszkańców.
9. Zamknięcie obrad.

 

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał  w pierwszym terminie, zwołuje zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono  o godz. 17.15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

 Sołtys Sołectwa Przybysławice
(-) Aleksander Tabor