Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Sołtys Sołectwa Dziekanowice zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Dziekanowice w dniu 22 kwietnia (niedziela) 2018 roku o godzinie 16.00. Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym (budynek wielofunkcyjny) Dziekanowice ul. Długa 126.  


Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania (5.11.2017)
5. Wybory uzupełniające członka Rady Sołeckiej.
6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Soleckiej za rok 2017.
7. Dyskusja i wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.
W przypadku braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godzinie 16.15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
Uwaga:

Prawo głosowania nad uchwałami mają osoby pełnoletnie (18 lat) zameldowane na pobyt stały, czasowy, zamieszkujące w sołectwie z zamiarem stałego pobytu, które złożą w dniu zebrania stosowne oświadczenie przy podpisywaniu listy obecności. 

 

Protokół z poprzedniego zebrania znajduje się na stronie internetowej UG. Sołectwo Dziekanowice. Z protokołem można się również zapoznać pół godziny przed rozpoczęciem zebrania.

Sołtys Sołectwa Dziekanowice
(-) Stanisław Czaplak