Sołtys Sołectwa Grębynice zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Grębynice w dniu 17 listopada (sobota) 2018 roku o godzinie 18:00. Zebranie odbędzie się w budynku wielofunkcyjnym ul. Orlich Gniazd 24 Grębynice.
Porządek spotkania:


1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- przyjęcia budżetu sołectwa Grębynice na rok 2019;
- nadania nowej ulicy jako ulica Miodowa.
6. Sprawy bieżące sołectwa.
7. Sprawozdanie sołtysa z bieżącej działalności sołectwa.
8. Informacja na temat kanalizacji.
9. Informacja na temat chodnika przy drodze powiatowej.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie zebrania.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Sołtys Sołectwa Grębynice
(-) Adam Duliński