Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 9:00 II  SESJĘ ZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2018-2023
Porządek obrad:

1. Otwarcie II sesji Rady Gminy Zielonki.
2. Ślubowanie radnego.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) powołania stałych komisji Rady Gminy Zielonki, ustalenia zakresu ich działania i liczebności;
2) wyboru przewodniczących komisji Rady Gminy Zielonki oraz ich składów osobowych;
3) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zielonki;
4) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2018 r.
5. Informacja Wójta Gminy Zielonki o stanie gospodarczo-finansowym gminy.
6. Wolne wnioski i komunikaty.
7. Zamknięcie sesji.  

                                                                

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki (ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki)

Przewodniczący Rady Gminy Zielonki
(-) Mirosław Golanko