Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 10 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 IV SESJĘ ZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2018-2023
Proponowany porządek obrad:


    1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy Zielonki.
    2. Ustalenie porządku obrad.
    3. Sprawozdania z prac komisji.
    4. Podjęcie uchwał w sprawie:
        1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki;
        2) Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2019;
        3) przekazania środków finansowych dla Policji;
        4) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie;
        5) rozpatrzenia petycji o zmianę Uchwały Nr XLII/144/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości;
        6) zmiany Statutu Gminy Zielonki.
    5. Informacja Wójta Gminy Zielonki z działalności w okresie międzysesyjnym.
    6. Sprawy bieżące i komunikaty.
    7. Zamknięcie sesji.   


Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki (ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki)

Przewodniczący Rady Gminy Zielonki
(-) Mirosław Golanko