2.png

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 9:00 XIV SESJĘ ZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2018-2023.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy Zielonki.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów XII i XIII sesji.
4. Sprawozdania z prac komisji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) nadania nazwy ulicy w miejscowości Bibice;
2) zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Zielonki i Gminą Skała w zakresie określenia zasad udostępnienia infrastruktury kanalizacyjnej Gminy Skała na potrzeby Gminy Zielonki w miejscowości Niebyła;
3) zmieniająca uchwałę nr XXVII/57/2017 Rady Gminy Zielonki w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadań w ramach inicjatyw samorządowych w latach 2017-2018;
4) zmieniająca uchwałę nr VI/44/2019 Rady Gminy Zielonki w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadania w ramach Inicjatyw Samorządowych w 2019 roku;
5) wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych Gminy Zielonki na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
6) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach inicjatyw samorządowych;
7) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie;
8) przekazania wniosku według kompetencji (pismo z dnia 22.10.2019 r.);
9) przekazania wniosku według kompetencji (pismo z dnia 21.11.2019 r.);
10) przekazania wniosku według kompetencji (pismo z dnia 26.11.2019 r.);
11) przekazania wniosku według właściwości;
12) rozpatrzenia petycji i przekazania według właściwości;
13) rozpatrzenia petycji Pani R.S.;
14) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki;
15) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na rok 2020;
16) uznania Dębu Wolności rosnącego w Korzkwi przy ul. Jana Chrzciciela jako pomnika przyrody i upamiętnienie jego posadzenia w 1918 tablicą pamiątkową;
17) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 01 w granicach administracyjnych miejscowości Batowice zatwierdzonego uchwałą XXVIII/56/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 lipca 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
18) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 01 w granicach administracyjnych miejscowości Batowice (w zakresie odnoszącym się do obszaru leżącego w granicach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych z uwzględnieniem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego Nr PN.II.0911-293-05 z dnia 19.10.2005) zatwierdzonego uchwałą XXXII/124/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 grudnia 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
19) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 02 w granicach administracyjnych sołectwa Dziekanowice zatwierdzonego uchwałą XXVIII/57/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 lipca 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
20) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 02 w granicach administracyjnych sołectwa Dziekanowice (w zakresie odnoszącym się do obszaru leżącego w granicach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych z uwzględnieniem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego Nr PN.II.0911-289-05 z dnia 19.10.2005 r.) zatwierdzonego uchwałą XXXII/125/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 grudnia 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
21) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 03 w granicach administracyjnych miejscowości Bosutów-Boleń zatwierdzonego uchwałą XXVIII/58/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 lipca 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
22) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 03 w granicach administracyjnych miejscowości Bosutów-Boleń (w zakresie odnoszącym się do obszaru leżącego w granicach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych z uwzględnieniem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego nr PN.II.0911-290-05 z dnia 19.10.2005 r.) zatwierdzonego uchwałą XXXII/126/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 grudnia 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
23) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 04 w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce zatwierdzonego uchwałą XXVIII/59/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 lipca 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
24) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 05 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice zatwierdzonego uchwałą XXVIII/60/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 lipca 2005 r., zmienionego uchwałą Nr XXIV/6/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
25) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 05 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice (w zakresie odnoszącym się do obszaru leżącego w granicach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych z uwzględnieniem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego Nr PN.II.0911-291-05 z dnia 19.10.2005 r.) zatwierdzonego uchwałą XXXII/127/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 grudnia 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
26) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 06 w granicach administracyjnych miejscowości Zielonki zatwierdzonego uchwałą IX/55/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 czerwca 2007 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
27) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 07 w granicach administracyjnych miejscowości Pękowice zatwierdzonego uchwałą XXXI/96/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
28) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 09 w granicach administracyjnych miejscowości Garlica Murowana zatwierdzonego uchwałą XXXI/97/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
29) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 10 w granicach administracyjnych miejscowości Garlica Duchowna zatwierdzonego uchwałą XXXI/98/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
30) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 11 w granicach administracyjnych miejscowości Garliczka i Przybysławice zatwierdzonego uchwałą XXXI/101/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
31) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 12 w granicach administracyjnych miejscowości Owczary zatwierdzonego uchwałą XXVIII/64/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 lipca 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
32) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 12 w granicach administracyjnych miejscowości Owczary (w zakresie odnoszącym się do obszaru leżącego w granicach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych z uwzględnieniem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego Nr PN.II.0911-293-05 z dnia 19.10.2005 r.) zatwierdzonego uchwałą XXXII/128/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 grudnia 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
33) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 13 w granicach administracyjnych miejscowości Wola Zachariaszowska zatwier-dzonego uchwałą XXXI/99/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
34) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 14 w granicach administracyjnych miejscowości Przybysławice zatwierdzonego uchwała XL/42/2006 Rady Gminy Zielonki z dnia 3 sierpnia 2006 r., zmienionego uchwałą nr XXIV/7/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
35) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 15 w granicach administracyjnych miejscowości Brzozówka Korzkiewska zatwierdzonego uchwałą XL/43/2006 Rady Gminy Zielonki z dnia 3 sierpnia 2006 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
36) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 16 w granicach administracyjnych miejscowości Grębynice zatwierdzonego uchwałą XL/44/2006 Rady Gminy Zielonki z dnia 3 sierpnia 2006 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
37) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 17 w granicach administracyjnych miejscowości Januszowice zatwierdzonego uchwałą XL/45/2006 Rady Gminy Zielonki z dnia 3 sierpnia 2006 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
38) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 18 w granicach administracyjnych miejscowości Korzkiew zatwierdzonego uchwałą XL/46/2006 Rady Gminy Zielonki z dnia 3 sierpnia 2006 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
39) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 19 w granicach administracyjnych miejscowości Korzkiew rejon Nowa Wieś zatwierdzonego uchwałą XLI/53/2006 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 września 2006 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
40) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 20 w granicach administracyjnych miejscowości Dziekanowice zatwierdzonego uchwałą XXXI/102/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
41) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 21 w granicach administracyjnych sołectwa Węgrzce zatwierdzonego uchwałą XXXI/103/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
42) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 22 w granicach administracyjnych sołectwa Węgrzce rejon Krzemionka zatwierdzonego uchwałą IV/22/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 stycznia 2007 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
43) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 23 w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce zatwierdzonego uchwałą XXVIII/70/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 lipca 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
44) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 24 w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce rejon Błonia zatwierdzonego uchwałą XXXI/104/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
45) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 25 w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce zatwierdzonego uchwałą XXXI/105/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
46) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 26 w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce zatwierdzonego uchwałą XXXI/106/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
47) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 27 w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce, rejon granicy z miastem Kraków zatwierdzonego uchwałą XXVIII/66/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 lipca 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
48) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 28 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice rejon Łysa Góra zatwierdzonego uchwałą XXXI/107/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
49) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 29 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice rejon Brzozowiec zatwierdzonego uchwałą XXXI/108/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
50) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 30 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice rejon osiedla Szkolnego zatwierdzonego uchwałą XXXI/109/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
51) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 31 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice rejon Czekaj zatwierdzonego uchwałą XXXI/110/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
52) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 32 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice rejon Czekaj północ zatwierdzonego uchwałą XXXI/111/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
53) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 33 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice rejon Pod Lasem zatwierdzonego uchwałą XXXI/112/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
54) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 34 w granicach administracyjnych miejscowości Zielonki rejon granicy z miejscowością Bibice zatwierdzonego uchwałą XXXI/113/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
55) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 35 w granicach administracyjnych miejscowości Zielonki rejon granicy z miastem Kraków zatwierdzonego uchwałą IV/23/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 stycznia 2007 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
56) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 36 w granicach administracyjnych miejscowości Zielonki (w rejonie cegielni) zatwierdzonego uchwałą XXVIII/67/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 lipca 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
57) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 37 w granicach administracyjnych miejscowości Pękowice zatwierdzonego uchwałą XXXI/100/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
58) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 38 w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce - Sudół na obszarze dawnej rezerwy komunikacyjnej w odcinku obejścia południowego do miasta Krakowa zatwierdzonego uchwałą XXXI/114/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
59) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 39 w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce (rejon dawnej jednostki wojskowej) zatwierdzonego uchwałą XXVIII/69/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 lipca 2005 r., zmienionego uchwałą Nr XXIV/8/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r.
a) rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zielonki,
b) podjęcie uchwały ws zmiany planu w pkt jak wyżej,
6. Informacja Wójta Gminy Zielonki z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.   

Zgodnie z § 57 Statutu Gminy Zielonki, w przypadku braku możliwości rozpatrzenia całości spraw porządku obrad na jednym posiedzeniu, sesja będzie kontynuowana w innym terminie.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki (ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki).

 

Przewodniczący Rady Gminy Zielonki
(-) Mirosław Golanko