Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z  późn. zm.) zwołuję na dzień 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 14:00 XVIII SESJĘ ZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2018-2023.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XVIII sesji Rady Gminy Zielonki.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów: XVI sesji nadzwyczajnej i XVII sesji zwyczajnej.
4. Sprawozdanie Komendanta z działalności Komisariatu Policji w Zielonkach oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w rejonie służbowym Komisariatu za 2019 rok.
5. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach nt. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 dla gminy Zielonki.
6. Sprawozdania z prac komisji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadania w ramach Inicjatyw Samorządowych w latach 2020-2021;
2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2020;
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki.
8. Informacja Wójta Gminy Zielonki z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.   

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

 

Przewodniczący Rady Gminy Zielonki

(-) Mirosław Golanko

 

Uprzejmie informujemy, że w posiedzeniu Sesji Rady Gminy Zielonki mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane tematyką sesji.
Z uwagi na zdalny tryb obrad, sesja będzie transmitowana w czasie rzeczywistym (online).
Projekty uchwał wymienione w powyższym zawiadomieniu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Gminy - Projekty uchwał