1.png

masy ziemneW związku z budową Północnej Obwodnicy Krakowa przebiegającej przez gminę Zielonki, coraz częściej otrzymujemy sygnały, że mieszkańcom oferowana jest możliwość nieodpłatnego przekazania mas ziemi. W związku z tym przypominamy, że masy ziemne są traktowane jako odpady. Jedyny wyjątek stanowi niezanieczyszczona gleba w stanie naturalnym, wydobyta w trakcie robót budowlanych i wykorzystana na tym samym terenie, na którym została wydobyta. Każdy inny rodzaj mas ziemnych należy traktować jako odpad, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (odpad o kodzie 17 05 04, tj. gleba i ziemia, w tym kamienie).
Skutkiem przyjęcia odpadów ziemnych jest narażenie się na postępowanie skutkujące decyzją przywrócenia nieruchomości do stanu sprzed nawiezienia ziemi, co wiąże się z dużymi kosztami dla właściciela nieruchomości.
Na właścicielu terenu ciąży obowiązek precyzyjnego ustalenia, jakie konkretnie odpady przywożone są na jego nieruchomość i w jakiej ilości. Okoliczności te winny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. umowa, karta przekazania odpadu), które powinna posiadać osoba przywożąca masy ziemne. Gdy właściciel terenu chce np. nawieźć duże ilości ziemi, gruzu czy innych odpadów, które wykorzysta do utwardzenia terenu lub planuje podnieść znacząco wysokość swojej działki musi uzyskać na to pozwolenie.
Referat Niskiej Emisji i Odpadów