Projekt1.png

biblioteka3 lutego 2021 r. - w związku z zakończeniem postępowania przetargowego i wyborem najkorzystniejszej oferty - została podpisana umowa z projektantem - firmą PROJEKTYGOTOWE.PL, spółka architektoniczna, sp. z o.o. z Krakowa - na przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku nowej biblioteki z izbą regionalną oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Zielonkach. Zaplanowano go do realizacji na działkach w sąsiedztwie Parku Wiejskiego oraz Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach.

Koszt opracowania dokumentacji wyniesie według umowy 138 880,60 zł brutto. Wykonawca ma na jej przygotowanie 14 miesięcy, termin realizacji umowy ustalono na 4 kwietnia 2022 r.
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie wszystkich wymaganych dla realizacji budynku pozwoleń i uzgodnień otworzy szansę na wybudowanie w przyszłości obiektu nie tylko z powierzchnią dla księgozbioru bibliotecznego, ale i przestrzenią dydaktyczną oraz możliwością przedstawienia bogatej kolekcji eksponatów związanych z historią i kulturą naszej gminy w nowej Izbie Regionalnej.
Oczekuje się, aby projektant w trakcie prac projektowych dążył do uzyskania najwyższej jakości rozwiązań przestrzennych, funkcjonalnych, krajobrazowych i architektonicznych.
Referat Budownictwa i Urbanistyki UG Zielonki