Aktualności

plakat Pit

 

Pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych trafiają w blisko 40 proc. do budżetu tej gminy, w której jesteśmy zameldowani lub wskażemy jako miejsce zamieszkania. Liczba osób zamieszkujących, ale nie zameldowanych na terenie naszej gminy szacowana jest na kilka tysięcy. Jeśli osoby te w swoim formularzu PIT jako swoje miejsce zamieszkania podałyby gminę Zielonki, to w prosty sposób przełożyłoby się na 4 - 5 milionów zł dodatkowych dochodów rocznie  w budżecie na modernizację i rozbudowę bazy oświatowej, budowę i remonty dróg oraz chodników, sieci kanalizacyjnej, jak również powstanie nowych miejsc do rekreacji - placów zabaw i boisk. Zachęcamy zatem - jeżeli  gmina Zielonki jest miejscem Państwa zamieszkania wpiszcie to w formularz PIT!

Czytaj więcej: To do mnie wróci - tu gdzie mieszkam płacę PIT! 

plakat - nowy dowod osobistyPRAWO  O  AKTACH  STANU CYWILNEGO ( Dz.U. z 2014 roku, poz. 1741)
Od dnia 1 marca 2015 roku rejestracja stanu cywilnego będzie prowadzona w systemie teleinformatycznym. Akty stanu cywilnego sporządzone w formie papierowej zostaną zastąpione aktami elektronicznymi i sukcesywnie przepisywane do  tworzonego  centralnego rejestru stanu cywilnego przy użyciu nowej aplikacji: ” ŹRÓDŁO”. Ale uwaga: 1 marca elektroniczny rejestr będzie pusty!! Wydłuży się czas sporządzania aktów stanu cywilnego, wydawania zaświadczeń czy wydania odpisu aktu stanu cywilnego z archiwum USC. W założeniu ustawodawcy elektroniczna rejestracja przyniesie korzyści polegające na tym, że będzie można uzyskać odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie Polski. Poza dokumentami „papierowymi” będzie można uzyskać odpis aktu stanu cywilnego w postaci dokumentu elektronicznego – przez e-PUAP.

Czytaj więcej: Z dniem 1 marca 2015 roku wchodzą w życie nowe przepisy prawa

W związku z kolejną edycją programu „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, który przypada w dniach 23-28 lutego 2015 roku, Komisariat Policji w Zielonkach biorąc czynny udział w tym przedsięwzięciu, organizuje dyżury funkcjonariuszy służb dochodzeniowo-śledczych oraz dzielnicowych. Pełnione one będą od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Czytaj więcej: Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw 

10898167 628801617246768 3357855761337282761 nSzanowni Państwo
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przekazali 1% podatku dochodowego na działalność i rozwój zespołu Fermata. W sumie od 2012 r. było to 13.936 zł. Dzięki Państwa hojności młodzież miała okazję rozwijać swój talent i prezentować go publiczności.

Czytaj więcej: Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie zmieniło wcześniej zadeklarowany termin udostępnienia odbiornika dla sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej przez Gminę Zielonki w rejonie ul. Kwiatowej, ul. Trzecia Góra, ul. Krakowskiej w Bibicach, ul. Witkowickiej w Krakowie. Nowy termin wskazany przez MPWiK S.A. został wyznaczony na kwiecień 2015 r.

fundusz

5 lutego została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotycząca projektu pt. "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - III etap”. Wysokość dofinansowania to 6.647.429,71 zł. Umowa została podpisana przez prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Małgorzatę Mrugałę, wójta gminy Zielonki Bogusława Króla oraz skarbnika gminy Agatę Adamczuk.

Czytaj więcej: 6,6 mln na rozbudowę kanalizacji i wodociągów w gminie Zielonki - umowa podpisana

Samorząd gminy Zielonki w roku 2015 zdecydował o przekazaniu na rozwój sportu blisko 300 tysięcy złotych. Do dnia 15 września 2014 roku - zgodnie z Uchwałą nr XLV/74/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010 - wpłynęło od stowarzyszeń sportowych 9 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2015. W dniu 4 lutego 2015 roku, powołana przez Wójta Gminy Zielonki, komisja konkursowa dokonała oceny złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2015 i przedstawiła propozycje wysokości kwoty dotacji dla poszczególnych wnioskodawców.
Szczegóły ---> przejdź

DSCN5565

 

We wtorek 10 lutego planowane jest rozpoczęcie robót przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Bibicach (droga powiatowa). Prace mogą spowodować utrudnienia w przejeździe ul. Graniczną. W przypadku intensywnych opadów śniegu termin rozpoczęcia robót może zostać przesunięty. Ewentualne pytania można kierować do przedstawiciela wykonawcy pod nr. tel. 668 390 844 lub do Referatu Inwestycji Sieciowych UG Zielonki: 12 413 99 10.

basen3Gmina Zielonki zapewni naukę pływania 238 uczniom z 5 gminnych szkół podstawowych. Projekt wart prawie 150 tys. złotych wsparł dotacją w wysokości prawie 44 tys. zł samorząd województwa małopolskiego w ramach realizowanego od 2007 roku programu „Już pływam”. To najwyższa dotacja w programie: -Liderem, jeżeli chodzi o pływacką aktywność uczniów, okazała się podkrakowska gmina Zielonki – informuje Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Czytaj więcej: Już pływam – przy wsparciu województwa

konserwator Zielonki

3 lutego rozpoczyna się rekrutacja uczestników staży zawodowych na rok 2015 w projekcie „KONSERWATOR Bis” – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”. Rekrutacja uczestników trwa do 13 lutego 2015 r., do godz. 16.00. W ramach projektu Samorządowa Instytucja Kultury Gminy Zielonki – Biblioteka Publiczna w Zielonkach poszukuje pracownika na stanowisko: Opiekun ekspozycji Izby Regionalnej – 1 os. Wszystkie szczegóły dostępne: tutaj.

DSC 0045Miedzygaje

Podajemy do wiadomości informację o zimowym utrzymaniu dróg na terenie gminy Zielonki w sezonie 2014 - 2015 wraz z telefonami do odpowiednich dyżurnych. Telefony podane przez zarządców dróg mogą jednak ulegać zmianie, o czym będziemy się starali informować Państwa na bieżąco. Szczegóły tutaj.

29.01.2015 r. Rada Gminy, przy 13 głosach za i 1 wstrzymującym się, podjęła uchwałę w sprawie wniosku o umieszczenie w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie Północnej Obwodnicy Krakowa.

Uzasadnienie uzupełniono o zapis:
„Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu programu w opublikowanej wersji do konsultacji przesądzi o finansowaniu i realizacji budowy konkretnych odcinków dróg krajowych w Polsce na najbliższe 8 lat, z pominięciem północnej obwodnicy Krakowa i brakiem wystarczającego finansowania odcinka drogi ekspresowej S7, od węzła Łowińskiego do węzła Widoma i dalej do granic województwa świętokrzyskiego. Efektem takiej decyzji administracji rządowej może być wzmagający się z roku na rok ruch tranzytowy drogami lokalnymi - powiatowymi i gminnymi przez Zielonki, Bibice, Węgrzce, Dziekanowice i Batowice, które już dzisiaj mają natężenie ponad 10 tys. pojazdów na dobę. Nietrudno przewidzieć dalszy wzmożony ruch pojazdów przez obszar gminy, gdy budowa obwodnicy Krakowa zostanie zakończona na węźle Modlnica od strony zachodniej gminy i węźle Raciborowice-Zastów (nowy odcinek S7 od Nowej Huty) po wschodniej stronie gminy Zielonki. Wówczas najkrótsza droga wskazywana w systemie GPS będzie wiodła drogami powiatowymi i gminnymi opisanymi wyżej”.

Uchwała Rady Gminy nr IV/7/2015 wraz z uzasadnieniem

mapaPOK

 Gmina Zielonki przygotowała projekt wystąpienia do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Departament Dróg i Autostrad) w formie uwag do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023, wniosek dotyczy wpisania na listę podstawowych zadań inwestycyjnych Północnej Obwodnicy Krakowa na odcinku od węzła Modlnica do węzła S7 (Łowińskiego) w wariancie W1, czyli w korytarzu zarezerwowanym na ten cel od 50 lat.
Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, składa przedmiotową uwagę do PBDK na lata 2014-2023 w formie, jak w załączniku, jednocześnie zachęcając wszystkich zainteresowanych powstaniem Północnej Obwodnicy Krakowa do wypełnienia niniejszego formularza (tu aktywny formularz) we własnym imieniu i przesłanie go mailem na wskazany w formularzu adres w terminie do 30 stycznia 2015 r.
- Apeluję do wszystkich o wzięcie udziału w konsultacjach i poświęcenie chwili czasu na wypełnienie i wysłanie formularza. Postarajmy się przypomnieć osobom decydującym w Warszawie o tej pilnej potrzebie drogowej – mówi wójt gminy Zielonki Bogusław Król.

Projekt uchwały Rady Ministrów w tej sprawie

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023

Projekt uchwały Rady Gminy Zielonki w tej sprawie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nie przewidział w roku 2015 środków przeznaczonych do przekazania gminom na realizacje zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych realizowanej przez Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, wynikającej  z art. 19 b ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych  i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz.  1206).

Czytaj więcej: Kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

szkołaOd dnia 2 lutego 2015 (poniedziałek) rozpoczynają się zapisy do klas I szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki i potrwają do dnia 13 lutego 2015 roku (piątek). Do zapisów zapraszamy dzieci: zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, sieć szkolna i obwody szkolne sprawdź tutaj,urodzone w II połowie roku 2008 i w roku 2009, a także urodzone w I połowie 2008 roku, które posiadają stosowną decyzję o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego.
Wzory dokumentów wymaganych przy zapisie dziecka do danej szkoły można pobrać bezpośrednio z sekretariatu danej szkoły podstawowej lub ze strony internetowej danej szkoły: Zespół Szkół w Bibicach, Zespół Szkół w Zielonkach, Zespół Szkół w Korzkwi, Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej, Szkoła Podstawowa w Owczarach.