Aktualności

kort Pękowicekort brzozowka 2

Od 13 maja nie będzie działał kort tenisowy przy hali sportowej w Zielonkach, w jego miejsce powstaje wielofunkcyjne boisko. Korty znajdują się na terenach rekreacyjnych: niedaleko Zielonek w Pękowicach, a na północy gminy w Brzozówce.

Kort tenisowy na terenie obiektu rekreacyjnego w Pękowicach, ul. Na Błonie to obiekt, którego administratorem jest Stowarzyszenie Perła Pękowic. W sprawie udostępnienia należy się kontaktować z sołtysem Pękowic Adamem Dąbrowskim pod nr tel. 512 251 570 i mailem na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. odpłatność za wynajęcie kortu wynosi 20 zł za 1h.
Regulamin dostępny: tutaj
Kortem tenisowym na terenie obiektu rekreacyjnego w Brzozówce, ul. Sportowa, zarządza sołectwo Brzozówka. Kort jest otwarty, dla mieszkańców gminy udostępniany bezpłatnie.
Regulamin dostępny: tutaj

MalopolskaNiania PLAKAT A2 1zmnProjekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 z terenu województwa małopolskiego powracających/wchodzących na rynek pracy, którzy do tej pory w nim nie uczestniczyli ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz do osób pracujących, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia. W ramach projektu rodzice/opiekunowie otrzymają przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy dofinansowanie do zatrudnienia niani w wysokości maksymalnej 1 500 zł/mc lub 2 100 zł/mc, okresowo waloryzowanej w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Podwyższona kwota wsparcia będzie przysługiwała rodzicowi/opiekunowi uprawnionemu do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W projekcie weźmie udział minimum 650 rodziców/opiekunów dzieci do lat 3, z czego ok. 90% osób znajdzie pracę, powróci do niej lub będzie jej aktywnie poszukiwało po opuszczeniu programu. Szczegóły na plakacie (pobierz) i na stronie www ROPS: link.

roboty drogowezmniReferat Inwestycji Sieciowych informuje, że od 9 maja 2019 r. (czwartek) wykonawca przystępuje do realizacji robót drogowych związanych z odtworzeniem nawierzchni po zrealizowanych robotach kanalizacyjnych w miejscowości Brzozówka. Prace będą realizowane w pierwszej kolejności na ul. Zielona Droga, w dalszej kolejności na ul. Krzemionki i ul. Słonecznej.  Należy liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku realizowanych robót w godzinach od 8-17.  Docelowo wymienione drogi na istniejącej szerokości będą w pełni odtworzone, zostanie położona nowa nakładka asfaltowa.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozówka realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

wizualizacja szkolyPRZYB m25 kwietnia 2019 r. radni gminy Zielonki podczas VII sesji Rady Gminy Zielonki podjęli uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę Zielonki kredytu długoterminowego oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki, wyrażając tym samym zgodę na budowę budynku dla zespołu szkolno-przedszkolnego w Przybysławicach, mającego zastąpić dotychczasowy budynek szkoły w Korzkwi.

W związku z tym 29 kwietnia został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania pod nazwą „Budowa budynku zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z pływalnią szkolną, salą gimnastyczną, boiskiem sportowym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, a także z zagospodarowaniem terenu oraz układem komunikacyjnym w miejscowości Przybysławice” – postępowanie II.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę przetargową, złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "KARTEL" S.A. z Jędrzejowa, które zadeklarowało wykonanie ww. inwestycji za 37 387 000 zł  (szczegóły BIP). Jeśli w okresie 10 dni żadna z pozostałych pięciu firm biorących udział w przetargu nie odwoła się od tej decyzji, umowa z wykonawcą zostanie podpisana pomiędzy 13 a 16 maja 2019 r.

 

mapa 1Pierwsze, wspólne posiedzenie obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu  9 maja 2019 roku (czwartek) o godzinie 16.30  – sala Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Galicyjskiej 17a w Zielonkach.

Proszę o  zabranie dowodu osobistego. Studenci proszeni są o kserokopie ważnej legitymacji studenckiej. Należy też znać numer swojego konta bankowego na które zostanie przelane wynagrodzenie za pracę w komisji.

OBECNOŚĆ NA POSIEDZENIU JEST OBOWIĄZKOWA!!!

 

Wójt Gminy Zielonki zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług inżyniera kontraktu dla zadania "Budowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z pływalnią szkolną, salą gimnastyczną, boiskiem sportowym wraz z instalacjami wewnętrznymi, a także z zagospodarowaniem terenu oraz układem komunikacyjnym w miejscowości Przybysławice". Link do ogłoszenia: pobierz.

MUlticel ulotka A5 KrakówMulticel ulotka A5 str1 wspolnaStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa rozpoczyna projekt o nazwie Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej "Multicel" i zaprasza na bezpłatne kursy - szkolenia skierowane do osób z grup defaworyzowanych: osoby bezrobotne; kobiety, które po ukończeniu szkoły nie były obecne na rynku pracy lub opuściły go na kilka lat; osoby niepełnosprawne; osoby w wieku 50+ poszukujące pracy; rolników, którzy chcą podjąć pracę poza rolnictwem, osoby korzystające z pomocy społecznej. Z racji tego, że dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami na bezpłatne kursy w ramach programu Multicel, przedłużamy rekrutację do 9 maja. Zapraszamy do aplikowania!

Regulamin, karta zgłoszenia

Biuro LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

nagrodyNagrodę Główną Powiatu Krakowskiego za wybitne wyniki sportowe otrzymał Władysław Kućmierczyk, utytułowany tenisista z gminy Zielonki; a Katarzyna Gazda-Suchanek, trenerka drużyn cheerleaderek z gminy Zielonki otrzymała nagrodę Powiatu Krakowskiego za znakomite osiągnięcia w działalności sportowej w kategorii trener. Pan W. Kućmierczyk otrzymał dodatkowo Nagrodę Wojewody Małopolski Piotra Ćwika za całokształt osiągnięć sportowych i kulturalnych. Jesteśmy dumni z mieszkańców naszej gminy i bardzo Państwu gratulujemy! Warto tu wspomnieć, iż zarówno K. Gazda-Suchanek, jak i W. Kućmierczyk są też laureatami tegorocznych Nagród i Stypendiów Sportowych Gminy Zielonki.

Czytaj więcej: Dwóch laureatów z gminy Zielonki nagrodzonych przez Powiat Krakowski

Slogo KORONA maletowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje o możliwości składania wniosków w ramach działań: "Podejmowanie działalności gospodarczej" oraz "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej" w terminie 6.05-20.05.2019.

Szczegóły znajdą Państwo w ogłoszeniach:

Podejmowanie działalności gospodarczej 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

Biuro LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Szanowni Państwo,

Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął decyzję o zawieszeniu ogólnopolskiego strajku nauczycieli od soboty 27 kwietnia br. Przez okres protestu codziennie monitorowałem sytuację w strajkujących, samorządowych szkołach i przedszkolu w Zielonkach. Pozostawałem w stałym kontakcie z dyrektorami, mając na celu troskę o bezpieczeństwo i zapewnienie właściwej opieki dzieciom. Wszystkie samorządowe placówki biorące udział w proteście zapewniły w razie potrzeby uczniom opiekę. Egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty, dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu dyrektorów, we wszystkich szkołach odbyły się bez zakłóceń.

Dziękuję dyrektorom i wicedyrektorom samorządowych szkół i przedszkoli za zapewnienie bezpieczeństwa i zorganizowanie zajęć opiekuńczych podopiecznym, w tym za podjęcie współpracy z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zaoferowali pomoc i wsparli w opiece nad dziećmi dyrektora Samorządowego Przedszkola w Zielonkach, gdzie odbywał się strajk. 

Pomimo konieczności wprowadzenia wielu nagłych zmian w organizacji egzaminów zewnętrznych, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i sprawności dyrektorów, egzaminy odbyły się we wszystkich samorządowych szkołach. Dziękuję nauczycielom szkół samorządowych gminy Zielonki, którzy w czasie egzaminów nie podjęli akcji strajkowej; emerytowanym nauczycielom, pracownikom Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach legitymującym się kwalifikacjami nauczycielskimi, dyrektorom publicznych i niepublicznym szkół oraz przedszkoli z terenu naszej gminy, a także pedagogom spoza gminy Zielonki za udział w pracach komisji egzaminacyjnych, dzięki czemu przeprowadzenie egzaminów stało się możliwe. 

Jeszcze raz dziękuję wszystkim Rodzicom, mieszkańcom naszej gminy, za zrozumienie trudnej sytuacji związanej z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli i zapewnienie opieki dzieciom uczęszczającym do samorządowych placówek oświatowych w gminie. Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, od poniedziałku we wszystkich samorządowych szkołach i przedszkolach zajęcia są realizowane zgodnie z harmonogramem. 

Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król

 

W rozwinięciu Komunikatu Komisarzy wyborczych w Krakowie I, II i III z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uszczegółowienia trybu powoływania członków do obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego, uprzejmie wyjaśniamy co następuje:
1. W przypadku, gdy pomimo wezwania pełnomocników wyborczych do dokonania uzupełnień składu obwodowej komisji wyborczej jej skład jest mniejszy od ustawowego, dokonuje się jej uzupełnienia do składu podstawowego spośród osób, które samodzielnie zgłosiły swoją kandydaturę. Jeżeli liczba osób, które samodzielnie zgłosiły się jest większa niż liczba osób brakujących do ustawowego składu komisji urzędnik wyborczy lub pracownik gminy upoważniony przez komisarza wyborczego bezpośrednio po dokonaniu czynności losowania składów komisji spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych wyłania pozostałych członków komisji spośród osób, które samodzielnie zgłosiły swoją kandydaturę poprzez ich losowanie.
2. W przypadku stwierdzenia, że skład obwodowej komisji wyborczej pomimo wezwania do uzupełnień i uwzględnienia wszystkich kandydatów, którzy samodzielnie się zgłosili, jest mniejszy niż wynikający z Kodeksu wyborczego skład minimalny, w celu uzupełnienia składu komisji należy w pierwszej kolejności zwrócić się z zapytaniem do osób, które samodzielnie zgłosiły swoje kandydatury do innej komisji, a ich zgłoszenia nie zostały w poprzedniej uwzględnione, czy są zainteresowane uczestnictwem w tej komisji.
3. W przypadku gdy uzupełnienie składu komisji w ten sposób okaże się niemożliwe urzędnicy wyborczy wystąpią do organów gminy o wskazanie takich osób .

Komisarze Wyborczy w Krakowie I, II, III
(-) Dagmara Daniec-Cisło
(-) Wojciech Makieła
(-) Bartłomiej Migda

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Zielonki obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. w godz. pracy w siedzibie Urzędu Gminy Zielonki do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 4,  
- Nr 2, w liczbie 6,  
- Nr 3, w liczbie 5,  
- Nr 4, w liczbie 4,  
- Nr 5, w liczbie 4,  
- Nr 6, w liczbie 6,  
- Nr 7, w liczbie 6,  
- Nr 8, w liczbie 6,  
- Nr 9, w liczbie 4,  
- Nr 10, w liczbie 6,  
- Nr 11, w liczbie 5,  
- Nr 12, w liczbie 4,  
- Nr 13, w liczbie 1,  
- Nr 14, w liczbie 1,  
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 13.00. w siedzibie Urzędu Gminy Zielonki.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy w Krakowie II
Wojciech Andrzej Makieła