3.png

Aktualności

roboty drogowezmniZgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od wykonawcy Północnej Obwodnicy Krakowa informujemy Państwa, iż w związku z budową POK od 1 lutego 2021 r. zamknięta będzie ul. Parkowa w Bibicach. Przewidywany czas trwania tej zmiany w organizacji ruchu to 2 tygodnie.
Projekt zmiany organizacji ruchu na ulicy Parkowej w związku z budową POK dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki.

1O tym, jak piękna jest gmina Zielonki, można się przekonać oglądając album pt. „Gmina Zielonki  - pięknie tu być!” ze zdjęciami Tomasza Trulki. Publikacja została wydana wraz ze wstępem w języku polskim, angielskim i francuskim. To już drugi tego typu album ukazujący najpiękniejsze miejsca w gminie wydany przez Urząd Gminy Zielonki i przygotowany przez Dział Promocji, Informacji i Współpracy Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. Pierwsza publikacja albumowa poświęcona gminie została wydana w 2014 roku i znalazły się w niej zdjęcia autorstwa utytułowanego fotografa Adama Golca.

Czytaj więcej: Album fotograficzny o gminie Zielonki

Plakat500

 

Od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku trwa nowy okres świadczeniowy Rodzina 500+. Od 2021 roku rodzice co roku muszą składać wniosek. Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia sytuacja finansowa rodziny. Od 1 lutego wniosek można złożyć przez internet: na stronie empatia.mrips.gov.pl, bankowość elektroniczną lub platformę PUE ZUS. Od 1 kwietnia wniosek można też złożyć osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Ulotka zawierająca informacje o programie Rodzina 500+

bosutow

Postępują prace związane z budową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Bosutów. Zakończono zasadnicze prace ziemne związane z posadowieniem budynku. Aktualnie wykonywana jest płyta fundamentowa na gruncie, na której stanie przyszły budynek. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "WIKPOL". Inwestycja ma zostać zakończona w kwietniu 2022 r.

Czytaj więcej: Budowa bosutowskiej remizy

84W czasie epidemii koronawirusa prowadzony przez gminę Zielonki Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej, dzienny ośrodek wsparcia dla osób dorosłych z problemami psychicznymi istniejący od 1999 r., działa w reżimie sanitarnym. Aktualnie możliwe jest prowadzenie zajęć w grupach pięcioosobowych czyli 4 uczestników i terapeuta. Uczestnicy zmieniają się w grupach i dzięki temu każdy ma możliwość choć raz w tygodniu spotkać się na zajęciach w środowiskowym domu trwających do 6 godzin. Mimo obostrzeń zespół ŚDS stara się, by minimum kilku podopiecznych dziennie nadal czuło się w Woli jak w domu.

Czytaj więcej: ŚDS z podopiecznymi – razem w pandemii

Referat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki informuje, że sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej wybudowane w miejscowości Zielonki w ciągu ul. Grochowalskiego oraz w rejonie ul. Szlak Bursztynowy zostały przekazane do eksploatacji. W celu podjęcia dalszych czynności zmierzających do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy zgłosić się do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o. o. (32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/tel.: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61).


smieciarkaUrząd Gminy Zielonki informuje, że w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, mogą wystąpić utrudnienia w odbiorze odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Reklamację w związku z nieodebraniem odpadów komunalnych prosimy zgłaszać do urzędu pod nr tel. 12 2850 850 w.313. Jeśli firma nie odbierze odpadów, ze względu na brak możliwości wjazdu, będzie próbowała ponownie podjechać w kolejnych dniach i odebrać odpady.
Przypominamy, że drogi prywatne dojazdowe i służebne powinny być na bieżąco utrzymywane, w okresie letnim i zimowym, poprzez przycinanie gałęzi drzew i krzewów, usuwanie błota, odśnieżanie, posypywanie solą lub piaskiem. Pojazdy powinny być parkowane poza ciągiem drogi prywatnej dojazdowej i służebnej prowadzącej do posesji. Szerokość drogi prywatnej dojazdowej i służebnej powinna spełniać przepisy minimalnej szerokości dojścia i dojazdu określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)
Równocześnie informujemy, że w przypadku dróg prywatnych dojazdowych i służebnych, na które będzie możliwość wjazdu samochodem specjalistycznym tj. śmieciarką w terminie zgodnym z ustalonym harmonogramem, odpady komunalne zostaną odebrane. W przypadku braku przejazdu tymi drogami, właściciel posesji lub zarządca wspólnoty powinien dostarczyć pojemniki z odpadami do drogi gminnej, w terminie zgodnym z ustalonym harmonogramem. Bezpieczna lokalizacja pojemnika przy drodze gminnej leży po stronie właściciela posesji.

Podsumowanie dzialan antysmogowych MalopolskaUrząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zsumował działania wszystkich samorządów lokalnych w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2019 roku. Wszystkie podjęte działania takie jak: likwidacje niskosprawnych urządzeń grzewczych, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i wiele innych wpłyną na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w naszym województwie. Gmina Zielonki pod względem liczby wymienionych pieców, redukcji emisji PM10, PM2.5 i benzo(a)pirenu, jak i liczby kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej znalazła się w pierwszej dziesiątce samorządów Małopolski.

Szczegóły: Podsumowanie działań antysmogowych w Małopolsce w 2019 roku
Info za: powietrze.malopolska.pl

Herody Zielonki 3

Herody z Zielonek otrzymały nominację do  49. „Góralskiego Karnawału”, który odbędzie się  w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 11-14 lutego. W tym ogólnopolskim konkursie biorą udział najlepsze grupy kolędnicze wyłonione podczas eliminacji. Herody z Zielonek zajęły pierwsze miejsce podczas w LI Miechowskim oraz XXIII Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych.

Czytaj więcej: Herody z Zielonek z nominacją do 49. „Góralskiego Karnawału”

choinki 2Urząd Gminy Zielonki informuje, iż zbiórka naturalnych choinek pozostałych po świętach odbędzie się 27 stycznia i 3 lutego 2021 r. Mieszkańcy będą mogli dostarczyć choinki we własnym zakresie do wyznaczonych miejsc w poszczególnych sołectwach, lista miejsc w rozwinięciu wiadomości:

Czytaj więcej: Zbiórka naturalnych choinek pozostałych po świętach 27 stycznia i 3 lutego

logo KORONA maleStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje i zaprasza do składania w terminie 27.01.2021-17.02.2021 r. wniosków na projekty grantowe w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, o następującej tematyce: Grant Publikacje, Grant Lokalne Dziedzictwo Kulturowe i Grant Edukacja i Ekologia.

Konkursy skierowane są do organizacji pozarządowych z terenu 5 podkrakowskich gmin (Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki) oraz do osób fizycznych (nie wykonujących, ani nie planujących wykonywania działalności gospodarczej). Wnioski można składać w terminie 27.01.2021 do 17.02.2021 r. w biurze Stowarzyszenia (budynek remizy OSP - ul. W. Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie). Szczegółowe informacje i dokumentację konkursową znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.koronakrakowa.pl. Więcej informacji o szkoleniu w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Projekty grantowe Korony Północnego Krakowa - nabór i zaproszenie na szkolenie on-line

ZywaChoinka

 

Urząd Gminy Zielonki informuje, iż zbiórka naturalnych choinek pozostałych po świętach, odbędzie się w dniach 20 i 27 stycznia oraz 3 lutego 2021 r. Mieszkańcy, będą mogli dostarczyć choinki we własnym zakresie do wyznaczonych miejsc w poszczególnych sołectwach, wymienionych w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Zbiórka naturalnych choinek pozostałych po świętach

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego – ziemskiego przypomina, że zgodnie z art. 61  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,. Prawo budowlane:
Art.  61.  Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) (…)
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

PINB informuje, że w ramach posiadanych kompetencji prowadzi czynności kontrolne w obiektach wielkopowierzchniowych. Współdziałanie między organami w celu przypominania o obowiązkach zarządcy obiektu budowlanego z pewnością zwiększy świadomość społeczną w tej sprawie.

roboty drogowezmniW poniedziałek 18 stycznia 2021 r. na ul. B4 w Węgrzcach zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związana z realizacją zadania „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”. W związku z prowadzonymi pracami zostanie przeniesiony poza zakres robót, tj. o ok. 100 m w kierunku Bosutowa, przystanek  dla linii 297 „Węgrzce B4”.  Przewidywany termin przeniesienia przystanku to godziny popołudniowe 18.01.2021 r. Przewiduje się, że przystanek w tymczasowej lokalizacji będzie funkcjonował przez ok. 14 miesięcy. W czasie robót możliwe są utrudnienia w ruchu drogowym. Prace prowadzi konsorcjum firm: GLM Kraków Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş, Gülermak Sp. z o.o., Mosty Łódź S.A. spółka cywilna.

czujnik 3Strażacy przypominają o zagrożeniu, jakie czyha na ludzi w domach, czyli o tlenku węgla. Tlenek węgla zwany czadem jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka, nie ma smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy, nie dusi w gardle, ale jest silnie trujący. Na początku roku strażacy-ochotnicy z OSP Bibice zamontowali czujniki czadu w 15 domach mieszkańców gminy Zielonki w ramach projektu „Czadowe‘’ czujki czadu – zadbaj o swój bezpieczny dom w Powiecie Krakowskim”. To część akcji, którą, pod patronatem Starosty Powiatu Krakowskiego Wojciecha Pałki, koordynował radny powiatu Jarosław Raźny w porozumieniu ze strażakami z trzech gmin, prócz gminy Zielonki również z gminy Michałowice i Wielka Wieś.

Czytaj więcej: Czujniki czadu na straży