Aktualności

DSC 9942Od 15 czerwca do 29 czerwca 2019 r. już po raz 59. piękne chorwackie miasto Szybenik będzie gościć uczestników Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcego. W czasie jego trwania ulice i place miasta są miejscami, gdzie eksponowana jest dziecięca twórczość artystyczna. Podczas festiwalu odbywają się nie tylko przeglądy i występy różnych zespołów, zarówno chorwackich, jak i zagranicznych, ale również warsztaty twórcze, a także zajęcia edukacyjne.  Jest to wyjątkowe wydarzenie kulturalne o charakterze światowym.

Czytaj więcej: Prace uczniów z Korzkwi w czerwcu na Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcym w Szybeniku 

wielkogabaryty 2Od 15 do 29 kwietnia będą zbierane odpady wielkogabarytowe sprzed posesji, według harmonogramu: pobierz. Można się pozbyć niepotrzebnych starych mebli (takich jak stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, materace itp.). Zbierany będzie również zużyty sprzęt RTV i AGD (zużyte lodówki, pralki, piece kuchenne itp.). Odpady należy wystawić bezpośrednio przed posesję w podanym dniu do godz. 6:30.

Pamiętajmy, że do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne stanowiące odpady komunalne takie jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, wanny, umywalki, muszle toaletowe, grzejniki, płytki, rolety. Takie odpady, powstałe w ramach drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie, można oddać w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jednocześnie przypominamy, że aby oddać odpady w PSZOK należy mieć ze sobą Kartę do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wydaną na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

Pucherok1Pucherok - gminna maskotka narodził się 10 lat temu. Jako pamiątka, zabawka, pomoc dydaktyczna podczas lekcji szkolnych i muzealnych, warsztatów etnograficznych – lalka przedstawiająca Pucheroka w parze z kolegą - lalką Heroda - mają przede wszystkim promować unikatowe zwyczaje ludowe, tak pielęgnowane w gminie Zielonki. Pierwsze lalki Pucheroka swój ostatni szlif zyskały dokładnie 4 kwietnia 2009 roku i od razu stały się m.in. nagrodami w konkursie wiedzy o gminie Zielonki w Radiu Kraków.

Skąd wziął się pomysł? Lalka Pucheroka przedstawia chłopca w tradycyjnym, charakterystycznym stroju, który nawiązuje do sięgającego XVI-wieku zwyczaju krakowskich żaków „chodzenia po pucherach”, jaki przetrwał nieprzerwanie tylko w Bibicach, Zielonkach i Trojanowicach w gminie Zielonki, choć jeszcze przed I wojną światową zwyczaj znany był w ok. 50 podkrakowskich wsiach. Dziś tradycja związana jest z jednym dniem – Niedzielą Palmową - kiedy to młodzi chłopcy ubrani w stożkowe czapy, odwrócone futrem na wierzch kożuchy i przepasani powrósłami chodzą po domach wygłaszając zabawne oracje (wiersze) stukając przy tym rytmicznie laskami. Za to są nagradzani przez gospodarzy rozmaitymi smakołykami zbieranymi do koszyków. Pucheroki można oglądać corocznie w Niedzielę Palmową w Bibicach podczas gminnego przeglądu organizowanego przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. „Pucherok” jest więc nasz – stąd pomysł, by stał się gminną maskotką.

Czytaj więcej: Lalka Pucherok ma już 10 lat!

Do egzaminu gimnazjalnego na terenie gminy Zielonki.przystąpiło łącznie 186 uczniów trzecich klas gimnazjów włączonych do szkół podstawowych w Bibicach, Zielonkach, Korzkwi i Woli Zachariaszowskiej. Gimnazjaliści zmierzą się z egzaminem w dniach 10, 11, 12 kwietnia 2019 roku. W pierwszym dniu gimnazjaliści zdawali część humanistyczną rozwiązując odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie. W drugim dniu zdają część matematyczno-przyrodniczą: rozwiązują odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia). W trzecim dniu egzaminu uczniowie rozwiązują zestawy zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Czytaj więcej: Trwają egzaminy gimnazjalne w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo,

dziękuję Rodzicom za zrozumienie trudnej sytuacji związanej z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli i zapewnienie opieki dzieciom uczęszczającym zarówno do szkół, jak i samorządowych przedszkoli w gminie Zielonki. 

8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się ogólnopolski strajk nauczycieli. Do strajku przystąpiło 83 proc. nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych gminy Zielonki – w 5 szkołach podstawowych i 2 przedszkolach samorządowych, do których uczęszcza łącznie blisko 2600 dzieci. W 2 szkołach - w Bibicach i Zielonkach - oraz obu przedszkolach – w Zielonkach i Węgrzcach – 8 kwietnia na wnioski dyrektorów zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne. Gmina Zielonki, podobnie jak wszystkie inne jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, nie jest stroną tego sporu. Pensje nauczycieli są niskie, nauczyciele mają prawo – jak i inne grupy zawodowe – do strajku. 

8 kwietnia zwołałem sztab kryzysowy w celu podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków strajku w naszej gminie.

Co najważniejsze 10, 11 i 12 kwietnia br. egzaminy gimnazjalne w szkołach gminy Zielonki zostaną przeprowadzone. Uczniowie przystępujący do egzaminów gimnazjalnych mają się stawić do swoich szkół w wyznaczonym przez dyrektorów czasie, nie później niż o godz. 8:30. Organizacja egzaminów została uzgodniona z dyrektorami szkół we współpracy z emerytowanymi nauczycielami i pracownikami jednostek gminy Zielonki, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje (GZEAS, CKPiR, GOPS, Biblioteka Publiczna). Przypominam, że zgodnie z planem  organizacji pracy szkół dni egzaminów są wolne od zajęć dydaktycznych. 

9 kwietnia br. pracę podejmie Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach,  strajk kontynuują pozostałe samorządowe placówki oświatowe w gminie Zielonki: przedszkole w Zielonkach oraz szkoły podstawowe w Bibicach, Korzkwi, Woli Zachariaszowskiej, Owczarach i Zielonkach. W czasie strajku w tych placówkach zostaną zapewnione dzieciom zajęcia opiekuńcze, prowadzone przez pracowników posiadających kwalifikacje pedagogiczne we współpracy z GZEAS, CKPiR, GOPS, Biblioteką Publiczną i Bazą Harcerską w Korzkwi. Robimy wszystko, aby w czasie strajku zapewnić bezpieczny pobyt dzieci w tych placówkach, ale nadal zwracamy się z prośbą do rodziców, o nie przyprowadzanie dzieci do szkół i przedszkola w Zielonkach, jeśli nie ma takiej konieczności.

Nie sposób przewidzieć, jak długo potrwa akcja strajkowa nauczycieli. W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji i brakiem jednoznacznej informacji od przedstawicieli związków zawodowych o liczbie osób przystępujących do strajku w kolejnych dniach będziemy informować Państwa na bieżąco poprzez strony internetowe szkół i przedszkoli oraz stronę internetową gminy. 

Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król

gkekoZgodnie z aktualnie obowiązującym na terenie gminy Zielonki Regulaminem utrzymania czystości i porządku (Uchwała Nr XXXI/83/2017 Rady Gminy Zielonki z 28 września 2017 r.) na właścicieli nieruchomości nałożony został obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania poszczególnych grup odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych. Z obowiązku tego wynika zakaz spalania odpadów roślinnych, w tym skoszonej trawy, liści gałęzi itp. Przypominamy, że osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie, na działce itd. może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł. Oznacza to, że sprzątając swój ogród, nie można pozbyć się pozostałości roślinnych spalając je w ognisku. Palenie liści jest szkodliwe dla środowiska i powoduje wydzielanie się węglowodorów, które nawet w minimalnym stężeniu mają działanie rakotwórcze. Cząsteczki dymu powstającego przy spalaniu liści działają alergizująco, podrażniają i uszkadzają płuca oraz tworzą w powietrzu szkodliwe substancje m.in. kwasy azotowe. Takie odpady nie powinny również trafiać do zwykłych pojemników na śmieci (na odpady mieszane).
Odpadów organicznych można pozbyć się na trzy sposoby:

Czytaj więcej: Przypominamy o obowiązujacym zakazie spalania odpadów roślinnych

Zaproszenie do MulticelStowarzyszenia Korona Północnego Krakowa rozpoczyna projekt o nazwie Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej "Multicel" i zaprasza na bezpłatne kursy/szkolenia skierowane do osób z grup defaworyzowanych: osoby bezrobotne; kobiety, które po ukończeniu szkoły nie były obecne na rynku pracy lub opuściły go na kilka lat; osoby niepełnosprawne; osoby w wieku 50+ poszukujące pracy; rolników, którzy chcą podjąć pracę poza rolnictwem, osoby korzystające z pomocy społecznej. Lista kursów na plakacie, kursy barmański, kelnerski i florystyczny odbywać się będą w Zielonkach. Więcej informacji, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy: link.

7 kwietnia 2019 roku odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich w 17 sołectwach gminy Zielonki.

Poniżej przedstawiamy protokoły głosowania na sołtysów i członków rad sołeckich sporządzone przez poszczególne sołeckie komisje wyborcze i wywieszone na lokalach wyborczych.

Czytaj więcej: Informacja nt. wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Zielonki

8 kwietnia 2019 r. nauczyciele i pracownicy samorządowych szkół i przedszkoli z terenu gminy Zielonki przystępują do ogólnopolskiego strajku oświatowego. Staramy się, aby ten wyjątkowy i trudny czas w jak najmniejszy sposób odczuli najmłodsi mieszkańcy naszej gminy i ich rodzice.
5 kwietnia 2019 r. organ prowadzący – Wójt Gminy Zielonki - zatwierdził dla szkół podstawowych w Bibicach i Zielonkach oraz dla przedszkoli samorządowych w Zielonkach i Węgrzcach z siedzibą w Bibicach zawieszenie zajęć dydaktycznych w dniu 8 kwietnia 2019 r., działając na mocy § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Na ich podstawie dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, ma prawo zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą grozić zdrowiu uczniów.
 W poniedziałek 8 kwietnia zbiera się sztab kryzysowy i poinformujemy Państwa co do dalszej sytuacji w gminnych placówkach oświatowych – podkreśla wójt gminy Zielonki Bogusław Król.
Co w przypadku odwołania zajęć mogą zrobić pracujący rodzice, którzy nie mają z kim zostawić dziecka do lat 8? Jak informuje ZUS, mają oni możliwość pozostania w domu i wystąpienia do pracodawcy o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on bowiem nie tylko wtedy, gdy dziecko zachoruje, ale także w sytuacji, gdy przedszkole, szkoła lub żłobek są zamknięte. Dotyczy to dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Wynosi 80 proc. wynagrodzenia i można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę.
Mamy nadzieję, że wyrozumiałość i zgodna współpraca pomoże nam wszystkim sprostać wyzwaniom, które staną zarówno przed rodzicami, jak i dyrektorami placówek oświatowych w tym szczególnym czasie.
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach

Z uwagi na brak porozumienia w rozmowach między stroną rządową a związkami zawodowymi reprezentowanymi przez ZNP i FZZ, zgodnie z zapowiedziami dzisiaj, czyli 8 kwietnia 2019 r., od godz. 7.00 rozpoczął się bezterminowy strajk nauczycieli z samorządowych szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Zielonki. 

Pomimo to wszystkim dzieciom, które w dniu strajku zgłosiły się do swoich szkół i przedszkoli, zorganizowano opiekę i zajęcia w budynkach tych placówek oświatowych. 

Dzisiaj, tj. 8 kwietnia 2019 r. na godzinę 12.00 Wójt Gminy Zielonki zwołał sztab kryzysowy, aby na bieżąco śledzić przebieg wydarzeń i podjąć działania mające na celu zminimalizowanie skutków zaistniałej sytuacji wobec naszych uczniów i wychowanków, a także przygotować plan działań związanych z przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty. 

O bieżącej sytuacji i kolejnych krokach będziemy wspólnie z dyrektorami informować Państwa poprzez stronę internetową gminy Zielonki. Szczegółowych informacji udzielą także Państwu dyrektorzy szkół i przedszkoli, do których uczęszczają Państwa dzieci. 

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach mgr Anna Soblik

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki informuje, że na terenie gminy Zielonki usługę odbioru i zagospodarowania odpadów zmieszanych realizuje firma Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. (MPGO), odpadów komunalnych segregowanych (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier) firma Zakład Usług Komunalnych Romuald Kwiecień, natomiast odpadów ulegających biodegradacji firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MIKI" Mieczysław Jakubowski.
W razie pytań prosimy o kontakt z powyższymi firmami pod numerami lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
MPGO Sp. z o.o. (12) 34 00 409, (12) 34 00 421, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ZUK Romuald Kwiecień (12) 41 91 100, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
PW "MIKI" 532-469-940, (12) 267 57 98, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku ze zmianą firmy odbierającej odpady komunalne segregowane (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier) Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki informuje, że w sytuacji kiedy wjazd na teren wspólnoty jest zamknięty, należy kontaktować się z wykonawcą Zakład Usług Komunalnych Romuald Kwiecień pod numerem telefonu (12) 41-91-100, celem uzgodnienia dostępu na teren wspólnoty, w taki sposób aby możliwe było odebranie odpadów.
Równocześnie informujemy, że w przypadku braku dostępu nie będzie możliwości odebrania odpadów w wyznaczonym terminie zgodnym z harmonogramem, a co za tym idzie nie będzie podstaw do złożenia reklamacji.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zielonki!
Uprzejmie informuję, że w dniu 7 kwietnia 2019 roku (niedziela) w godzinach 8.00–20.00 odbędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach: Batowice, Bibice, Bosutów-Boleń, Brzozówka, Dziekanowice, Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Garliczka, Grębynice, Januszowice, Korzkiew, Osiedle Łokietka, Owczary, Pękowice, Przybysławice, Wola Zachariaszowska, Zielonki.
Nad przebiegiem głosowania czuwać będą powołane do tego celu Sołeckie Komisje Wyborcze (oddzielnie dla każdego sołectwa). Lokale wyborcze dla poszczególnych sołectw zlokalizowano w:

Czytaj więcej: Komunikat wyborczy - WYBORY SOŁECKIE 7 kwietnia

KPK logo wybraneStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza potencjalnych beneficjentów już prowadzących lub chcących podjąć działalność gospodarczą do udziału w spotkaniach informacyjno-promocyjnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – działania Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej. Terminy, miejsca spotkań i kontakt do zapisów w rozwinięciu wiadomości:

Czytaj więcej: Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej - spotkania informacyjno-promocyjne (spotkanie...

We wszystkich samorządowych szkołach i przedszkolach z obszaru gminy Zielonki przeprowadzone zostały referenda strajkowe. Z uzyskanych od dyrektorów informacji wynika, że w sytuacji gdy rozmowy między związkowcami a rządem nie dojdą do skutku, nauczyciele i pracownicy szkół i przedszkoli samorządowych z terenu gminy Zielonki przystąpią do protestu organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Strajk rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r.

Jak wynika z przepisów, o rozpoczęciu strajku w danej szkole lub przedszkolu jego organizatorzy muszą poinformować dyrektorów najpóźniej na pięć dni przed rozpoczęciem. Wtedy dyrektorzy będą mogli udzielić rodzicom precyzyjnych informacji. Dlatego bardzo ważne jest, aby rodzice pozostawali w tym czasie w stałym kontakcie z dyrektorem szkoły lub przedszkola, do której uczęszcza dziecko.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach

Bank Swiatowy BM2 kwietnia w gminie Zielonki gościła delegacja z Banku Światowego. Rozmowa z jego przedstawicielami dotyczyła doświadczenia gminy Zielonki we wdrażaniu programów dotacyjnych dla mieszkańców, mających na celu obniżenie niskiej emisji, jak również  rządowego programu „Czyste Powietrze”. Goście odwiedzili też dwa termomodernizowane przez gminę obiekty oraz nowy człon Szkoły Podstawowej w Zielonkach, gdzie zastosowano odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne.

 - Naszą rolą jest doradzanie polskiemu rządowi, m.in. jeśli chodzi o program „Czyste Powietrze”. Zbieramy opinie, czy należy zmienić program i jak, by w ciągu 10 lat zrealizować jego cele. Widzimy w tym dużą rolę gmin, szczególnie jeśli chodzi o dostępność programu dla gospodarstw o niskich dochodach – mówiła na rozpoczęciu spotkania Janina Franco  z World Bank Group.

Goście – Janina Franco i Anand Subbiah - pytali wójta gminy Zielonki Bogusława Króla m.in. o to, z jakich programów wymiany pieców korzystali lub nadal mogą korzystać mieszkańcy gminy Zielonki, ile wynosi dofinansowanie.

Czytaj więcej: Przedstawiciele Banku Światowego w gminie Zielonki o ograniczaniu niskiej emisji

zaproszenie do II edycji działaj lokalnieStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne w ramach II edycji programu Działaj Lokalnie 10 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Michałowicach (Plac Józefa Piłsudskiego 1). Na stronie internetowej (link) oraz na Facebooku (link):  znajdą Państwo informacje o projektach realizowanych w ubiegłym roku w trakcie I edycji programu Działaj Lokalnie.