Aktualny wykaz rachunków bankowych:

1. Wpłaty z tytułu:
- opłaty za udostępnianie danych osobowych, 
- opłaty skarbowej,
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku od środków transportowych,
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy,
- opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości,
- opłaty za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- opłaty adiacenckiej,

- opłaty administracyjnej (w tym za wpis i zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej),
- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zbyciem tej nieruchomości,
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową infrastruktury technicznej,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym

Nr konta: 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019
Santander Bank Polska S.A.
Al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

2. Opłaty za odpady komunalne:
Nr konta: 94 1910 1048 2116 4400 4026 0051
Santander Bank Polska S.A.
Al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

3. Wpłaty z tytułu:
- subwencji
- dotacji
- udziału w podatku dochodowym PIT i CIT
- dochodów gminy realizowanych przez urzędy skarbowe (np. podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od umów cywilnoprawnych i inne)

Nr konta: 03 1910 1048 4400 4026 1131 0001
Santander Bank Polska S.A.
Al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

4. Nr konta dla transakcji zagranicznych (przy przelewach dokonywanych z zagranicy):
Santander Bank Polska S.A.
Al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa


SWIFT/BIC: WBKPPLPP 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019
IBAN: PL 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019