Podatki i opłaty

Stawki podatku obowiązujące na terenie Gminy Zielonki w latach 2016-2020

 

PODATEK ROLNY

2016

2017

2018

2019

2020

Podatek rolny dla gospodarstw rolnych

134,375 zł/ha przeliczeniowy

131,10 zł/ha przeliczeniowy

131,225 zł/ha

przeliczeniowy

135,90 zł/ha
przeliczeniowy

146,15 zł/ha
przeliczeniowy

Podatek rolny dla gruntów niewchodzących w skład gospodarstwa rolnego

268,75 zł/ha fizyczny

262,20 zł/ha fizyczny

 

262,45 zł/ha

fizyczny

271,80 zł/ha fizyczny

292,30 zł/ha fizyczny

 

 

PODATEK LEŚNY

2016

2017

2018

2019

2020

Podatek za 1 ha lasu

42,19 zł/ha

42,02 zł/ha

43,35 zł/ha

42,2356 zł/ha

42,73 zł/ha

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

2016

2017

2018

2019

2020

Podatek od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,87 zł/m2

0,88 zł/m2

0,90 zł/m2

0,92 zł/m2

0,94 zł/m2

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,34 zł/m2

0,37 zł/m2

0,39 zł/m2

0,41 zł/m2

0,45 zł/m2

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników

sztucznych

4,58 zł/ha

4,54 zł/ha

4,63 zł/ha

4,71 zł/ha

4,80 zł/ha

- niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

-

2,98 zł/m2

3,04 zł/m2

3,09 zł/m2

3,15 zł/m2

Podatek od budynków lub ich części:

- mieszkalnych

0,75 zł/m2

0,75 zł/m2

0,77 zł/m2

0,79 zł/m2

0,81 zł/m2

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

18,66 zł/m2

18,95 zł/m2

19,31 zł/m2

19,90 zł/m2

21,00 zł/m2

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,68 zł/m2

10,59 zł/m2

10,80 zł/m2

10,98 zł/m2

11,18 zł/m2

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,65 zł/m2

4,61 zł/m2

4,70 zł/m2

4,78 zł/m2

4,87 zł/m2

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

4,73 zł/m2

4,75 zł/m2

4,84 zł/m2

4,92 zł/m2

5,00 zł/m2

- letniskowych

7,68 zł/m2

7,62 zł/m2

7,77 zł/m2

7,90 zł/m2

8,05 zł/m2

Podatek od budowli:

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

 

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU
Stawki podatkowe dotyczące środków transportowych na 2020 rok pobierz plik*.pdf  

 

 Szanowni Państwo!

Zmiany w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz ordynacji podatkowej

Wójt Gminy Zielonki informuje, iż w związku z wprowadzonymi od 1 stycznia 2016 roku zmianami w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz ordynacji podatkowej, należy pamiętać o następujących zmianach:
 - nie będą wydawane decyzje podatkowe, a tym samym nie będzie pobierany podatek, jeżeli jego kwota nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481),
- w przypadku, gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł, podatek należy zapłacić jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty,
- uległy zmianie przeliczniki następujących użytków rolnych:
• grunty pod rowami (oznaczone geodezyjnie W)
– przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu,
• użytki rolne zabudowane (oznaczone geodezyjnie Br-R, Br-Ł, Br-Ps)
– przelicznik 1,0 od 1 ha fizycznego gruntu bez względu na użytek rolny,
• grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (oznaczone geodezyjnie jako Lzr)
– przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu, Lzr nadal pozostają zwolnione z opodatkowania.

------------------------------------------

Informacja o decyzjach podatkowych dotyczących współwłaścicieli

Uprzejmie informujemy, że decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego otrzymuje każdy ze współwłaścicieli. Decyzje te mają taki sam numer ewidencyjny. 
Współwłaściciele odpowiadają solidarnie za wniesienie opłaty w wysokości zawartej w decyzji i przypisanej do numeru ewidencyjnego. Taki sposób doręczania decyzji wynika z przepisów prawa podatkowego (art. 92 Ordynacji podatkowej), i nie dotyczy łącznego zobowiązania pieniężnego (sytuacji kiedy w jednej decyzji występuje łącznie podatek rolny i podatek od nieruchomości i/lub leśny), w tym przypadku nakaz płatniczy doręczany jest któremukolwiek ze współwłaścicieli.
Jednocześnie informujemy, że do każdego zobowiązania każdy podatnik ma swój indywidualny numer konta bankowego, i jest taki sam jak w latach poprzednich.

-------------------------------------------------

Wraz z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Wójt Gminy Zielonki przypomina o obowiązku składania deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości, mają obowiązek złożyć:
do 15 stycznia deklarację na podatek rolny,
do 15 stycznia deklarację na podatek leśny,
do 31 stycznia deklarację na podatek od nieruchomości.
W składanych deklaracjach podatnik dokonuje samo obliczenia podatku, który powinien zostać zapłacony
- bez wezwania – na rachunek Urzędu Gminy Zielonki, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
podatek rolny- do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,
podatek leśny- do 15 dnia każdego miesiąca,
podatek od nieruchomości- do 31 stycznia oraz 15 dnia każdego następnego miesiąca.
Wskazane zasady opodatkowana osób prawnych mają zastosowanie także do osób fizycznych, które pozostają współwłaścicielami przedmiotu opodatkowania z osobą prawną.
Jednocześnie Wójt Gminy Zielonki informuje, że podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania; nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia podlega karze grzywny (art. 54 i art. 56 § 4 Kodeksu karnego skarbowego).

Formularze, stawki podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Gminy Zielonki WEJDŹ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Z dniem 1 stycznia 2011 r. został uruchomiony SYSTEM IDENTYFIKACJI PŁATNOŚCI MASOWYCH, w związku z tym Wójt Gminy Zielonki informuje Państwa o nadaniu indywidualnych numerów rachunków bankowych, dla podatników.
Osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) otrzymują wygenerowany numer konta w decyzji ustalającej wysokość podatku.
Osoby prawne i spółki nieposiadające osobowości prawnej oraz podatnicy podatku od środków transportowych otrzymają listowne zawiadomienie. W razie pojawienia się wątpliwości szczegółowe informacje uzyskają Państwo w pokoju 202 lub pod numerem tel. 12 285 08 50 w. 202/203.
Jednocześnie, nadal będzie można dokonywać wpłat na dotychczasowy rachunek bankowy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że osoby ubiegające się o ZASIŁEK RODZINNY, nie mają obowiązku zgłaszania się po zaświadczenie o stanie posiadania, ponieważ decyzje dotyczące wysokości ustalenia podatku w poszczególnych latach, są równoważne z dotychczas wydawanymi przez Referat Dochodów i Budżetu zaświadczeniami, i będą w pełni respektowane przez GOPS w Zielonkach.

PROCEDURA I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2020 ROKU

Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego oraz wypłata zwrotu podatku akcyzowego.

W 2020 roku producenci rolni mogą składać do wójta wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

a) od 1 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

b) od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:

1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do dnia 2 marca;

2. od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku - 100 litrów.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2020 roku -1,00 zł.

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku -100,00 zł

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła limit dodatkowo wynosi :

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Hodowcy bydła będą musieli zadbać o dodatkowe formalności. We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku, natomiast do samego wniosku będą musieli załączyć dokument wystawiony przez  ARiMR potwierdzający średnią roczną liczbę bydła. 

Wzór wniosku - pobierz plik (*.pdf)

Wzory nowych deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujące w 2020 roku dostępne są na Portalu Podatkowym.

 

Wzory deklaracji na podatek od środków transportowych obowiązujące w 2020 r.:

DEKLARACJA  DT - 1 pobierz plik (*.pdf) 

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT - 1/A pobierz plik (*.pdf)

 

Wzory deklaracji podatkowych obowiązujące do 30 czerwca 2019 r. do pobrania:

OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE,
W TYM SPÓŁKI NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

OSOBY FIZYCZNE

 informacja (*.pdf) 
informacja (*.xls) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwolnienia z podatków: od nieruchomości i rolnego

- UCHWAŁA NR XXI/57/2016 (pobierz plik - *.pdf) Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2016 roku w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości

- UCHWAŁA NR XXXIII/61/2009 (pobierz plik - *.pdf) Rady Gminy Zielonki z dnia 28 września 2009 roku w sprawie: określenia trybu i szczegółowych warunków udzielania zwolnień od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.