Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Strategia Gminy 2010-2020

UCHWAŁA Nr XLIII/58/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 września 2010 roku w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Zielonki na lata 2010-2020.

Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, w związku z uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXII/6/2001 z dnia 19.04.2001 r. w sprawie strategii rozwoju gminy, Rada Gminy Zielonki uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Gminy Zielonki na lata 2010-2020” zwaną w dalszej części „Strategią” o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Z wejściem w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXII/6/2001 Rady Gminy Zielonki z dnia 19.04.2001 r. w sprawie strategii rozwoju gminy.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Gminy Zielonki

                                                                                                                 (-) Ryszard Krawcczyk
W Państwa ręce przekazujemy również uproszczony dokument Strategii w postaci jej streszczenia - pobierz plik (*.pdf)

strong