Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

I. Pracownicy Referatu Organizacyjno - Prawnego.
II. Realizowane zadania.

I. Pracownicy Referatu Organizacyjno - Prawnego.

1. Kierownik: mgr Ryszard Krawczyk – I budynek, I piętro, pokój nr 209, tel.: (12) 285 – 08 – 50 wew. 212 (Przyjmowanie skarg i wniosków, obsługa strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zielonki)
2. Pomoc administracyjna mgr Katarzyna Łasica-Kolos (asystent wójta) I budynek I piętro pok. nr 207, tel.: (12) 285-08-50 wew. 307
3. Samodzielny referent mgr inż. Teresa Natkaniec-Żiżka – (Dziennik Podawczy, Przyjmowanie skarg i wniosków) - I budynek, I piętro, pok. nr 207, tel.: (12) 285 – 08 – 50
4. Samodzielny referent mgr Katarzyna Bobak – (Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; ewidencja działalności gospodarczej) – I budynek, parter, pok. nr 107, tel. (12) 285 – 08 – 50 wew. 107
5. Samodzielny referent mgr Beata Przybycień – (Obsługa Rady Gminy Zielonki) – II budynek, I piętro, pok. nr 220, tel.: (12) 285- 08 – 50 wew. 220
6. Pomoc administracyjna  mgr Jagoda Durłak – I budynek, parter, pok. nr 106, tel.: (12) 285- 08 – 50 wew. 106
7. Specjalista mgr Dominik Nowak - (Obsługa spraw sołeckich) - I budynek, parter, pok. nr 107, tel.: (12) 285-08-50 wew. 109
8. Inspektor mgr Katarzyna Roszkowska – Nadolny - (Sprawy kadrowe), I budynek, parter, pok. nr 108, tel. (12) 285 – 08 – 50 wew. 108
9. Inspektor mgr inż. Damian Cywicki – (Informatyk) - II budynek, parter, pok. nr 116, tel (12) 285 – 08 – 50 wew. 116
10. Inspektor Antoni Wcisło - II budynek, parter, pok. nr 116, tel (12) 285 – 08 – 50 wew. 116.
11. Pomoc administracyjna Barbara Krzyworzeka - Dejworek - (Pomoc administracyjna) - I budynek, parter, pokój nr 106, tel. (12) 285-08-50 wew. 106

POWRÓT

 

II. Realizowane zadania.

1. Ewidencja działalności gospodarczej.
2. Przyjmowanie skarg i wniosków.
3. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 
4. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Zbiórki publiczne.
6. Informacje o udostępnianiu informacji publicznej -> wejdź BIP 
    

1. Ewidencja działalności gospodarczej:

Pracownik obsługujący stanowisko: Samodzielny referent Katarzyna Bobak, tel.: (12) 285-08-50 wew. 107 (I budynek, parter, pokój nr 107) 

WPIS DO EWIDENCJI

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Osoba fizyczna może podjąć działalność po wypełnieniu wniosku CEIDG-1 w wersji papierowej lub elektronicznej na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki www.ceidg.gov.pl

Z wypełnionym wnioskiem papierowym lub numerem elektronicznie wypełnionego wniosku na stronie www.ceidg.gov.pl, należy zgłosić się do wybranego urzędu gminy/miasta (dowolnego na terenie Polski) w celu przesłania go przez urzędnika do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Istnieją następujące drogi złożenia wniosku:

osobiście (z ważnym dokumentem tożsamości) lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem) w wybranym urzędzie gminy/miasta.

W Gminie Zielonki miejscem składania wniosku CEIDG-1 jest:
Urząd Gminy Zielonki, Referat Organizacyjno - Prawny
Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116; 32-087 Zielonki, I budynek, parter, pokój nr 107,      tel.: (12) 285-08-50 wew. 107

listownie - w tym przypadku  istnieje konieczność notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu wniosku.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

- CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
- CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
- CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
- CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Pomimo tego, że dane z wniosku CEIDG-1 trafiają do ww. instytucji (mają one dostęp do CEIDG), przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej w celu dokonania dodatkowych czynności lub zgłoszeń. 

W przypadku gdy przedsiębiorca deklaruje podjęcie czynności w zakresie podatku VAT (podatku od towarów i usług) zobowiązany jest do dokonania rejestracji za pośrednictwem formularza VAT-R w urzędzie skarbowym właściwym dla tego podatku i uiszczenia opłaty skarbowej.

Ponadto należy pamiętać, że: 

Przedsiębiorcy, którzy podejmują działalność gospodarczą w swoim budynku, mają obowiązek:
- dokonać zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania nieruchomości w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego - Filia w Węgrzcach (teren byłej Jednostki Wojskowej),
- złożyć uaktualniony "wykaz nieruchomości" w Urzędzie Gminy Zielonki - Ref. Podatkowy, w celu zmiany naliczania podatku od nieruchomości. 

Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy już prowadzą działalność, a takiego zgłoszenia nie dokonali.

Zaświadczeniem o wpisie jest wydruk komputerowy ze strony internetowej CEIDG (na www.ceidg.gov.pl. W bazie przedsiębiorców w CEIDG można odszukać każdy wpis według różnych kryteriów wyszukiwania np. podając NIP, REGON lub imię i nazwisko przedsiębiorcy, następnie otworzyć odpowiedni wpis i wybrać opcję Drukuj/Pobierz PDF.

Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatna! 
Druk formularza CEIDG-1
można pobrać ze strony internetowej:

http://www.mg.gov.pl/files/upload/13267/CEIDG-1_wersja_1.04_załacznikami.pdf 

Druk formularza CEIDG-1 do pobrania w formacie *.pdf - pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 - pobierz plik (*.pdf)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedsiębiorco !!!

Twój wpis jest nieaktualny jeżeli po 1 stycznia 2008 r. nie dokonałeś żadnej zmiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej!

W takim przypadku zgłoś się jak najszybciej w Oddziale Obsługi Przedsiębiorcy - Urząd Gminy Zielonki pokój nr 107.

Informujemy, że od 1 lipca 2011 r. utworzono Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Do CEIDG zostaną wprowadzone dane o przedsiębiorcach zawarte w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez urzędy gmin.
W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualnego wpisu.  Jak stanowi art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 z późn. zm.), domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba wpisana do CEIDG nie będzie mogła zasłaniać się wobec osoby trzeciej zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbała dokonania ich weryfikacji.
Ponadto, Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie wykonywania działalności przed 20 września 2008 r. (np. w urzędzie skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych), a nie wykreślili wpisu z ewidencji działalności zostaną wykazani  w CEIDG jako osoby prowadzące działalność. Takim osobom proponujemy sprawdzenie, czy nadal figurują w (bazie bieżącej) ewidencji działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 2850-850 wew.107.

Wydawanie potwierdzeń danych przedsiębiorców ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Zielonki do dnia 31.12.2011 roku podlegają dotychczasowym opłatom skarbowym tj. 17 zł za 1 wypis. (w kasie Urzędu Gminy) lub na konto:

Nr konta: 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 Deutsche Bank PBC S.A. oddział Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 87.

2. Przyjmowanie skarg i wniosków.
 
Pracownicy obsługujący stanowisko: 
Samodzielny referent  Teresa Natkaniec- Żiżka - tel.: (12) 285-08-50 (I budynek, I piętro, pokój nr 207)
Kierownik ROP Ryszard Krawczyk - tel.: (12) 285-08-50 wew. 212 (I budynek, I piętro, pokój nr 209)

Skargi i wnioski przyjmowane są na Dzienniku Podawczym (pok. 207 - I piętro) w godzinach pracy Urzędu. Koordynacja rozpatrywania skarg i wniosków w Referacie Organizacyjno-Prawnym Urzędu Gminy.

Przyjmowanie stron przez Wójta Gminy w poniedziałek w godzinach od 10.00 - 16.00. Zapisy oraz uzgadnianie terminu i godziny na Dzienniku Podawczym Urzędu, tel. 12 2850-850 wew.307.

POWRÓT

3. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 Pracownik obsługujący stanowisko - mgr Katarzyna Bobak- tel.: (12) 285-08-50 wew. 107 (I budynek, parter, pokój nr 107)

Szczegółowe warunki, wymagane dokumenty i tryb wydawania określone są w karcie usług i wnioskach. Wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można pobrać w Urzędzie Gminy Zielonki w szufladkach przy pokoju 101 lub skorzystać z załączonych formularzy:

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - pobierz plik
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - pobierz plik

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - pobierz plik

4. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - pobierz plik
5. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalności polega na organizacji przyjęć (katering) - pobierz plik
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia - pobierz plik
7. Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego - pobierz plik

Dodatkowe informacje można otrzymać w pokoju 107 ( I budynek Urzędu Gminy Zielonki - tel. 2850-850 wew. 107)

ZBIÓRKI PUBLICZNE 

Informujemy że z dniem 18 lipca 2014 roku weszła w życie nowa ustawa  o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych - pobierz plik (*.pdf)

W związku z powyższym od dnia 18 lipca 2014 roku Wójt Gminy Zielonki nie jest organem właściwym do wydawania zezwoleń na przeprowadzenie zbórki publicznej.
Od dnia 18 lipca br. wszystkie decyzje w sprawie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej wydaje minister właściwy do spraw administracji.

Zgłoszeń o przeprowadzeniu zbiórki publicznej można dokonywać w wersji:
* papierowej – na wzorze określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw administracji pobierz plik (*.pdf), adresując je na adres:
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ul Królewska 27
00-060 Warszawa
* elektronicznie – na portalu www.zbiorki.gov.pl. W tym celu będzie wymagany podpis elektroniczny lub "profil zaufany".

Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar wyłącznie w gotówce lub naturze w miejscu publicznym, na cele zgodne z wymienionymi w art. 4 ust 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zbiórkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach przeprowadzenia zbiórek publicznych nie są zbiórki przeprowadzane w formie elektronicznej, tj. wpłaty na konto czy też charytatywne sms-y.

Zbiórka publiczna może zostać przeprowadzona po jej zgłoszeniu do ministra właściwego do spraw administracji przez organizatora zbiórki i po zamieszczeniu informacji o jej zgłoszeniu na portalu www.zbiorki.gov.pl.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania zbiórek publicznych są:
* organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, partie polityczne i organizacje pracodawców;
* podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli organizacje kościelne i wyznaniowe oraz spółdzielnie socjalne;
* komitety społeczne, zakładane na podstawie aktu założycielskiego na wzorze określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej pobierz plik (*.pdf), w celu przeprowadzenia zbiórki. Komitet społeczny powoływany jest przez conajmniej 3 osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych oraz niekaranych za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwa skarbowe.

Zgłoszenie o przeprowadzeniu zbiórki publicznej zawiera w szczególności:
* cel zbiórki publicznej;
* dane organizatora zbiórki tj. nazwę, adres numer wpisu do KRS, numer NIP lub numer REGON – jeśli organizatorem jest organizacja pozarządowa, organizacja kościelna i wyznaniowa albo spółdzielnia socjalna, - lub w przypadku komitetu społecznego dane członków komitetu wraz z numerami PESEL, a w przypadku jego braku numerem i serią dokumentu potwierdzającego tożsamość;
* akt założycielski oraz dane osoby uprawnionej do reprezentowania organizatora zbiórki – w przypadku gdy organizatorem jest komitet społeczny;
* sposób, miejsce i termin przeprowadzenia zbiórki;
* przewidywane koszty zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki.

Za zgłoszenie o przeprowadzeniu zbiórki nie pobiera się opłat skarbowych.

Informację o zgłoszeniu zbiórki publikuje minister właściwy do spraw administracji publicznej na portalu www.zbiorki.gov.pl, po weryfikacji poprawności zgłoszenia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia w formie elektronicznej lub w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia w formie papierowej.

W ciągu 30 dni od dnia zakończenia zbiórki publicznej organizator – w formie papierowej lub elektronicznej – jest zobowiązany do dostarczenia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej sprawozdania z przeprowadzenia zbiórki publicznej.
Organizator zbiórki jest również zobowiązany do dostarczenia sprawozdania ze sposobu  rozdysponowania zebranych ofiar. W przypadku organizacji pozarządowych, kościelnych, wyznaniowych i spółdzielni socjanych obowiązek ten należy wypełnić w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, a w razie braku rozdysponowania w tym okresie – w terminie 3 miesięcy od zakończenia kolejnego roku obrotowego. W przypadku komitetów społecznych sprawozdanie to należy przesłać w terminie 30 dni od zakończenia 12-miesięcznego okresu od momentu zakończenia zbiórki, a w razie braku rozdysponowania – w terminie 30 dni od zakończenia kolejnego 12-miesięcznego okresu.
Ww. sprawozdania należy sporządzić na podstawie wzorów określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej pobierz plik (*.pdf).

Jednocześnie nie ma obowiązku publikowania sprawozdań z przeprowadzenia zbiórki publicznej i ze sposobu  rozdysponowania zebranych ofiar w prasie.

Dodatkowe informacje można otrzymać w Urzędzie Gminy Zielonki w pokoju 107 (I budynek Urzędu Gminy Zielonki), tel. 12 285 08 50 wew. 109.


POWRÓT