Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

 

I. Pracownicy Referatu Dochodów i Budżetu
II. Realizowane zadania.

I. Pracownicy Referatu Dochodów i Budżetu

1. Kierownik: mgr Małgorzata Pietras - I budynek , I piętro, pokój nr 202, tel.: (12) 285-08-50 wew. 203
2. Inspektor Barbara Sosnowska - Wojas (księgowość podatku od nieruchomości, rolnego  i leśnego oraz od środków transportowych, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach) - I budynek, I piętro, pokój nr 202, tel.: (12) 285-08-50 wew. 203
3. Inspektor mgr Marcin Sikora (wymiar podatku od środków transportowych, egzekucje podatkowe, wymiar podatku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) - I budynek, I piętro, pokój nr 202, tel.: (12) 285-08-50 wew. 203
4. Inspektor mgr Urszula Gajoch (zwrot podatku akcyzowego, opłata skarbowa, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, wymiar podatku od nieruchomości, rolnego    i leśnego dla miejscowości: Batowice, Bibice, Bosutów, Boleń, Brzozówka, Garlica Murowana, Garlica Duchowna, Garliczka, Grębynice, Januszowice, Wola Zachariaszowska) - I budynek, I piętro, pokój nr 202, tel: (12) 285-08-50 wew. 202

5. Podinspektor mgr Anna Katarzyńska-Brzykcy (wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla miejscowości: Dziekanowice, Korzkiew, Owczary, Pękowice, Przybysławice, Trojanowice, Węgrzce, Zielonki, Zielonki-os. Łokietka) - I budynek, I piętro, pokój nr 202, tel: (12) 285-08-50 wew. 202

6. Podinspektor mgr Katarzyna Figiel (księgowość opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, za zajęcie pasa drodowego i umieszczanie obcego urzadzenia w pasie drodowym, egzekucja zobowiązań publicznoprawnych) -  IV budynek, I piętro, pok. 231, tel. (12) 285-08-50 wew. 231 
7. Samodzielny Referent mgr inż. Dorota Olech (ewidencja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - IV budynek, I piętro, pok. 217, tel.: 12/285-08-50 wew. 217

8. Specjalista mgr Jolanta Szostek (egzekucje zobowiązań publicznoprawnych, egzekucje zobowiązań cywilnoprawnych) - IV budynek, I piętro, pok. 231, tel. (12) 285-08-50 wew. 231

9. Specjalista mgr Sylwia Pasich (wykonanie budżetu gminy i jego zmiany) - IV budynek, I pietro, pok. 214, tel.: 12/285-08-50 wew. 214
10. Samodzielny referent mgr Iwona Morek (kasa) - I budynek, I pietro, pok. 204, tel.: (12) 285-08-50 wew. 204


POWRÓT

II. Realizowane zadania.

Sprawy załatwiane w Referacie Dochodów i Budżetu:

Wydawanie zaświadczeń

Referat Dochodów i Budżetu na podstawie prowadzonej ewidencji nieruchomości wydaje następujące zaświadczenia:

1/ Zaświadczenie o stanie majątkowym - karta posiadanie + wzór wniosku
2/ Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - karta niezaleganie  + wzór wniosku (*.pdf) 

W celu uzyskania zaświadczenia strona postępowania przedkłada w pokoju nr 202 wniosek o wydanie właściwego zaświadczenia wg wzoru, który jest do pobrania na miejscu w urzędzie lub ze strony internetowej.  
Jeżeli wydanie zaświadczenia nie wymaga prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a dane Referatu Dochodu i Budżetów umożliwiają wydanie wnioskowanego zaświadczenia, jest ono wydawane niezwłocznie. W innym przypadku okres od złożenia wniosku do wydania zaświadczenia może trwać do siedmiu dni.

Podatek rolny

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych w tym spółkach niemających osobowości prawnej, które:

- są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gruntów albo użytkownikami wieczystymi gruntów
- posiadają - na podstawie zawartej umowy albo innego tytułu prawnego, a także bezumownie - grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1.dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
2.dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

* Osoby fizyczne wpłacają podatek rolny w ratach:
do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, a w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł w całości w terminie pierwszej raty.
* Osoby prawne są obowiązane złożyć deklarację w terminie do 15 stycznia na podatek rolny i wpłacać obliczony podatek na rachunek urzędu gminy w terminach :
do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, a w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł w całości w terminie pierwszej raty.

Podstawą ustalenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego jest ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz.617) oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (pobierz plik*.pdf), UCHWAŁA NR XXXIII/61/2009 (pobierz plik - *.pdf) Rady Gminy Zielonki z dnia 28 września 2009 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków udzielania zwolnień od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 

Podatek leśny

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym, ciąży na osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych w tym spółkach nieposiadających osobowości prawnej, które:

- są właścicielami, samoistnymi posiadaczami lasów lub użytkownikami wieczystymi lasów
- posiadają lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy na podstawie zawartej umowy lub innego tytułu prawnego, a także bez umownie!

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

*Osoby fizyczne wpłacają podatek leśny w ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, a w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł w całości w terminie pierwszej raty.
*Osoby prawne są obowiązane złożyć deklarację na podatek leśny do dnia 15 stycznia i wpłacać obliczony podatek na rachunek urzędu gminy za poszczególne miesiące do dnia 15 każdego miesiąca, a w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł w całości w terminie pierwszej raty..

Prawną podstawą ustalenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego jest ustawa z dnia 30 października 2002 r. o  podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.374) oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (pobierz plik - *.pdf)

Podatek od nieruchomości

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych w tym spółkach nieposiadających osobowości prawnej, które:

- są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- są użytkownikami wieczystymi gruntów,
- są posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z zawartej umowy z właścicielem lub innego tytułu prawnego, a także z umowy zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych,
- posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części albo obiekty budowlane lub ich części, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem nieruchomości będących w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Podstawę opodatkowania stanowi:
1. dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa
2. dla budowli - ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w rym roku, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartości z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego,
3. dla gruntów - powierzchnia tych gruntów

*Osoby fizyczne wpłacają podatek od nieruchomości w ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, a w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł w całości w terminie piewrszej raty.
*Osoby prawne są obowiązane złożyć deklarację na podatek od nieruchomości do dnia 31 stycznia i wpłacać obliczony podatek na rachunek urzędu gminy za styczeń do dnia 31 stycznia, a za pozostałe miesiące do dnia 15 każdego miesiąca, a w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł w całości w terminie pierwszej raty.

Prawną podstawą ustalenia zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.716), obowiązująca UCHWAŁA NR XXXIII/99/2017 pobierz plik (*.pdf)   Rady Gminy Zielonki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz UCHWAŁA NR XXXIII/60/2009 ( pobierz plik (*.pdf)) Rady Gminy Zielonki z dnia 28 września 2009 r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości.

W celu ustalenia zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi gminy wykaz nieruchomości sporządzony według ustalonego wzoru (do pobrania w Urzędzie) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości oraz informować ten organ o zaistnieniu zmian dotyczących sposobu wykorzystywania budynku albo ich części, lub gruntów mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Karta usług - pobierz plik (*.pdf) 

Podatek od środków transportowych

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych oraz osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Tak jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Opodatkowaniem podatku od środków transportowych podlegają:
-  samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 ton i poniżej 12 ton
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 tony i poniżej 12 ton
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
- autobusy

W odróżnieniu od podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych nie ustala się decyzją administracyjną, bowiem obowiązek zapłaty podatku powstaje z mocy prawa od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został nabyty.
*Podatnicy podatku od środków transportowych są obowiązani w terminie do dnia 15 lutego składać deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; odpowiednio korygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

*Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września w kasie Urzędu lub na rachunek Gminy.

Prawną podstawą ustalenia zobowiązania z tytułu podatku od środków transportowych jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.849 z późn. zm.) oraz  UCHWAŁA NR XII/76/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Ulgi podatkowe

Jedną z zasad podatkowych jest zasada płacenia podatku. Zasada ta wynika wprost z definicji podatku, który jest publicznoprawnym, nieodpłatnym, przymusowym oraz bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym, na rzecz skarbu państwa, województwa, powiatu lub gminy. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późń. zm.) upoważniła jednak organy podatkowe, przy zaistnieniu odpowiednich przesłanek, do stosowania ulg podatkowych. Ulgi podatkowe to przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki lub zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku.

Na podstawie upoważnienia ustawowego Wójt Gminy może udzielić ulg w postaci:
1. umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej
2. rozłożenia podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę na raty
3. odroczenia terminu zapłaty podatku lub zaległości podatkowej.
Biorąc pod uwagę zasadę płacenia podatków, zastosowanie ulgi podatkowej jest wyjątkiem stosowanym w nadzwyczajnych okolicznościach np. powódź czy pożar, który zniszczył plony lub pozbawił mieszkańców "dachu nad głową". Osoba ubiegająca się o zastosowane ulgi powinna nie tylko złożyć właściwy wniosek wraz z uzasadnieniem na dzienniku podawczym Urzędu, ale również dołączyć dowody potwierdzające tę nadzwyczajną sytuację, która skłania podatnika do sięgnięcia po pomoc publiczną. W celu ułatwienia skompletowania właściwych dokumentów Referat Dochodów i Budżetu przygotował kartę usług poświęconą ubieganiu się o ulgi, którą można pobrać ze strony lub na korytarzu przed pokojem 202.

Karta usług - pobierz plik (*.pdf) 

Opłata skarbowa

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, ubiegających się o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji), bądź składających dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
1. od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Wszelkie czynności organów administracji publicznej podejmowane z urzędu nie podlegają opłacie skarbowej.
2. od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o jego wydanie. Opłacie skarbowej podlegają wyłącznie zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego, co oznacza, że nie podlegają zaświadczenia wydawane z urzędu.
3. od wydania zezwolenia (pozwolenia koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą ich złożenia w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej.

 Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie urzędu lub na jego rachunek bankowy.
Niedokonanie czynności urzędowej, niewydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), mimo zapłacenia opłaty skarbowej stanowi przesłankę do jej zwrotu. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi, po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty skarbowej.


Podstawą prawną ustalania wysokości opłaty skarbowej jest ustawa z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz.U z 2015 r., poz. 783 z późn. zm).

POWRÓT