Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

 

Lokalizacja w Urzędzie: I piętro, pokoje nr 206, 210, 211, tel. 12 2850-850 wew. 155, 206, 210, 211

I. Pracownicy Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.
II. Realizowane zadania.

I. Pracownicy Referatu Geodezji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

1. Kierownik: mgr inż. Bożena Kudaszewicz - Wal - I budynek, I piętro, pokój nr 211, tel.: (12) 285-08-50 wew. 211
2. Inspektor mgr inż. Alicja Koza (opłata planistyczna, opłata adiacencka) - I budynek, I piętro, pokój nr 210, tel.: (12) 285-08-50 wew. 210
3. Inspektor mgr inż. Anna Jednaka (ujawnianie własności gminy w księgach wieczystych, odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy, uwłaszczenia gruntów rolnych) - I budynek, I piętro, pokój nr 206, tel.: (12) 285-08-50 wew. 206
4. Inspektor mgr inż. Magdalena Maśląg (gospodarowanie gruntami komunalnymi - nabycie, zbycie, dzierżawa) - I budynek, I piętro, pokój nr 210, tel.: (12) 285-08-50 wew. 155
5. Inspektor mgr inż. Krzysztof Pieczyrak (rozgraniczenia nieruchomości, przejmowanie gruntów pod drogi na podst. art. 98 ust. o gospodarowaniu nieruchomościami i art. 73 ust. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną), I budynek, I piętro, pokój nr 210, tel.: (12) 285-08-50 wew. 210

6. Referent mgr Agnieszka Ożóg  (nadawanie numerów porządkowych nieruchomości, nazewnictwo ulic, sprawy związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami) - I budynek, I piętro, pokój nr 206, tel.: (12) 285-08-50 wew. 206
7. Samodzielny referent mgr inż. Artur Nurek (zmiany w mieniu komunalnym) - I budynek, I pietro, pokój nr 206, tel.: (12) 285-08-50 wew. 206
8. Samodzielny referent mgr inż. Bartosz Litwa (opłata planistyczna, opłata adiacencka) - I budynek, I piętro, pokój nr 210, tel.: (12) 285-08-50 wew. 155

POWRÓT

II. Realizowane zadania.

Podział nieruchomości.

W celu zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości należy złożyć /na dzienniku podawczym/wniosek wg wzoru:  pobierz plik (*.pdf), pobierz plik (*.doc), który jest dostępny w pokoju 210.
Do wniosku należy dołączyć określone w nim załączniki.
 

Nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości (budynków).

W celu otrzymania numeru porządkowego budynku należy złożyć (na dzienniku podawczym) wniosek wraz z wymaganymi załącznikami tj. odbiór architektoniczny budynku i inwentaryzacja powykonawcza budynku lub (etap budowy) ksero pozwolenia na budowę i ksero planu zagospodarowania działki. karta usług - pobierz plik (*.pdf) ; pobierz plik (*.doc) + wzór wniosku o nadanie numeru porządkowego jest do pobrania w pokoju 206.
Bez opłat.

Rozgraniczenia

Przedmiotem rozgraniczenia mogą być tylko granice nieruchomości , które posiadają uregulowany stan prawny. W celu wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego strona / właściciel nieruchomości , której granice zostaną ustalone / składa na dzienniku podawczym stosowny wniosek - pobierz plik (*.pdf) . W treści wniosku należy określić które granice działek mają być rozgraniczone, oraz wskazać geodetę , którego organ upoważni do przeprowadzenia czynności ustalenia granic nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć aktualne poświadczenie prawa własności wszystkich rozgraniczanych nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów oraz zgodę geodety na wykonanie czynności ustalenia granic z podanym przybliżonym terminem sporządzenia dokumentacji z rozgraniczenia.

Sprzedaż gruntów gminnych oraz nabywanie gruntów przez gminę na własność.

Gmina sprzedaje grunty komunalne w drodze przetargu, o czym powiadamia zainteresowanych poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy informacyjnej oraz w Gazecie Wyborczej i na stronie internetowej Gminy Zielonki.
Po dwóch bezskutecznych przetargach może nastąpić sprzedaż nieruchomości w drodze rokowań. Wszelkie informacje o działkach aktualnie przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu : (012) 285-08-50 w. 155.

 

Strony zainteresowane zbyciem gruntów na rzecz Gminy winny złożyć ofertę na dzienniku podawczym w ofercie należy podać numer nieruchomości, miejscowość gdzie nieruchomość jest położona oraz proponowana cenę zbycia.

Rejestracja psów (rejestracji podlegają wszystkie psy z terenu gminy Zielonki)

W celu zgłoszenia psa do rejestru psów należy wypełnić druk zgłoszenia, który jest do pobrania w pok. 206 - druk zgłoszenia (*.pdf) , karta usług - pobierz plik 
Po zgłoszeniu psa do rejestru właściciel otrzymuje znaczek identyfikacyjny psa, który przypina się do obroży.
Bez opłat.

Zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

W celu otrzymania zezwolenia należy złożyć na dzienniku podawczym stosowny wniosek. 
wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną - pobierz plik (*.doc)  jest do pobrania w pok. 206
Opłata skarbowa: 82 zł.

Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstw rolnych (wydawane w celu wliczenia okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy)

Dla otrzymania zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego w celu wliczenia okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, należy złożyć na dzienniku podawczym wniosek wg wzoru, który jest dostępny w pokoju 206.
Wolne od opłat.  

Poświadczanie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego.

W celu otrzymania poświadczenia oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego należy złożyć na dzienniku podawczym wniosek wraz z oświadczeniem. Druki wniosku i oświadczenia są dostępne w pokoju.206 - oswiadczenie (*.pdf)

Wydanie odpisu lub sprostowania aktu własności ziemi.

Wniosek o wydanie odpisu lub spraostowania aktu własności ziemi - pobierz plik (*.pdf)  ; pobierz plik (*.doc)
Druki wniosku dostępne są w pok. 206.

Opłata planistyczna.

Zgodnie z art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opłata planistyczna pobierana jest w momencie gdy dojdzie do zbycia działki, która w wyniku uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania zmieniła swoje przeznaczenie „na lepsze” (tj. np. z rolniczego na budowlany). Opłatę ponosi zbywający.
Wysokość procentowa opłaty została określona w każdej Uchwale zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla terenów położonych w Gminie Zielonki wynosi 20% wzrostu wartości nieruchomości.
Wójt Gminy nalicza opłatę w drodze decyzji, w terminie 5 lat od dnia, w którym miejscowy plan bądź jego zmiana stały się obowiązujące.


PROCEDURA:

Po wpłynięciu do Urzędu aktu notarialnego z urzędu organ wszczyna postępowanie i zleca rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wyceny nieruchomości będącej przedmiotem zbycia.
Po sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, strony są informowane o możliwości zapoznania się z zgromadzonym materiałem dowodowym i możliwości wniesienia ewentualnych uwag. Następnie Wójt Gminy w drodze decyzji nalicza opłatę planistyczną i zobowiązuje do jej uiszczenia zbywcę nieruchomości.
Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Istnieje, również możliwość określenia wysokości opłaty planistycznej, jaka będzie należna po zbyciu.

Zgodnie z art. 37 ust. 7 przed zbyciem działki właściciel albo użytkownik wieczysty przed zbyciem działki może wystąpić do Wójta o określenie wysokości opłaty planistycznej, jaka należna będzie w przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek Strony, do którego należy dołączyć aktualny dokument poświadczający własność działki.

Wniosek o ustalenie opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości - pobierz plik (*.pdf) Opłata do wniosku: 10 zł /dziesięć zł/ za wydanie decyzji

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 199 ze zmianami) – art. 36 i 37.
2.Właściwa Uchwała Rady Gminy Zielonki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą.Bliższe informacje dostępne w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. 210, tel. 285-0850 w. 155, 210, 211.

Opłata adiacencka

Zgodnie z art. 144 i art. 145 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłata adiacencka pobierana jest wtedy, gdy stworzone zostały warunki umożliwiające podłączenie nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej lub też pozwalające na korzystanie z wybudowanej drogi.
Opłatę ponosi właściciel nieruchomości (będący właścicielem nieruchomości w dniu stworzenia warunków do podłączenia do urządzeń infrastruktury technicznej).
Wysokość procentowa opłaty została określona w Uchwale Rady Gminy Zielonki Nr IX/59/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej.
Wójt Gminy nalicza opłatę w drodze decyzji administaracyjnej, w terminie 3 lat od dnia stworzenia powyższych warunków.


PROCEDURA

Po stworzeniu powyżej wymienionych warunków do podłączenia nieruchomości, organ z urzędu wszczyna postępowanie i zleca biegłemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wyceny przedmiotowej nieruchomości.
Po wpłynięciu do Urzędu operatu szacunkowego, strony są informowane o możliwości zapoznania się z zgromadzonym materiałem dowodowym i możliwości wniesienia ewentualnych uwag. Następnie Wójt Gminy w drodze decyzji nalicza opłatę adiacencką i zobowiązuje do jej zapłaty właściciela nieruchomości.
Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Zastosowanie ulgi w spłacie opłaty adiacenckiej - karta usług pobierz plik (*.pdf) ; pobierz plik (*.doc)

Wniosek o umorzenie w części i/lub rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej - pobierz plik (*.doc)


Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) - art. 144 i art. 145.
2.Uchwała Rady Gminy Zielonki Nr IX/59/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.Bliższe informacje dostępne w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. 210, tel. 285-0850 w. 210.

POWRÓT