I. Pracownicy Referatu Spraw Administracyjnych.
II. Realizowane zadania.

I. Pracownicy Referatu Spraw Administracyjnych.

1. Kierownik: mgr Marta Kazior - I budynek, parter, pokój nr 102, tel.: (12) 285-08-50 wew. 102
2. Inspektor Małgorzata Zębala (stanowisko ds. dowodów osobistych) - I budynek, parter, pokój nr 104, tel.: (12) 285-08-50 wew. 104
3. Inspektor mgr Agnieszka Sosnowska (stanowisko ds. ewidencji ludności) - I Budynek, parter, pokój nr 105, tel.: (12) 285-08-50 wew. 105
4. Inspektor mgr inż. Władysław Kacprzyk (stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego) - I budynek, I piętro, pokój nr 101, tel.: (12) 285-08-50 wew. 101

5. Inspektor mgr Katarzyna Komenda - (stanowisko ds. ewidencji ludności) - I Budynek, parter, pokój nr 105, tel.: (12) 285-08-50 wew. 105
6. Samodzielny referent mgr inż. Katarzyna Gajewska - (stanowisko ds. dowodów osobistych) - I budynek, parter, pokój nr 104, tel.: (12) 285-08-50 wew. 104

POWRÓT 

II. Realizowane zadania.

 Stanowisko ds. ewidencji ludności (lokalizacja w Urzędzie: parter, pokój 105):

 1. Zameldowanie : 
  Wzory zgłoszeń obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku:
  - zgłoszenie pobytu czasowego - pobierz plik (*.pdf) karta usług - pobierz plik (*.pdf)  
  - zgłoszenie pobytu czasowego dla cudzoziemca - pobierz plik (*.pdf)  karta usług pobierz plik (*pdf)  
  - zgłoszenie pobytu stalego - pobierz plik (*.pdf) karta usług - pobierz plik (*.pdf)  
  - zgłoszenie pobytu stałego dla cudzoziemca - pobierz plik (*.pdf) karta usług pobierz plik (*.pdf)  
 2. Wymeldowanie:
  Wzory zgłoszeń wymeldowania obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku:
  -
  zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - pobierz plik ( *.pdf)  karta usług - pobierz plik (*.pdf) 
  - zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - pobierz plik (*.pdf)  karta usług - pobierz plik (*.pdf)  
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z zameldowaniem lub wymeldowaniem z pobytu stałego i wydawanie decyzji w przedmiotowej sprawie.
  - wymeldowanie lub anulowanie zameldowania - (karty usług)
 4. Prowadzenie stałego rejestru wyborców (wydawanie decyzji dot. dopisania do stałego rejestru wyborców lub skreślenia z niego).
 5. Wydawanie na wniosek strony zaświadczeń o zameldowaniu (karta usług), (wniosek)  
 6. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców (wniosek)


Stanowisko ds. dowodów osobistych (lokalizacja w Urzędzie: parter, pokój 104):

Przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych (karta usług)
Wniosek o wydanie dowodu osobistego obowiązujący od 01 marca 2015 roku - pobierz plik (*.pdf)  - (proszę drukować dwustronnie!)

Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego - (karta usług)

Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych - (wniosek)

 Konsekwencje posługiwania sie nieważnym dowodem osobistym

 

dowod osobistyW związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione, przekazujemy Państwu informacje o konsekwencjach posługiwania się takimi dokumentami.

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 O dowodach osobistych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.). Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (przecięcie lub przedziurkowanie w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym) przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw, o których mowa w art. 4 ust. 11 powołanej ustawy O dowodach osobistych. Każdy może sprawdzić, czy dowód osobisty jest unieważniony Banki mają swój system Dokumenty Zastrzeżone, ale i zwykły obywatel może sprawdzić przez internet, czy dowód osobisty znajduje się w wykazie dokumentów unieważnionych. Wystarczy wejść na stronę obywatel.gov.pl i logując się za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP, wpisać w bazie serię i numer sprawdzanego dowodu osobistego.

info dowod osobisty
Z dniem 1 marca 2015 roku wchodzą w życie nowe przepisy prawa: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa o ewidencji ludności

USTAWA O DOWODACH OSOBISTYCH (Dz.U. z 2010 roku, Nr 167,poz. 1131 ze zmianami)

Z dniem 1 marca 2015 roku wchodzi w życie rozporządzenie, które określa nowy wzór dowodu osobistego. W dowodzie osobistym będą zamieszczone dane dotyczące osoby: nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, płeć, wizerunek twarzy, numer PESEL, obywatelstwo oraz dane dotyczące dowodu osobistego: seria i numer dowodu osobistego, datę wydania, datę ważności oraz oznaczenie organu wydającego dowód osobisty.
Nie będzie w dowodzie informacji o wzroście, kolorze oczu, adresie zameldowania oraz zeskanowanego podpisu właściciela dowodu osobistego. 
Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.
Dowód osobisty wydaje się na wniosek. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście  w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wniosek w postaci elektronicznej musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osobiście osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
 Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego
o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku: upływu terminu ważności dowodu osobistego, , zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego, zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,  utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
Dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.
Adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie potwierdza adresu miejsca zameldowania.
Zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany.
Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie posiadanego dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego zawierające przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego, odpowiednio, w postaci papierowej albo elektronicznej.

USTAWA O EWIDENCJI LUDNOŚCI (Dz.U.  z   2010 roku, nr  217, poz.1427 ze zmianami)

 

Zameldowania można dokonać na podstawie formularza składanego w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość w której ma nastąpić zameldowanie. W dalszym ciągu wymagane jest potwierdzenie faktu pobytu w lokalu złożone w formie podpisu przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do niego. Podczas dokonywania tej czynności niezbędny będzie ( do wglądu) dowód osobisty lub paszport oraz oryginał( do wglądu) tytułu prawnego do nieruchomości w której ma nastąpić zameldowanie. Może to być np. wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna.
Zameldować się będzie można z równoczesnym wymeldowaniem  z miejsca dotychczasowego. W przypadku zameldowania wymagane będzie osobiste stawiennictwo lub pisemne upoważnienie. Zmianie ulegają zasady wydawania zaświadczeń przy zameldowaniu i wymeldowaniu. „Z urzędu”  będą wydawane tylko zaświadczenia w przypadku zameldowania na pobyt stały(będzie ono ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania). W pozostałych przypadkach ( zameldowanie na pobyt czasowy, wymeldowanie bez zameldowania na pobyt stały) zaświadczenie będzie wydawane na indywidualny wniosek  osoby której to dotyczy. Za takie zaświadczenie będzie pobierana opłata skarbowa w wysokości 17 zł
Ułatwienia dla mieszkańców:
*  wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego będzie można dokonać albo w formie tradycyjnej ( pisemnego zgłoszenia w urzędzie gminy) albo w formie dokumentu elektronicznego, dostępnego na platformie ePUAP. Warunek: otrzymanie przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.. Formularz elektroniczny winien być uwierzytelniony przez  osobę zgłaszającą kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udostępni na stronie ePUAP stosowny formularz.

NADAL FUNKCJONUJE OBOWIĄZEK  MELDUNKOWY

Dodatkowe informacje  można uzyskać też na stronie www.obywatel.gov.pl  lub www.msw.gov.pl