Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Lokalizacja Referatu Gospodarki Komunalnej: III budynek Urzędu Gminy (wejście od ul. Ks. A. Zięby)
 
I. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej.
II. Realizowane zadania.

I. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej.

1. Kierownik: mgr inż. Małgorzata Fordymacka - tel.: (12) 285-08-50 wew. 313
2. Inspektor mgr Grzegorz Szczepański (utrzymanie budynków komunalnych: remonty, awarie, utrzymanie gminnych placów zabaw) - tel.: (12) 285-08-50 wew. 310.
2. Inspektor Albina Pałka (obsługa spraw dot. straży pożarnych, wydatki sołeckie) - tel.: (12) 285-08-50 wew. 311
3. Inspektor mgr inż. Elżbieta Pilszak (obsługa spraw wywozu odpadów komunalnych, sprawozdawczość) - tel.: (12) 285-08-50 wew. 312
4. Podinspektor mgr inż. Paweł Ptak (czynności z zakresu usuwania drzew i krzewów, usuwanie wyrobów zawierających azbest, programy ekologiczne) - tel.: (12) 285-08-50 wew. 314
5. Inspektor mgr Mirosław Daniel (umowy najmu, dzierżawy, przetargi na wynajem lokalu) - tel.: (12) 285-08-50 wew. 315
6. Samodzielny referent inż. Marta Lasoń (gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymanie porządku i czystości w gminie) - tel.: (12) 285-08-50 wew. 312.
7. Pomoc administracyjna inż. Magdalena Bajkowska (wymiana pieców, program OZE, kontrola palenisk) - tel.: (12) 285-08-50 wew. 316.

POWRÓT

II. Realizowane zadania. 

  1. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów - karta usług   + wzór wniosku + zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
  2. Sprawy lokalowe w budynkach będących w gminnych zasobach mieszkalnych .
  3. Udzielanie informacji o wywozie odpadów i firmach wywożących odpady komunalne i nieczystości ciekłe.
  4. Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla podmiotów gospodarczych.
  5. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy -  karta usług + wzór wniosku
  6. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Zielonki - karta usług + wzór wniosku + oświadczenie przedsiębiorcy
  7. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - karta usług + wzór wniosku

POWRÓT