Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Kierownik: mgr Marta Kazior
Lokalizacja w Urzędzie: I budynek, parter, pokój 102, tel. 12 2850-850 wew. 102

1. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego( karta usług, wniosek o wydanie odpisu, wzór pełnomocnictwa do odbioru odpisu).
2. Rejestracja urodzenia dziecka (karta usług, wzór pełnomocnictwa do zgłoszenia urodzenia dziecka).
3. Uznanie ojcostwa (karta usług,wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa, wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa).
4. Oświadczenie o nadanie dziecku nazwiska męża matki.
5. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC (karta usług).
6. Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym (karta usług).
7. Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym( karta usług, wzór wniosku o wydanie zaświadczenia).
8. Wydanie zaświadczenia,że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą(karta usług, wniosek).
9. Przyjęcie oświadczenia od  osoby rozwiedzionej  o powrocie do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa.
10. Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji wydanego w państwie należącym do Unii Europejskiej i wpisanie wzmianki do rejestru stanu cywilnego (karta usług, wniosek).
11. Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji wydanego w państwie nie  należącym do Unii Europejskiej i wpisanie wzmianki do rejestru stanu cywilnego (karta usług, wniosek).
12. Rejestracja zgonu (karta usług, wzór pełnomocnictwa do zarejestrowania zgonu).
13. Sprostowanie aktu stanu cywilnego (karta usług, wniosek).
14. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego (karta usług, wniosek).
15. Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego(karta usług, wniosek ,pełnomocnictwo).
16. Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego.
17. Rejestracja urodzenia, małżeństwa, zgonu które nastąpiło za granicą i nie zostało tam zarejestrowane.
18. Orzekanie o zmianie nazwiska, imienia/imion (karta usług, wniosek).
19. Uznanie orzeczenia o zmianie imienia lub / i  nazwiska dokonanego przez polskiego obywatela przed organami obcego państwa.

Terminy ślubów udzielanych  poza lokalem USC

Śluby poza lokalem USC
2, 9, 30 września 2017 r.
21 października 2017 r.
18 listopada 2017 r.
9 i 30 grudnia 2017 r.
20  stycznia 2018 r
10 lutego 2018 r.

PRAWO  O  AKTACH  STANU CYWILNEGO ( Dz.U. z 2014 roku, poz. 1741)
Akty stanu cywilnego sporządzone w formie papierowej zostaną zastąpione aktami elektronicznymi i sukcesywnie przepisywane do  tworzonego  centralnego rejestru stanu cywilnego przy użyciu nowej aplikacji :”ŹRÓDŁO”. Ale uwaga : 1 marca elektroniczny rejestr będzie pusty!! Wydłuży się czas sporządzania   aktów stanu cywilnego, wydawania  zaświadczeń czy wydania odpisu aktu stanu cywilnego  z archiwum USC.
W założeniu ustawodawcy elektroniczna rejestracja przyniesie korzyści polegające na tym, że będzie można uzyskać odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie Polski. Poza dokumentami „papierowymi” będzie można uzyskać  odpis aktu stanu cywilnego w postaci dokumentu elektronicznego – przez e-PUAP.
Rejestracja bieżąca urodzenia, małżeństwa, zgonu:
Rejestracji urodzenia i zgonu – tak jak dotychczas dokonuje się w USC właściwym ze względu na miejsce  zdarzenia. I tak np. noworodka  urodzonego w krakowskim szpitalu należy zarejestrować w USC w Krakowie ( w ciągu  21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia , po tym terminie dziecku nadane zostanie imię przez kierownika USC), a zgon osoby zmarłej na terenie gminy Zielonki – w USC w Zielonkach.
Akt małżeństwa sporządza ten urząd na terenie działania  którego nastąpiło zawarcie małżeństwa.
Po odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu będzie można zgłosić się do dowolnego urzędu stanu cywilnego, ale uzyskanie jego może trwać do10 dni.
Zmienia się ilość wydawanych odpisów bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego. Do tej pory  „ z urzędu” wydawane były 3 egzemplarze . Teraz będzie wydawany tylko  jeden. Będzie można wystąpić odrębnym wnioskiem o wydanie kolejnych egzemplarzy (płatnych). Nie ulegają zmianie opłaty skarbowe za wydanie odpisu:
- skróconego aktu stanu cywilnego 22zł,
- zupełnego aktu  stanu cywilnego 33zł.

Zawarcie małżeństwa

Ceremonia zawarcia związku małżeńskiego następuje w wybranym przez nupturientów urzędzie stanu cywilnego. Zaświadczenie do ślubu wyznaniowego ze skutkami   cywilnymi można otrzymać w wybranym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo USC. Kierownik USC może na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński  poza lokalem USC.

Do tej pory obsługa mieszkańców  przy pomocy jednego systemu informatycznego nie była prowadzona  na tak dużą skalę, jednocześnie  we wszystkich niemal 2 500 gmin w Polsce.  Z tego też względu  na bardzo złożony charakter całego przedsięwzięcia prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w początkowym okresie funkcjonowania nowej aplikacji.

Dodatkowe informacje  można uzyskać też na stronie www.obywatel.gov.pl  lub www.msw.gov.pl

ZAWARCIE   MAŁŻEŃSTWA    POZA     LOKALEM      USC

Urząd Stanu Cywilnego w Zielonkach informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy ”Prawo o aktach stanu cywilnego ” od dnia 1 marca 2015 roku  kierownik urzędu stanu cywilnego  na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego właściwym dla okręgu jego działania tj. w obrębie gminy Zielonki.

Terminy ślubów udzielanych  poza lokalem USC podawane są   na 6 miesięcy naprzód.

Ceremonie zawarcia związku małżeńskiego odbywać się będą w godzinach od 11 .00 do 18.00
W przypadku większej ilości ślubów w danym miesiącu  ustalony zostanie termin dodatkowy.
Wysokość opłaty dodatkowej  określona została w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 roku ( Dz.U.  z 2015 roku, poz. 180) i wynosi 1 000 złotych.
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zielonki:              
32-087 Zielonki,  ul. Krakowskie Przedmieście 116                                            
nr rachunku : 02191010484400402611310019
lub bez ponoszenia żadnych opłat w kasie urzędu.

Tytuł wpłaty:opłata za ślub poza lokalem USC

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu 12-2850 850 wew. 102 lub 105