STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY ZIELONKI

1. Wójt Gminy
2. Zastępca Wójta
3. Sekretarz Gminy
4. Referat Organizacyjno - Prawny
     1) Biuro Rady Gminy
5. Wydział Finansowy 
     1) Referat Dochodów i Budżetu
     2) Referat Księgowy
6. Referat Inwestycji Sieciowych
7. Referat Gospodarki Komunalnej
8. Referat Budownictwa i Urbanistyki
9. Referat Dróg i Komunikacji
10. Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
11. Referat Spraw Administracyjnych
     1) Archiwum Zakładowe
12. Urząd Stanu Cywilnego
13. Radca Prawny
14. Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
15. Kancelaria Dokumentów Niejawnych
16. Pełnomocnik Wójta ds. Ochrony Informacji Niejawnych