7.png

 

STOWARZYSZENIA POZARZĄDOWE

 

Organizacja Adres e-mail, telefon Profil działalności
Andegaweński Poczet Najemny

ul. A2 / 4
32-086 Węgrzce

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
530 919 844

zgłębianie kunsztu rycerskiego, jak i kultury dworskiej  epoki panowania Królowej Jadwigi
Koło Przyjaciół Brzozówki ul. Słoneczna 38 a 32 – 088 Brzozówka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

promocja walorów turystycznych i krajobrazowych swojej miejscowości poprzez organizowanie ciekawych wydarzeń kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych  brak danych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
534 187 205

 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Ars Ypsilon

ul. Saneczkowa 3
32-087 Trojanowice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
533 955 593

Celem Stowarzyszenia jest popularyzowanie muzyki oraz upowszechnianie i wzbogacanie wiedzy o muzyce
Stowarzyszenie „Białe Orły Bosutów”

ul. Leśna 26,
32-086 Bosutów

509 913 254

prowadzenie zajęć oraz zawodów sportowych i rekreacyjnych, popieranie, rozwijanie i propagowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności sportowej, udział w rozgrywkach i zawodach sportowych na szczeblu: lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, prowadzenie edukacji i upowszechnianie oświaty kulturalnej, promocja i organizacja wolontariatu,
podejmowanie innych inicjatyw kulturalnych i społecznych,
międzynarodowa współpraca sportowa, rekreacyjna, kulturalna i intelektualna.

Stowarzyszenie „Kulturalni”

ul. Wiarusa 40/9
32-087 Zielonki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Prowadzenie działalności edukacyjnej, sportowej, krajoznawczej i kulturalnej,   zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania, pomocy w przedsięwzięciach oraz ich realizacji, w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych.
Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza

ul. Kościuszki 75,
32-087 Bibice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 285 92 53

poznawanie i upowszechnianie dziedzictwa kultury polskiej, wspieranie i animacja aktywnej działalności artystycznej i uczestnictwa w kulturze, popularyzowanie muzyki i osoby Mieczysława Karłowicza, kultywowa

Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic

ul. Rynek 5,
32-087 Bibice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
791 919 108
www.ashka.eu/3

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bibice, integracja mieszkańców wsi, przeciw, prowadzenie działań edukacyjnych, w tym e-learningu, edukacji pozaformalnej i nieformalnej; przyczynianie się do integracji międzypokoleniowej
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Raciborowice 126
32-091 Michałowice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.koronakrakowa.pl
12 346 43 12
fax.12 346 42 84
kom. 664 067 821

działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a zwłaszcza regionu 7 gmin: Liszki, Zabierzów, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce
Stowarzyszenie Korzkiew

Korzkiew 3
32-088 Korzkiew

www.stowarzyszeniekorzkiew.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej, opiekuńczej i wychowawczej wraz z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, podejmowanie lokalnych działań, środków w zakresie propagowania kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji z uwzględnieniem rewaloryzacji lokalnych zabytków, podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację mieszkańców.

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Parkowego

ul. Kanadyjska 23c
32-087 Zielonki

Wspieranie mieszkańców Osiedla Parkowego w zarządzaniu nieruchomościami stanowiącymi ich współwłasność.

Podnoszenie jakości funkcji mieszkalnej Osiedla Parkowego.
Prezentowanie organom władzy publicznej postulatów i propozycji mieszkańców Osiedla Parkowego związanych z funkcjonowaniem Osiedla Parkowego i jego otoczenia. Utrzymywanie estetyki Osiedla Parkowego i ładu na jego terenie.

Stowarzyszenie Moje Zielonki

ul. Zielone Jary 42
32-087 Zielonki

Działalność opiniodawcza i opiniotwórcza w zakresie spraw dotyczących gminy Zielonki oraz gmin sąsiadujących i miasta Krakowa, a w szczególności spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, rozwojem systemu komunikacji drogowej, w tym budową północnej obwodnicy Krakowa, a także ochroną środowiska.
Stowarzyszenie Muzyczna Korzkiew

ul. Biała Góra 34
32-088 Januszowice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://muzycznakorzkiew.pl

Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze artystycznym i oświatowym
znoszenie barier w dostępie do dóbr kultury w szczególności w środowiskach wiejskich i mających ograniczony dostęp do tych zasobów

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Lokalnego

ul. Św. Floriana 1
32-087 Wola Zachariaszowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 419 41 04

Działanie na rzecz rozwoju edukacji służących miejscowej społeczności,
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi: Wola Zachariaszowska, Górna Wieś, Garliczka, Garlica Duchowna, Michałowice

Stowarzyszenie Perła Pękowic ul. Ojcowska 13

32-087 Pękowice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
608 657 531

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez m.in. zarządzanie terenami i obiektami sportu i rekreacji, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, działania o charakterze edukacyjnym dla dzieci i dorosłych, działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów

ul. Fiołkowa 19
32-087 Zielonki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 635 13 23

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Owczarach

ul. Kasztanowa 20
32-088 Owczary

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 419 40 86

ozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju jak i za granicą z przeznaczeniem na realizację celów statutowych S
Podejmowanie działań w kierunku pełnej integracji mieszkańców Domu ze środowiskiem lokalnym.
Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
Współpraca, wymiana kontaktów i doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi sposobami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://srgz.zielonki.pl
12 285 08 50 wew. 205

dążenie do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju społeczno – gospodarczego i kulturalnego gminy Zielonki poprzez inicjowanie, rozwijanie, realizowanie, propagowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną, w tym działań organów samorządu, umacnianie samorządności lokalnej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ekonomii, edukacja dzieci i dorosłych, upowszechnianie wiedzy o kulturze, historii i działalności samorządowej, działalność charytatywna, udzielanie pomocy  w szczególności osobom niepełnosprawnym i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, promocja i organizacja wolontariatu,
Stowarzyszenie Trenerów i Coachów brak danzch

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.horyzontalni.pl

Stowarzyszenie integrujące trenerów, konsultantów, coachów. Propagowanie szkoleniowo rozwoju biznesu i osobistego
Stowarzyszenie Prasy Samorządowej w Zielonkach Kraków, ul. Kotlarska 10
Stowarzyszenie: Związek Strzelectwa Dynamicznego

Zielonki, ul. Do Fortu 8
32 - 087 Zielonki

Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej „Zachariasz”

ul. ks. Jana Michalika 2a,
32-087 Zielonki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 665 10 47

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie przemian w świadomości społecznej oraz budowanie społeczeństwa otwartego na integrację i samopomoc. Naszą misją jest promocja relacji ludzi zdrowych z osobami niepełnosprawnymi lub zagrożonymi patologiami społecznymi. Pragniemy budować partnerskie związki pomiędzy różnymi uczestnikami wspólnego życia. Zmianę w postawach społeczeństwa wobec niepełnej sprawności, fizycznej lub umysłowej, jak i tej uwarunkowanej tzw. "niezaradnością życiową", uważamy za zasadniczy warunek powodzenia dziejących się na naszych oczach przemian. Dążymy do zagwarantowania osobom i ich rodzinom profesjonalnej pomocy z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji, która wykorzystując wszystkie szanse rozwojowe osoby potrzebującej, zwiększy możliwość jej niezależnego i samodzielnego życia. Wypełnione luki pomiędzy możliwościami jednostek a wymaganiami życia społecznego jest zależne w znacznym stopniu od działań samych zainteresowanych oraz ich rodzin oraz przyjaciół.
Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Szerokie Horyzonty

ul. C12 nr 11
32-086 Węgrzce

http://szerokiehoryzonty.org.pl/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Propagowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych
Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Batowicach

Batowice 1
32-086 Batowice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 285 70 71

Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Batowicach, niesienie pomocy osobom potrzebującym,
pozyskiwanie środków na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Batowicach, rozwijanie i propagowanie przez Towarzystwo inicjatyw, postaw i działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

KRAKOWSKI KLUB AGILITY "KRAK AGILITY TEAM

ul. B4, nr 67,

32-086 Węgrzce

  Propagowanie idei sportów kynologicznych oraz rozwijanie wiedzy i umiejętności poprzez organizację szkoleń, warsztatów, różnego typu form aktywnego wypoczynku. Propagowanie jeździectwa, rozwijanie wiedzy i umiejętności poprzez organizację szkoleń, warsztatów, różnego typu form aktywnego wypoczynku (np. skoki, ujeżdżanie, jeździectwo naturalne, rajdy). Aktywizacja osób zamieszkujących tereny wiejskie, pogłębiająca wiedzę i umiejętności z zakresu szkolenia, opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania przemocy wobec nich. Kształtowanie i propagowanie właściwego i humanitarnego stosunku do zwierząt. Edukacja z zakresu wiedzy na temat właściwej opieki, pierwszej pomocy, pielęgnacji, żywienia, rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej zwierząt oraz weterynarii.