Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZIELONKACH w sprawie: podania do publicznej wiadomości składu osobowego Komisji Wyborczej oraz terminów pełnionych dyżurów, związanych z rejestracją kandydatów na Radnych w Wyborach Samorządowych do Rady Gminy Zielonki zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.  

Podaje się do publicznej wiadomości, że Gminna Komisja Wyborcza w Zielonkach powołana Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 września 2014 r. ukonstytuowała się w następujący sposób:  
1. Ryszard Krawczyk - Przewodniczący Komisji
2. Agnieszka Sosnowska - Zastępca Przewodniczącego
3. Marta Chrzan - Członek Komisji
4. Piotr Górski - Członek Komisji
5. Jolanta Junak - Członek Komisji
6. Justyna Mitka - Członek Komisji
7. Karolina Sieńko - Członek Komisji
8. Barbara Sosnowska – Wojas – Członek Komisji
9. Hanna Zawistowska – Członek Komisji                                        

Komisja będzie pełnić dyżury w następujących dniach:
- 24 września 2014 roku (środa) – w godz.: 16.00 – 17.30
- 25 września 2014 roku (czwartek) – w godz.: 8.00 – 15.00
- 26 września 2014 roku (piątek) - w godz.: 16.00 – 18.00
- 29 września 2014 roku (poniedziałek) - w godz.: 17.00 – 19.00
- 30 września 2014 roku (wtorek) - w godz.: 8.00 – 15.00
- 1 października 2014 roku (środa) - w godz.: 16.00 – 19.00
- 2 października 2014 roku (czwartek) - w godz.: 8.00 – 15.00
- 3 października 2014 roku (piątek) - w godz.: 16.00 – 19.00
- 6 października 2014 roku (poniedziałek) - w godz.: 17.00 – 20.00
- 7 października 2014 roku (wtorek) - w godz.: 20.00 – 24.00

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Zielonkach  mieści się w Urzędzie Gminy Zielonki,  ul. Krakowskie Przedmieście 116 pok. nr 209, tel.: (12) 285-08-50 wew. 212

Osoby, które będą  dokonywać zgłoszeń w dniach 25 i 30 września oraz 2 października 2014 roku tj. w godzinach 8.00 – 15.00 proszone są o wcześniejszą informację telefoniczną pod nr tel. (12) 285-08-50 wew. 212.

W trakcie pełnionych dyżurów przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na Radnych w Wyborach Samorządowych do Rady Gminy Zielonki.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Zielonkach

                                                                  (-) Ryszard Krawczyk

                                                                  Uchwała Nr 3/2014
                                           Gminnej Komisji Wyborczej w Zielonkach
                                                               z dnia 21 września 2014 r.  

w sprawie:  podania do publicznej wiadomości składu osobowego Komisji Wyborczej oraz terminów pełnionych dyżurów, związanych z rejestracją kandydatów na Radnych w Wyborach Samorządowych do Rady Gminy Zielonki zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku    

Na podstawie art. 178  § 9 i 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm) i § 3  Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2014 r. poz. 789) - Gminna Komisja Wyborcza w Zielonkach postanawia, że:  

§ 1  

W celu poinformowania lokalnej społeczności treść OBWIESZCZENIA stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały podaje się do publicznej wiadomości, poprzez:
1) wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zielonki,
2) wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy,
3) umieszczenie na stronie internetowej www.zielonki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki.  

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.  

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.      

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Zielonkach  

(-) Ryszard Krawczyk