Skip to main content
search
Ogłoszenia

Informacja KAS w sprawie wypełniania informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R

By 8 stycznia 2019No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 8 stycznia 2019 przez admin

Krajowa Administracja Skarbowa prosi pracodawców i inne osoby wypłacające świadczenia osobom fizycznym krajowym i zagranicznym o pamiętanie o konieczności umieszczenia odpowiednich informacji w informacjach PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R.
Jeżeli jesteś pracodawcą lub inną osobą, która wypłaca świadczenia, pamiętaj, aby podczas składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R wpisać prawidłowy identyfikator podatkowy PESEL albo NIP swojego pracownika lub innego podatnika.
Dzięki temu zostanie mu udostępniony poprawny PIT-37 i/lub PIT-38 za rok 2018.

Jeżeli w roku 2018 r. zatrudniałeś pracowników (bez względu na rodzaj umowy) i byłeś płatnikiem podatku dochodowego, musisz przekazać urzędowi skarbowemu (wyłącznie elektronicznie) do 31 stycznia 2019 r. oraz pracownikowi do 28 lutego 2019 r. informacje o wysokości osiągniętych przychodów (dochodów) oraz o pobranych zaliczkach w 2018 r.
Jeśli pracownik jest obcokrajowcem
Jeżeli twój pracownik jest cudzoziemcem i zamieszkuje na terytorium naszego kraju, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.
Rejestracją danych w rejestrze PESEL zajmują się organy gminy, które są właściwe do:
· zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca,
· złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL [1].
Cudzoziemcy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin zamieszkujący w Polsce, mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Natomiast pozostali cudzoziemcy powinni się zameldować najpóźniej w ciągu 4.
dni [2].
Z kolei cudzoziemcy, których pobyt na terenie Polski nie przekracza 30. dni, są zwolnieni z obowiązku meldunkowego [3].

————————————————————————————————————————
[1] w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności, dalej „ustawy”
[2] art. 41 ustawy
[3] art. 42 ust. 2 ustawy

Close Menu
 
6 lutego 2023
Skip to content