Skip to main content
search
Aktualności

Informacja o dofinansowaniu obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna finansowanym z budżetu państwa

By 14 marca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 14 marca 2022 przez AO

Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowani będzie mógł składać rodzic od 1 kwietnia 2022 r. do ZUS, który będzie realizował dofinansowanie tj. przyjmował wnioski i realizował wypłaty. Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania zostanie złożony w terminie 1 kwietnia – 31 maja 2022 r. to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r.
Dofinansowanie przysługuje na dzieci uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna i nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym (obejmuje drugie i kolejne dziecko w wieku między 12. a 36. miesiącem życia).
Wysokość dofinansowania to 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Poprzez ww. opłatę rozumie się miesięczną opłatę ponoszona przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Dofinansowanie będzie przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego instytucję opieki z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka. Dofinansowanie przysługuje bez względu na osiągnięty przez rodzica dochód.
Podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie będą zobowiązani co miesiąc do przekazywania informacji o dzieciach uczęszczających do placówki i ich rodzicach. Dane te są niezbędne do przyznania dofinansowania przez ZUS i nie będą ujawniane w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazie dziennych opiekunów prowadzonym przez gminy, ani publikowane na stronach ministra właściwego do spraw rodziny.

Zmiany dla rodziców

Od 10 grudnia 2021 r. rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna są zobowiązani do przekazania w formie oświadczenia rozszerzonych danych dziecka i rodzica. Dane te obejmują: imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ponadto rodzic jest zobowiązany przekazać imiona i nazwiska, daty urodzenia i numery PESEL rodziców dziecka, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu. Dane te są niezbędne do uzupełnienia przez podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna informacji o dzieciach uczęszczających do placówki i przyznania przez ZUS dofinansowania.
Rodzice dzieci już objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub dziennego opiekuna w terminie do 14 stycznia 2022 r. powinni przekazać podmiotowi prowadzącemu ww. placówki brakujące dane, tj. numer i serię dokumenty potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie zadano numeru PESEL, daty urodzenia rodziców, numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców dziecka – w przypadku gdy rodzicom nie zadano numeru PESEL, adres skrzynki elektronicznej i numer telefonu.

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content