Skip to main content
search
Ogłoszenia

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie dotycząca możliwości uzyskania rekompensat za zakup m.in. mat dezynfekcyjnych, środków dezynfekcyjnych

By 27 sierpnia 2018No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 27 sierpnia 2018 przez admin

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie dotycząca możliwości uzyskania rekompensat za zakup m.in. mat dezynfekcyjnych, środków dezynfekcyjnych itd. w związku z koniecznością zachowania zasad bioasekuracji w gospodarstwie, ze względu na sytuację epizootyczną związana z ASF na terenie kraju.

INFROMACJA DOTYCZĄCA UZYSKANIA  REKOMPENSAT

Zgodnie z zapisem § 13 lit. E Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


….ust. 1 Agencja udziela corocznie pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który prowadzi gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym są utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (sus scrofa)
Ust. 2 uchylony
Ust. 3 Pomoc o której mowa w ust. 1 jest udzielana w formie refundacji wydatków dla producentów rolnych będących rolnikami ryczałtowymi w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług – według ceny brutto , a dla pozostałych producentów rolnych – według ceny netto, poniesionych w danym roku kalendarzowym na:
Zakup mat dezynfekcyjnych
Zakup sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;
Zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;
Zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych
Ust 4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Ust. 5 Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć:
1) w 2018 r.-75%,
2) w kolejnych latach – 50%
– wydatków, o których mowa w ust. 3, na gospodarstwo.
Ust. 6.   Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Close Menu
 
16 maja 2022
Skip to content