Skip to main content
search
Aktualności

Informacja w sprawie wyborów ławników na kadencję 2016-2019

By 22 maja 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 maja 2015 przez admin

Urząd Gminy Zielonki informuje, że zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.), w dniu 30 czerwca 2015 r. upływa termin zgłaszania Radzie Gminy Zielonki kandydatów na ławników.

Najpóźniej w październiku 2015 r. Rada Gminy Zielonki dokona wyboru:

– 3 ławników do Sądu Okręgowego w Krakowie
– 1 ławnika do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty (do orzekania z zakresu prawa pracy)


Zasady i tryb zgłaszania kandydatów oraz wyboru ławników określa:

1) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm).


Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników w Biurze Rady Gminy Zielonki do dnia 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez dalszego biegu. Pozostawienie zgłoszenia  bez dalszego biegu rada gminy stwierdza uchwałą.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4)jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą, nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi kandydat na ławnika.

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r . o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 581 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania  funkcji  ławnika;

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony datą, nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.


Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Zielonki pok. 209 oraz pod numerem telefonu 12-285-08-50 wew. 212.

Załączniki:

– Lista poparcia – pobierz plik; pobierz plik (*.pdf)

– Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – pobierz plik

– Oświadczenie kandydata na ławnika – dotyczące praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika – pobierz plik

– Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona lub zawieszona – pobierz plik  

– Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika (załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693) – pobierz plik; pobierz plik (*.pdf)

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content