Skip to main content
search
Placówki Niepubliczne

Informacja w sprawie zakładania niepublicznych placówek, żłobków i klubów dziecięcych

By 5 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 sierpnia 2013 przez admin

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga złożenia pisemnego wniosku „o wpis do rejestru”, wraz z kompletem dołączonych dokumentów, które wymienia art. 28 – ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235).

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235) – pobierz plik (*.pdf)
2. Rozporządzenie z dnia 25 marca 2011 r. – w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 367) – pobierz plik (*.pdf)
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Z 2011r. Nr 69, poz. 368) – pobierz plik (*.pdf)
4. Uchwała Nr VI/16/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie: wysokości opłaty pobieranej z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Zielonki – pobierz plik (*.pdf)
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2011 r.  w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1035) – pobierz plik (*.pdf)

6. Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. – o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2013 r., poz. 747) – pobierz plik (*.pdf) 

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY
● pisemny wniosek o wpis do rejestru, wraz z dokumentami wymienionymi poniżej:

OSOBA FIZYCZNA 

OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTRKA
ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
 

oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP  wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu
oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych
kopia dowodu dokonania wpłaty wpisowej kopia dowodu dokonania wpłaty wpisowej

 DO WGLĄDU

 DO WGLĄDU

dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka
dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość

 xxx

OPŁATA
Wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru, podlega opłacie pobieranej z tego tytułu, co reguluje Uchwała  Nr VI/16/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie: wysokości opłaty pobieranej z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Zielonki. Opłata ta stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w danym roku kalendarzowym.
Opłata za dokonanie wpisu do rejestru, w bieżącym roku wynosi :150,00 zł. 
Opłatę tą należy dokonywać w oddziale Deutsche Banku PBC S.A. , na niżej wskazany rachunek konta bankowego:  02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 w tytule przelewu określając: „opłata za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”.

WAŻNE
Przed dokonaniem wpisu do rejestru – z upoważnienia Wójta Gminy Zielonki, zostanie przeprowadzona wizytacja lokalu, w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi.

Podmiot wpisany do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” prowadzonych na terenie Gminy Zielonki, jest zobowiązany do informowania o wszelkich zmianach wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian.
Po otrzymaniu informacji o ww. zmianach, Wójt Gminy dokonuje zmian, w związku ze zgłoszonymi, w „Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych” prowadzonych na terenie Gminy Zielonki, oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru stosowne zaświadczenie, uwzględniające te zmiany.

AKTUALNOŚCI
W związku z zakończeniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pierwszego etapu prac nad stroną internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, uruchomiony został portal dotyczący ww. tematyki skierowany m. in. do rodziców małych dzieci,   a także do żłobków i klubów dziecięcych, oraz podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe).
W związku z powyższym, dla zainteresowanych, wszelkie informacje są dostępne pod adresem:http://www.zlobki.mpips.gov.pl/
Zapraszamy do zapoznania się z tą tematyką.

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content