Skip to main content
search
Aktualności

Informacje dotyczące wpisania do rejestru wyborców Gminy Zielonki

By 5 września 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 września 2018 przez admin

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców stanowi zbiór danych osobowych z ewidencji ludności.
Rejestr wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek do wglądu w Urzędzie Gminy.
Rejestr  wyborców służy do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum.

Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B.
    Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
  Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
    Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Przepis stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie nie zamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy. Do wniosku dołącza się:
    1. kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
    2. pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
       Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek zawierający dane, o których mowa powyżej, wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.
       Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, wydaje wójt, w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.
       Decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza się wnioskodawcy.
       Wójt przed wydaniem decyzji, jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.
       O wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców niezwłocznie zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały w celu skreślenia go z rejestru wyborców w tej gminie.
       Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wójt przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy. Wójt może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.
       Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odpis postanowienia sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz wójtowi. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.

ZAŁĄCZNIKI:
        1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców – pobierz plik
        2. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców – pobierz plik  
        3. Wniosek o udostępnienie Rejestru Wyborców – pobierz plik

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content