Skip to main content
search
Konsekwentni i solidni BIS

Informacje o projekcie Konsekwentni i Solidni BIS

By 30 lipca 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 30 lipca 2014 przez admin

Celem głównym projektu jest: Zapewnienie specjalistycznego wsparcia os. bezrobotnym w przezwyciężaniu ograniczeń osobistych, utrudniających podjęcie i utrzymanie zatrudnienia.

Zadanie 1 obejmować będzie realizację następujących celów szczegółowych:
1. Zapewnienie warunków dla realizacji indywidualnych ścieżek wychodzenia z bezrobocia
2. Podnoszenie kompetencji osobistych i społecznych osób bezrobotnych, ważnych z punktu widzenia szans na rynku pracy.
3. Podnoszenie kompetencji ogólnopracowniczych i zawodowych beneficjantów.

Zadanie 2 obejmować będzie realizację następujących celów szczegółowych:

1. Zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych i nabycie około rocznego doświadczenia zawodowego i pracowniczego. – organizacja staży i praktyk zawodowych w realnych warunkach pracy
2. Przygotowanie do prowadzenia samodzielnej działalności ekonomicznej oraz opracowanie biznesplanu.

Przedmiotem działań w ramach projektu będzie przygotowanie grupy osób bezrobotnych, do udziału w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej. Podstawowym narzędziem aktywizującym będzie  kontrakt socjalny, którego celem będzie wzrost kompetencji społecznych umożliwiających skuteczny powrót do pełnienia roli zawodowej.  Dzięki partnerstwu pomiędzy Osrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Urzędem Pracy zapewniona będzie stała współpraca pomiędzy pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, co pozwoli wypracować kompleksowy system wsparcia  w formie „ścieżki” wychodzenia z bezrobocia. Najważniejszą formą wsparcia w projekcie będzie zindywidualizowana pomoc – dostosowana do konkretnego klienta i jego problemów, która ma doprowadzić do usamodzielnienia. Niemniej istotne będzie wykorzystanie wzajemnego oddziaływania uczestników o podobnym doświadczeniu zawodowym i społecznym. Istota wsparcia polegać będzie na tworzeniu przyjaznego i bezpiecznego otoczenia społecznego, gdzie bezrobotni mogą przezwyciężyć swoje deficyty osobiste, utrudniające skuteczne poszukiwanie i utrzymanie zatrudnienia. W ramach reintegracji społecznej przewidziane są trzy moduły zajęć: I. rozwój kompetencji osobistych: zdobycie i rozwoju umiejętności niezbędnych w kontaktach interpersonalnych, organizacji czynności życia codziennego i funkcjonowania w sytuacjach społecznych. II. kształtowanie postaw i motywacji ukierunkowanych na zatrudnienie i aktywność zawodową III. zdobycie kompetencji ogólno pracowniczych i zawodowych – moduły te realizowane będą w formie zajęć grupowych i indywidualnych, warsztatów kompetencyjnych i specjalistycznego poradnictwa, grup wsparcia, realizacji zadań i ćwiczeń praktycznych. Dodatkowym atutem w projekcie jest wprowadzenie usługi Trenera Zatrudnienia Wspieranego, który jest łącznikiem pomiędzy klientem a rynkiem pracy a jego rola polega na ułatwieniu procesu adaptacji zawodowej i zdobycie zatrudnienia na otwartym rynku. Projekt polegać będzie na utworzeniu i rozwinięciu oferty pomocowej w formie zajęć edukacyjno – szkoleniowych i doradczych, gdzie wsparciem objętych zostanie 10 uczestników z terenu gminy Zielonki, realizujących kontrakty socjalne. Beneficjenci objęci będą kompleksową pomocą w formie działań terapeutycznych, edukacyjno-pomocowych, doradztwa, aktywnego poszukiwania pracy i przygotowania do zatrudnienia w formie wolontariatu pracowniczego w jednostkach organizacyjnych na terenie gminy, a następnie (w 2015r.) do udziału w wybranych formach zatrudnienia wspieranego: prac społecznie użytecznych, praktykach, stażach zmierzających do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy bądź podjęcia działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielni socjalnej.

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content