Skip to main content
search
Ogłoszenia

Instytucja dziennego opiekuna – ważne zagadnienia c.d.

By 28 marca 2014No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 28 marca 2014 przez admin

Oto kilka ważnych informacji, które przybliżą Państwu kolejną formę opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3, przewidzianą w ustawie tzw. żłobkowej, którym jest dzienny opiekun:

1/ Kim jest dzienny opiekun?

► Dzienny opiekun to jedna z instytucji, wymienianych przez Ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457). Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci. Podobnie jak w przypadku żłobka lub klubu dziecięcego, opiekun musi też zadbać o gry i zabawy rozwijające oraz edukację dzieci, odpowiednio do ich potrzeb. Dzienny opiekun musi posiadać także wiedzę i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej, by w razie potrzeby potrafił udzielić dziecku pierwszej pomocy.

2/ Kto może zostać dziennym opiekunem?

► Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 art. 39 ust. 1, opiekunem dziennym może zostać osoba, która:

– nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

– wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,

– posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem,

– odbyła 160 godzinne szkolenie lub 40 godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, przy jednoczesnym spełnianiu warunków art. 16 powołanej ustawy żłobkowej.

3/ Kto może zatrudnić dziennego opiekuna?

W myśl znowelizowanego przepisu – art. 36 ust. 1, dziennego opiekuna zatrudniają podmioty takie jak: gmina, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dzienny opiekun jest zatrudniany na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

4/ Czy instytucja dziennego opiekuna jest objęta obowiązkiem rejestrowym w gminie?

Tak. Wszystkie podmioty, które zatrudniają dziennych opiekunów są zobowiązane do zgłaszania dziennych opiekunów do wykazu dziennych opiekunów – art. 46a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

5/ Kto prowadzi wykaz dziennych opiekunów i co on zawiera?

► Wykaz dziennych opiekunów prowadzi Wójt. W wykazie tym widnieją imiona i nazwiska dziennych opiekunów, którzy są objęci umową ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie. Wykaz jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy.

6/ Co należy do zadań dziennego opiekuna?

► Zgodnie z art. 37Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457),do zadań dziennego opiekuna należy przede wszystkim:

– zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

– zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

– prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Rozszerzone informacje w zakresie instytucji dziennego opiekuna, publikowane przez ustawodawcę, znajdziecie Państwo również na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zachęcamy do lektury: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/dla-rodzica/dzienny-opiekun/

Close Menu
 
20 maja 2022
Skip to content