Skip to main content
search
Ogłoszenia

Klub dziecięcy, żłobek – ważne zagadnienia

By 13 marca 2014No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 13 marca 2014 przez admin

 

Zgodnie z komunikatem dotyczącym żłobków i klubów dziecięcych, jaki został opublikowany w dniu: 28 lutego br., na łamach internetowej strony Gminy Zielonki, pragniemy przybliżyć Państwu temat wpisu do gminnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy.

1/ W oparciu o jakie przepisy prowadzony jest gminny rejestr żłobków i klubów dziecięcych?
► Obowiązek prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynika z przepisów Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) – art. 27.

2/ Kto prowadzi gminny rejestr żłobków i klubów dziecięcych i kogo on dotyczy?
► Do zadań gminy, należy rejestrowanie obecnych jak i nowo powstających żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr prowadzony jest przez Wójta. Dotyczy on podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie: klubów dziecięcych, żłobków.

3/ Kto składa wniosek o wpis do gminnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych?
►  Wniosek składa osoba, która prowadzi klub dziecięcy lub żłobek. Przed rozpoczęciem  takiej  działalności, właściciel klubu dziecięcego lub żłobka jest zobowiązany do posiadania wpisu do gminnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

4/ Czy wpis do gminnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych jest obowiązkowy?
► Dokonanie wpisu do gminnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych jest obowiązkiem wynikającym z art. 26 Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457). Ustawodawca przewidział tzw. okres przejściowy dla osób prowadzących kluby dziecięce i żłobki, które swą działalność rozpoczęły jeszcze przed wejściem    w życie powołanej wyżej ustawy, potocznie zwanej żłobkową.

5/ Co oznacza okres przejściowy dla osób prowadzących klub dziecięcy lub żłobek?
► Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 weszła w życie 4 kwietnia 2011 r. Zgodnie z art. 75 podmioty prowadzące na terenie gminy działalność klubów dziecięcych i żłobków przed wejściem w życie niniejszej ustawy, mogą je prowadzić na podstawie przepisów dotychczasowych. Okres obowiązywania ww. przepisów, potocznie nazywanych przejściowymi, trwa przez okres trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 4 kwietnia 2011 r. do dnia 3 kwietnia 2014 r. 
W okresie tym, ustawodawca zobowiązał podmioty prowadzące placówki klubów dziecięcych lub żłobków do dostosowania warunków lokalowych i sanitarnych do wymagań ustawowych. Informuje o tym również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/dla-gminy/formy-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3-/zlobki-i-kluby-dzieciece/

6/ Jakie warunki są podstawą do uzyskania przez podmiot prowadzący klub dziecięcy lub żłobek wpisu w gminny rejestr żłobków i klubów dziecięcych?
► Są to warunki lokalowe i sanitarne, regulowane przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 69, poz. 367) w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. Zgodnie z rozporządzeniem tym w lokalu, w którym prowadzony jest żłobek lub klub dziecięcy, muszą być zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci, potwierdzone pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Obie opinie są niezbędne, aby złożyć wniosek o uzyskanie wpisu do gminnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

7/ Jaka jest liczba dzieci, które mogą przebywać pod opieką jednego opiekuna w klubie dziecięcym lub żłobku?
► Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) – pod opieką jednego w pełni wykwalifikowanego opiekuna zarówno w żłobku, jak i w klubie dziecięcym może pozostawać maksymalnie ośmioro dzieci w wieku od jednego roku do lat trzech, w przypadkach przewidzianych w ustawie do lat czterech. Jeżeli w grupie żłobkowej znajduje się dziecko poniżej jednego roku życia, bądź wymagające szczególnej opieki lub niepełnosprawne, to w żłobku lub klubie dziecięcym jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci.

8/ Czy w gminnym rejestrze żłobków i klubów dziecięcych są już wpisane kluby dziecięce i żłobki?
► W chwili obecnej w gminnym rejestrze żłobków i klubów dziecięcych brak jest zarejestrowanych klubów dziecięcych i żłobków, prowadzących swą działalność na terenie Gminy Zielonki. Od momentu obowiązywania ustawy żłobkowej, placówkom tym, które funkcjonują w oparciu o przepisy przejściowe, co roku pisemnie przypominano o obowiązku i terminie dokonania wpisu, który kończy się z dniem 3 kwietnia br.
Na dzień dzisiejszy do Urzędu Gminy w Zielonkach, nie wpłynął żaden wniosek o uzyskanie wpisu do gminnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
► Wszelkie informacje w powyższym zakresie udzielane są w siedzibie Gminnego Zespołu  Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Zielonkach,ul. Galicyjska 17, pod numerem telefonu:12 285 02 98 wew. 111, mail: gzeas@zielonki.pl

Close Menu
 
10 czerwca 2023
Skip to content