Skip to main content
search
Konsekwentni i solidni

Konsekwentni i solidni

By 26 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 sierpnia 2013 przez admin

 

W ramach projektu konkursowego „ KIS  – Konsekwentni i solidni” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zielonkach aktywizuje osoby bezrobotne realizując od 1 czerwca 2013 roku projekt współfinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej „KIS – konsekwentni i solidni”. Szczegóły w pliku do pobrania – pobierz plik (*.pdf)

Wyjazd do Kopalni Soli w Wieliczce – zdjęcia: 1 pobierz, 2 pobierz, 3 pobierz

Projekt  „KIS- Konsekwentni i solidni” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach rozpoczął projekt skierowany do bezrobotnych. Głównym celem projektu „KIS- Konsekwentni i solidni” jest zapewnienie specjalistycznego wsparcia osobom bezrobotnym w przezwyciężaniu ograniczeń osobistych, utrudniających podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które: są bezrobotne w tym długotrwale, są zagrożone utratą pracy, są nieaktywne zawodowo o niskim wykształceniu (bez wykształcenia średniego) lub bez kwalifikacji zawodowych (brak formalnych kwalifikacji) względnie o kwalifikacjach nieadekwatnych do aktualnych potrzeb rynku pracy. Łącznie w projekcie weźmie udział 15 osób. Projekt realizowany jest od maja 2013 r. do grudnia 2014 r.

Głównymi formami wsparcia w projekcie są: w 2013 r. Określenie predyspozycji i profilu zawodowego każdego uczestnika, Szkolenia i kursy  zawodowe. Doskonalenie kompetencji społecznych (w tym doskonalenie umiejętności funkcjonowania w grupie społecznej i zespole – przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych ) Przeprowadzenie zajęć indywidualnych z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, animatorem, Opracowanie indywidualnej ścieżki przygotowania zawodowego dla każdego beneficjenta, Zorganizowanie treningu umiejętności pracowniczych w formie staży, praktyk i wolontariatu, prac społecznie użytecznych, Przygotowanie do pracy na otwartym rynku pracy, wdrażanie zatrudnienia wspieranego, samozatrudnienia w tym w spółdzielniach socjalnych, w 2014 r. Zorganizowanie robót publicznych, Zorganizowanie staży, Zorganizowanie prac społecznie użytecznych, Pomoc w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy. Podczas zajęć w Klubie Integracji Społecznej uczestnikom projektu oferowane będą: bilety MPK na dojazd na zajęcia w projekcie, catering. 
W sprawie projektu proszę dzwonić pod numer tel. 12 627 33 00

 

Projekt ” KIS – KONSEKWENTNI I SOLIDNI” – współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej- prezentacja pobierz plik

 

W dniu 12.06.2013 r. o godzinie 11.00 odbyło się spotkanie informacyjno- rekrutacyjne projektu „KIS – Konsekwentni i solidni” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
W spotkaniu uczestniczyło 17 osób. W trakcie jego trwania zapoznano uczestników z ogólną informacją na temat idei projektu oraz o zadaniach i działaniach wyznaczonych na jego realizację, omówiono szczegółowe założenia projektu.  
Uczestnikom przekazano również informacje o konieczności podpisania kontraktu socjalnego oraz niezbędnej dokumentacji. Każdy uczestnik projektu został zobowiązany do współpracy z pracownikiem socjalnym.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach prowadzi nabór do projektu  pt. „ KIS –  Konsekwentni i solidni ” na lata 2013 – 2014
Szczegółowe informacje – pobierz plik (*.pdf)
http://zielonki.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2165&Itemid=1 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, iż w związku z realizacją projektu „KIS – Konsekwentni i solidni” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ruszył pierwszy etap zajęć beneficjentów z psychologiem.
Zakwalifikowani uczestnicy mają szansę rozwinąć swoje kompetencje osobiste i społeczne poprzez uczestnictwo w warsztatach, oraz spotkaniach indywidualnych i grupowych z psychologiem.
Raz w miesiącu beneficjenci wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez psychologa trenera NLP (neurolingwistyczne programowanie).
Tematyka warsztatów:
Samopoznanie punktem wyjścia do zmian.
Wybierz proaktywność i kreatywność.
Efektywna komunikacja
Trening konstruktywnej samooceny, motywacji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Asertywność jako element zdrowego stylu życia.
Lubię siebie – pokazuję się od najlepszej strony.
 W trakcie indywidualnych spotkań z psychologiem, oprócz sformułowania diagnozy dotyczącej potencjału osobistego, każda z osób ma możliwość uzyskać pomoc w ukierunkowaniu swojej aktywności; stymulowaniu motywacji do działania i konstruktywnym myśleniu.
Pomoc psychologiczna w ramach spotkań indywidualnych i grupowych dotyczyć będzie takich obszarów jak rodzina, zdrowy styl życia, profilaktyka uzależnień, rozwój osobisty i inne.
Planowane są spotkania grupy wsparcia dla „aktywnych”, czyli dla tych, którzy mogą o sobie powiedzieć: „wyszłam/wyszedłem z bierności”. Program wszystkich spotkań jest układany i modyfikowany na bieżąco, pod kątem potrzeb uczestników, a także w oparciu o diagnozę psychologiczną uzyskaną na podstawie badań i bieżących obserwacji psychologa prowadzącego. – pobierz plik

Osoby, które w wyraziły chęć udziału w projekcie KiS Konsekwentni i Solidni biorą udział w wielu działaniach podejmowanych w ramach projektu. Grupa 15 beneficjentów bierze udział w szeregu zajęć mających na celu przezwyciężenie ograniczeń osobistych utrudniających podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. Zgodnie z głównym celem projektu w sierpniu organizowane są zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, trenerem pracy.  Zajęcia te odbywają się indywidualnie. Planowane są również spotkania grupowe o charakterze warsztatów, podczas których uczestnicy będą doskonalić posiadane i nabywać nowe umiejętności społeczne w celu osobistego rozwoju. Obligatoryjnie wszyscy uczestnicy przeszli szkolenie BHP. W kolejnych miesiącach planowane są też zajęcia a prawnikiem, animatorem, pracownikiem socjalnym.  Wszystkie te działania mają na celu podniesienie kompetencji osobistych i społecznych osób bezrobotnych, ważnych z punktu widzenia szans na rynku pracy jak również podniesienie kompetencji ogólnopracowniczych i zawodowych beneficjentów i są niezbędne do realizacji indywidualnych ścieżek wychodzenia z bezrobocia.
Dla każdego z uczestników przygotowane zostały Kontrakty socjalne –  dokumenty gwarantujące indywidualne podejście do każdego uczestnika projektu. Kontrakt socjalny jest narzędziem pracy socjalnej, które ma za zadanie aktywizowanie klienta pomocy społecznej w celu rozwiązania jego problemów życiowych. Według Ustawy o Pomocy Społecznej kontrakt socjalny jako dwustronna umowa zawiera uprawnienia i zobowiązania podejmowane przez pracownika socjalnego oraz klienta pomocy społecznej w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.

Istota aktywizacji zawodowej
Przedstawiciele GOPS w Forum Aktywności Lokalnej  w Zielonkach 27 września zaprosili współpracujące instytucje i organizacje do udziału w autorskim projekcie ośrodka „KIS – konsekwentni i solidni”. Projekt jest realizowany we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kwotą prawie 90 tys. zł. GOPS zwrócił się z prośbą o umożliwienie odbycia przez podopiecznych minimum 10 godzin wolontariatu i dalszą współpracę.
Z osobami bezrobotnymi i wspierającymi ich specjalistami – psychologiem, doradcą zawodowym czy prawnikiem pracuje z ramienia GOPS Jadwiga Pauli. Wraz z koordynator Sylwią Sikorą, zaprezentowały projekt na spotkaniu. – W projekcie mieliśmy 15-osobową grupę, dwie osoby już znalazły zatrudnienie, pozostaje 12 kobiet i 1 mężczyzna – relacjonuje Sylwia Sikora. – W ramach projektu mamy możliwość szkolenia osób uczestniczących, w październiku ruszamy z kursami – mówi Grażyna Hołda, kierownik GOPS.
Projekt przewiduje działania w tym i przyszłym roku. Do końca grudnia uczestnicy mają przepracować minimum 10 godzin w ramach wolontariatu. Jako wolontariusze są ubezpieczeni, również NNW oraz przeszkoleni z podstaw BHP. Czyli w tym roku nie będzie się to wiązało z nakładami finansowymi ze strony pracodawców a w przyszłym roku możliwe będzie użycie instrumentów aktywizacji zawodowej w dyspozycji PUP. Np. roboty publiczne są atrakcyjne dla pracodawców – finansują zatrudnienie pracownika przez prawie połowę roku.
Aktywizacja ma sens jeśli uda się bezrobotnemu znaleźć pracę. Po tegorocznym wolontariacie organizatorzy z GOPS we współpracy z PUP chcą wykorzystać narzędzia jaki urząd dysponuje i we współpracy z pracodawcami z terenu gminy umożliwić im zatrudnienia w ramach robót publicznych, staży, prac społecznie użytecznych, zawiązanie grupy inicjatywnej dla spółdzielni socjalnej.
Formę zatrudnienia na stażach chwalił komendant policji w Zielonkach Włodzimierz Gamrat, szczególnie przy pracach biurowych, archiwizacyjnych, z jednym zastrzeżeniem, że w policji mogą być zatrudniane osoby nie karane, w tym celu przechodzą wstępną weryfikację. Przyjęcie osób uczestniczących w projekcie na wolontariat zadeklarował wstępnie pan komendant, jak i dyrektor CKPiR Marek Płachta, dyrektor Biblioteki Publicznej Mariusz Zieliński, Joanna Gołąb z Klubu Samorządowego dla Dzieci i Młodzieży z Batowic. Dyrektor DPS w Batowicach chce wśród przyszłych wolontariuszy znaleźć kogoś do pomocy w kuchni czy w ogrodzie. A to nie koniec listy instytucji gotowych podjąć tą globalną współpracę na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych z naszej gminy. Ci z kolei poprzez udział w programie udowadniają swoją aktywność i motywację do trwałego wyjścia z bezrobocia.

 

 

Close Menu
 
17 lipca 2024
Skip to content