Skip to main content
search
Aktualności

Kolejny nabór wniosków na Rozwijanie działalności gospodarczej

By 20 maja 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 maja 2019 przez admin

logo KORONA maleLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
działająca na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zwaną dalej „LSR”, przez:

 

a) rozwijanie działalności gospodarczej,
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wsparcie udzielane jest w formie: refundacji.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 03.06.2019 do 17.06.2019
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa miejscowość: ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice w godz. od 7.30 do 15.30
Zakres tematyczny operacji:
Przedsięwzięcie: Rozwijanie istniejących na obszarze LGD przedsiębiorstw, prowadzące do utworzenia nowych miejsc pracy, z innowacyjnym wykorzystaniem lokalnego potencjału i zasobów
Wskaźnik: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, wykorzystującego lokalny potencjał i zasoby; liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
Warunki udzielenia wsparcia:
1.Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
w ogłoszeniu.
2.Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
3.Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
4.Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.koronakrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50% z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  17.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa miejscowość: ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice w godz. od 7.30 do 15.30
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 517 713,00 zł.
1 beneficjent może otrzymać pomoc w wysokości 200 000,00 zł.
Intensywność pomocy na jedną operację wynosi:
1.    a) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
2.    b) 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku utworzenia co najmniej dwóch miejsc pracy (pełne etaty średnioroczne) lub więcej z zaangażowaniem grup defaworyzowanych
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1.    Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami- 2 komplety
2.    Wniosek w wersji elektronicznej (płytka CD lub DVD) zapisany w formatach EXEL, biznesplan zapisany w formacie WORD lub PDF.
3.    Oświadczenie  o złożeniu tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy
4.    Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oraz pod numerem  tel. 12 346 43 12, 664 067 821 w godz. od 7.30 do 15.30

korona Logo2

 

Close Menu
 
14 kwietnia 2024
Skip to content