Skip to main content
search
Aktualności

Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym

By 30 maja 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 30 maja 2023 przez KB

Do 17 czerwca będą prowadzone Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, których elementem są badania ankietowe Mieszkańców. Celem badań jest poznanie aktualnych zachowań komunikacyjnych (gdzie i w jaki sposób Mieszkańcy wykonują podróże) oraz preferencji transportowych Mieszkańców (dlaczego Mieszkańcy wykonują podróże w wybrany sposób oraz jakie działania w opinii Mieszkańców mogłyby usprawnić i podnieść komfort przemieszczania się po terenie Metropolii).
Po raz ostatni tego typu badania na szeroką skalę zostały przeprowadzone w Krakowie w latach 2013-2014 i obejmowały swoim zakresem badanie ankietowe ludności, pomiary ruchu pasażerskiego oraz drogowego, a także budowę Krakowskiego Modelu Ruchu. Badania ankietowe mają na celu pozyskanie aktualnych informacji związanych z przemieszczeniami Mieszkańców w obliczu zmian, które nastąpiły w ostatnich latach (m.in. dynamiczny rozwój zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej, budowa nowych odcinków drogowych, rozszerzona oferta przewozowa transportu kolejowego, wzrost znaczenia ruchu rowerowego, upowszechnienie pracy oraz nauki zdalnej jako następstwo pandemii COVID-19).
W wyniku prowadzonych badań powstanie szczegółowy raport zawierający opis zachowań komunikacyjnych mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, tj. łącznie 36 gmin przedstawionych na poniższym schemacie. Rezultaty posłużą do opracowania modelu ruchu systemu transportowego Krakowa i obszaru metropolitalnego oraz przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej (dalej: SUMP). Wypracowany model ruchu stanowić będzie podstawę do podejmowania decyzji dotyczących realizacji bieżących zadań oraz planowania rozwoju systemu transportowego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w celu poprawienia i ułatwienia przemieszczania się jego Mieszkańców po całym Obszarze. Ponadto, opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności będzie podstawą do ubiegania się
o pozyskanie dofinansowania na projekty związane z systemem transportowym ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2021 – 2027.

Samo badanie ankietowe polega na wizycie ankietera w wylosowanych gospodarstwach domowych. Wywiad przeprowadzany ze wszystkimi obecnymi domownikami składa się z pytań dot. ogólnej charakterystyki gospodarstwa domowego, m.in. liczby osób w gospodarstwie, liczby samochodów, czy liczby rowerów. Drugim, niezwykle ważnym elementem ankiety jest
tzw. dzienniczek podróży. W jego ramach ankieter zbiera od respondenta szczegółowe informacje o podróżach, które miały miejsce w dniu poprzedzającym wizytę, m.in. o źródle i celu podróży, czy wykorzystywanych środkach transportu. Ostatnią częścią ankiety są pytania poświęcone preferencjom respondentów dotyczących kierunków rozwoju systemu transportowego.
Łącznie w trakcie realizacji przedsięwzięcia przebadanych zostanie 10 tys. gospodarstw domowych. Ankieterzy przeprowadzą wywiady z osobami powyżej 6. roku życia w 6000 losowo wybranych gospodarstwach domowych z terenu Miasta Krakowa oraz w 4000 losowo wybranych gospodarstwach domowych z terenu strefy podmiejskiej. Wywiady
w gospodarstwach domowych będą prowadzone od 10 maja do 17 czerwca 2023 roku włącznie w każdą środę, czwartek i piątek po godz. 17:00 oraz w soboty po godz. 10:00.
Dodatkowo, zostanie zrealizowanych 800 krótkich ankiet na parkingach typu
Park+Ride / Bike+Ride, dotyczących aktualnie realizowanych podróży przez korzystających
z nich użytkowników. Badania te będą wykonywane w godz. 6:00 – 9:00 oraz 15:00 – 17:00 we wtorki, środy i czwartki.
Podkreślić należy, że każda ankieta ma charakter anonimowy, a udział w niej jest dobrowolny.
Na zlecenie Miasta Krakowa badania ankietowe będą wykonywane przez pracowników konsorcjum firm:
• IBC Advisory S. A. z siedzibą w Warszawie,
• CBM Indicator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
• MWG Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Każdy ankieter działający na zlecenie Miasta Krakowa będzie posiadał w widocznym miejscu identyfikator zawierający: zdjęcie, imię i nazwisko, numer służbowy, nazwę pracodawcy, dane Miasta Krakowa, nazwę projektu, imię i nazwisko oraz numer kontaktowy do Kierownika badań, pieczęć Miasta Krakowa oraz pracodawcy. Ponadto, każdy ankieter będzie posiadał list polecający.
Niniejsze zamówienie uzyskało dofinansowanie z Funduszy Europejskich na podstawie umowy nr POIS.06.01.00-00-0084/22-00 z dnia 27 lutego 2023 roku zawartej z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą Warszawie w ramach działania 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, jako element projektu
pn. „Od idei do zmiany – Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej”.
Więcej informacji oraz bieżące komunikaty związane z Kompleksowymi Badaniami Ruchu
w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym można znaleźć na stronie: https://www.krakow.pl/.
Odpowiadając na pytania ankietowe, Mieszkańcy przyczyniają się do usprawnienia systemu transportu w swoim otoczeniu.

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content