Skip to main content
search
Ogłoszenia

Komunikat Wójta Gminy Zielonki

By 17 lutego 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 17 lutego 2020 przez admin

• WYKASZANIE GRUNTÓW ROLNYCH, ZAKAZ WYPALANIA TRAW:

Zachwaszczone grunty są zagrożeniem dla upraw rolniczych i ogrodniczych, siedliskiem sprzyjającym bytowaniu i intensywnemu rozmnażaniu się wielu szkodników glebowych, gryzoni i ślimaków. Obowiązek ochrony gruntów rolnych przed degradacją, spowodowaną między innymi wysiewaniem się chwastów z pól zaniedbanych, ciąży na właścicielach tych nieruchomości. Likwidację chwastów należy przeprowadzić kilka razy w roku, wykaszając je systematycznie od wiosny do wczesnej jesieni. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.) „właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne jest obowiązany do przeciwdziałania degradacji gleb, w tym szczególnie erozji i ruchom masowym ziemi”.
Ponadto rolnik ubiegający się o przyznanie płatności powinien utrzymywać grunty rolne w Dobrej Kulturze Rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska (zgodnie z normami).
Zabiegi te mają zapobiegać wkraczaniu na użytki zielone niepożądanej roślinności.
Przypomina się o BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE WYPALANIA TRAW. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55; art.124) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1372 z późn. zm.) na właścicielach gruntów rolnych i leśnych spoczywa obowiązek zabezpieczania terenów zagrożonych pożarem pod groźbą kary aresztu lub grzywny.
Zamiast wypalać skoszoną trawę i suchą roślinność z ogrodów można pożytecznie je zagospodarować poprzez kompostowanie i pozyskanie w ten sposób nawozu organicznego, służącego do użyźniania pól, łąk i ogrodów.

•   ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO:
W ciągu ostatnich kilku lat gmina boryka się z problemem barszczu Sosnowskiego. Jest to roślina inwazyjna, bardzo ekspansywna, którą ciężko wyplenić. Osiąga rozmiary ponad 2 m wysokości i w upalne dni po naświetleniu słonecznym wydziela olejki eteryczne, które w kontakcie ze skórą mają silne działanie parzące oraz alergiczne, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku dzieci i może nawet skutkować śmiercią. Każdego roku gmina Zielonki przeznacza kilkadziesiąt tysięcy złotych na usuwanie barszczu Sosnowskiego. Apelujemy o wykaszanie działek prywatnych oraz walkę z tym chwastem, gdyż tylko wspólnymi siłami możemy go zniszczyć.

• OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI/OPIEKUNÓW ZWIERZĄT:
Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.) gwarantuje zwierzętom jako istotom żyjącym, zdolnym do odczuwania cierpienia, poszanowanie, ochronę i opiekę. Człowiek ma obowiązek zapewnić zwierzęciu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała; odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. W stosunku do zwierząt domowych zabrania się trzymania ich na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub w sposób powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz bez możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. W stosunku do zwierząt gospodarskich właściciel jest zobowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania. Warunki chowu lub hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień. Sposób i warunki używania zwierząt gospodarskich do pracy nie mogą stwarzać nieuzasadnionego  zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.
Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ww. ustawy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2; jeżeli zaś sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

• OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA ZWIERZĄT:
Zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1967) „psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie” oraz „posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia”. Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez lekarza weterynarii.
Zgodnie z art. 85 ust. 1a ww. ustawy: „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku – podlega karze grzywny”.

• OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC  ROLNIKÓW:
Urząd Gminy Zielonki prowadzi kontrolę obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego na podstawie art. 84 ust 3 pkt. 1 i ust. 4 pkt. 1 oraz art. 86 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r., o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U.z 2019 r., poz. 2214). Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą podmiotami zobowiązanymi do zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych w rolnictwie są rolnicy, czyli osoby fizyczne, w których posiadaniu lub współposiadaniu znajduje się gospodarstwo rolne, tj. obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie pow. 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym; a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
    
• OZNAKOWANIE NIERUCHOMOŚCI:
Na podstawie art. 47 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na bramie wjazdowej lub na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U. z 2019 r., poz. 821 z późn. zm.) – właściciele nieruchomości, administratorzy, dozorcy lub użytkownicy nieruchomości w przypadku niedopełnienia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlegają karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

W trosce o wspólne dobro mieszkańców gminy Zielonki uprasza się o zapoznanie z powyższymi informacjami oraz zastosowanie się do nich.

 

                                                               Wójt Gminy Zielonki                                                                    

                                                          (-) mgr Bogusław Król                                                                

 

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content