Skip to main content
search
Ogłoszenia

Komunikat żłobki i kluby dziecięce – 4 kwietnia 2014 roku mija okres przejściowy

By 28 lutego 2014No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 28 lutego 2014 przez admin

Placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonowały przed dniem 4 kwietnia 2011 roku, mają coraz mniej czasu na dostosowanie swojej pracy do zapisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Tylko do dnia 4 kwietnia br. obowiązuje okres przejściowy, w trakcie którego można prowadzić działalność w oparciu o stare zasady. Bowiem lokal, w którym przebywają dzieci, musi spełniać standardy sanitarne i przeciwpożarowe, określone Rozporządzeniem z dnia 25 marca 2011 r. – w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 367)
Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) prowadzenie żłobka i/lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka i/lub klubu dziecięcego.
W myśl ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, żłobki i kluby dziecięce zakładane przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie mogą świadczyć opieki nad dziećmi do lat 3 dopóty, dopóki nie uzyskają wpisu do rejestru. Brak wpisu do rejestru przy jednoczesnym wykonywaniu działalności regulowanej, objętej obowiązkiem rejestrowym jest wykroczeniem.
Zgodnie z art. 601 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 482, 829, 1247, 1446, 1567) – kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
Przypominamy, że procedura rejestracji trwa 30 dni, od daty kompletnie złożonej dokumentacji. Z uwagi na ten fakt, wnioski wraz z kompletem dołączonych dokumentów należy składać odpowiednio wcześniej.
Zasady wpisu do rejestru a także szereg niezbędnych informacji w tym zakresie, znajdą Państwo w zakładce: Placówki niepubliczne -> Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, gdzie umieszczone zostały aktywne linki dokumentów do pobrania.
Poniżej bezpośredni link do strony:
http://gzeas.zielonki.pl/?informacja-w-sprawie-zakladania-niepublicznych-placowek-zlobkow-i-klubow-dzieciecych,52

Close Menu
 
18 maja 2022
Skip to content