Skip to main content
search
Aktualności

Kontynuujemy program mikroretencji „Jestem eko! Łapię deszcz” – II edycja

By 13 kwietnia 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 13 kwietnia 2021 przez admin

JestemEKO Lapie deszcz

 W 2020 r. w ramach pilotażowego programu „Jestem eko! Łapię deszcz” gmina użyczyła mieszkańcom 454 zbiorniki na deszczówkę. Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, łączna wartość programu w ub. roku wyniosła 150 tys. zł. W 2021 roku program jest kontynuowany, właśnie startuje zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki. Na program zabezpieczono 100 tys. zł, do przekazania mieszkańcom będzie 306 zbiorników. W rozwinięciu wiadomości szczegóły programu, zasady przystąpienia oraz dokumenty do pobrania.

1.    Cel i zakres programu
Program ma na celu propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców gminy Zielonki związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy, promowanie mikroretencji w celu ochrony zasobów wodnych, poprzez montaż naziemnych zbiorników na wodę opadową użyczonych przez gminę Zielonki. Dzięki takim działaniom nastąpi zatrzymanie i wykorzystanie wody opadowej w miejscu jej powstania, a następnie jej gospodarcze wykorzystanie m. in. do podlewania ogrodu, trawnika. Mieszkańcy gminy będą wykorzystywać wodę opadową na swojej posesji oszczędzając naturalne zasoby wód. Gmina zakupi naziemne zbiorniki, a następnie użyczy je mieszkańcom w celu ich zamontowania do systemu rynnowego budynku. Szczegóły realizacji Programu określone zostały w Zarządzeniu nr 81/2021 Wójta Gminy Zielonki z dnia 12 kwietnia 2021 roku.
2.    Kto może być wnioskodawcą o użyczenie jednego zbiornika o pojemności 360 litrów.
•    Wniosek o użyczenie naziemnego zbiornika na wody opadowe może złożyć każdy mieszkaniec gminy Zielonki lub podmiot mający siedzibę na terenie gminy Zielonki, który spełni warunki określone w Programie § 2 i § 3 .
•    Na jedną nieruchomość może być użyczony tylko jeden zbiornik o pojemności 360 l, przy czym w przypadku współwłasności gruntu dopuszcza się przyznanie zbiornika na każdy odrębny budynek.
•    W tegorocznej edycji programu nie mogą brać udziału osoby, które w ubiegłym roku otrzymały już zbiornik na deszczówkę na danej nieruchomości.
•    Wnioskodawca, po podpisaniu umowy użyczenia, w dniu jej zawarcia odbierze zbiornik z wyznaczonego miejsca. Zbiornik ma być używany przez minimum 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3.    Termin i sposób składania wniosku o użyczenie naziemnego zbiornika na wody opadowe
•    Wnioski o użyczenie zbiornika można składać od dnia 13.04.2021 r. do czasu wyczerpania puli dostępnych zbiorników.
•    Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.
•    Wypełniony wniosek należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Gminy Zielonki ug@zielonki.pl, pisemnie za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do skrzynki podawczej w Urzędzie Gminy Zielonki, 32-087 Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 . Za datę złożenia wniosku o użyczenie uznaje się datę wpływu wniosku.
•    Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej www.zielonki.pl; oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 118A (tel. 12 2850 850 w. 600), a także stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
4.    Rozpatrywanie wniosków o użyczenie zbiornika:
•    złożone wnioski będą weryfikowane pod względem spełnienia warunków określonych w niniejszym programie,
•    wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń,
•    w przypadku pozytywnego zweryfikowania wniosku wnioskodawca zostanie telefonicznie, pisemnie lub e-mailowo powiadomiony o terminie podpisania umowy użyczenia zbiornika. Zawiadomienie o podpisaniu umowy zostanie przesłane z tygodniowym wyprzedzeniem. Niestawienie się w wyznaczonym miejscu i terminie uznaje się za rezygnację wnioskodawcy z umowy na użyczenie zbiornika.

Załączniki do ogłoszenia:
załącznik nr 1 – Zarządzenie Wójta Gminy Zielonki nr 81/2021 wraz z Programem ekologicznym „Jestem Eko! Łapię deszcz”
załącznik nr 2 – Wniosek do Programu ekologicznego „Jestem Eko! Łapię deszcz” o użyczenie naziemnego zbiornika na wody opadowe
załącznik nr 3 – Wzór umowy użyczenia naziemnego zbiornika na wody opadowe

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content