Skip to main content
search
Aktualności

LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa – Procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru – projekty grantowe

By 17 lipca 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 17 lipca 2017 przez admin

logo KORONA maleLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje, że zakończono nabór i ocenę wniosków na działanie Rozwijanie działalności gospodarczej. Środki, którymi dysponowano w ramach naboru pozwoliły na dofinansowanie 6 firm działających na terenie naszych 5 gmin. W sumie złożono 19 wniosków. Kolejny nabór na działania Rozwijanie i Podejmowanie działalności gospodarczej przewidywany jest w pierwszym półroczu 2018 roku.
Natomiast jesienią 2017 roku planowany jest nabór wniosków na tzw. projekty grantowe w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 poniżej przedstawiamy Państwu ogólne procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji.


Zakres tematyczny jesiennych naborów na granty to:
1. Lokalne dziedzictwo kulturowe
2. Mała Infrastruktura sportowo-rekreacyjna
3. Publikacje z obszaru historii, kultury i promocji walorów obszaru

Beneficjentami projektów grantowych mogą być m.in.: osoby fizyczne, organizacje społeczne, jednostki sektora finansów publicznych, osoby prawne, parafie. Można będzie uzyskać wsparcie od
5 000 do 50 000 zł na jeden projekt. Dofinansowanie wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych; dla jednostek sektora finansów publicznych natomiast – 63,63%.

Przypomnijmy, że lokalna strategia rozwoju przewiduje trzy podstawowe rodzaje operacji:
a) Operacje realizowane indywidualnie przez beneficjentów innych niż LGD;
b) Projekty grantowe;
c) Operacje własne LGD.
Proces wyboru i oceny operacji odbywa się na podstawie Regulaminu Rady LGD oraz Procedur oceny i wyboru operacji.
Procedury oceny i wyboru operacji dzielą się na następujące podstawowe etapy:
1) ogłoszenie naboru;
2) składanie wniosków;
3) rejestrowanie wniosków przez biuro LGD;
4) wstępna weryfikacja wniosków, ocena i wybór operacji tj. m.in.:
a) ocena zgodności operacji z LSR;
b) ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji,
5) sporządzenie listy operacji (zarówno ocenionych pozytywnie jak i negatywnie) i przyjęcie jej w formie uchwały;
6) przekazanie informacji dla wnioskodawców co do decyzji odnośnie ich wniosków;
7) ogłoszenie wyników i przekazanie do Instytucji Wdrażającej wniosków o udzielenie wsparcia dla wybranych operacji.
Wszystkim wnioskodawcom (z negatywnie ocenionymi wnioskami) przysługuje odwołanie (wniesienie protestu).

Kryteria wyboru operacji
Dokonując oceny Państwa wniosków Rada opierać się będzie na tzw. lokalnych kryteriach wyboru operacji oraz kryteriach strategicznych (premiujących). Opracowane kryteria wyboru operacji mają służyć wybraniu operacji, które najpełniej będą realizować cele zdefiniowane w LSR.
Rada oceniając projekty grantowe będzie brała pod uwagę m.in. innowacyjność projektu, doświadczenie w realizacji projektów, obszar realizacji i trwałość projektu czy zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie integracji, rekreacji, edukacji i ekologii.
Szczegółowe informacje na temat procedury oceny i wyboru a także kryteriów wyboru operacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej (www.koronakrakowa.pl – zakładka Dotacje PROW 2014-2020 – Lokalna Strategia Rozwoju) oraz w biurze Stowarzyszenia (Raciborowice, ul. J. Długosza 36, budynek zespołu szkół-boczne wejście, nr tel. 12 346 43 12).
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.

leaderlogo KORONA malemałopolskaprowUE      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Close Menu
 
15 lipca 2024
Skip to content